دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰ می ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٤

۱۴ بهمن ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

کارنامە سیاە دولت جایی برای افتخار ندارد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هجدهم

محاکمە رئیس سازمان خصوصی سازی کافی نیست، اموال عمومی بە غارت بردە شدە را باید برگرداند

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید