سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٧

۰۶ اسفند ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

مجلس شروع نکردە زیر تمام وعدەهای اش زد

افول نتولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش اول

با پیگرد و محاکمە فعالین سندیکایی نمی توان صدای اعتراض زحمتکشآن را خاموش کرد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید