سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۷ اسفند ۱۳۹۹

شمار اعتراضات کارگری بە حدی رسیدە کە انعکاس گزارش تک بە تک آنها را دشوار نمودە. فشار معیشتی و افزایش فشار کارفرمایان و دولت، دستمزدهای چند مرتبە زیر خط فقر، امتناع صاحبان اکثر شرکتهای خصوصی و شهرداریها از پرداخت طلب های مزدی کارگران کە تا ١١ ماە هم سابقە دارد و امتناع دولتمردان و کارفرمایان از افزایش واقعی دستمزدها از عوامل تشدید کنندە مهم اعتراضات هستند. ، گسترش شدید بیکاری و ندادن حقوق بیکاری بە اکثریت بزرگ بیکاران نیز در دامن گرفتن اعتراضات نقش بسیار مهمی دارند. وقوع چند تظاهرات و تجمع و همچنین مقاومت شدیدی کە کارگران در مواجە با تعطیلی و واگذاری واحدهای تولیدی نشان می دهند حاکی از بیشتر شدن هر چە بیشتر اعتراضات نسبت بە بیکاری و ندادن حقوق بیکاری است. 

تجمع کارگران قراردادی صنعت نفت مقابل مجلس

شماری از کارگران فنی قراردادی نفت کە با قرارداد موقت استخدام شدە و بهمین دلیل از بسیاری از حقوق قانونی شان محروم هستند، در ششم اسفند مقابل مجلس تجمع و ضمن اعتراض بە وضعیت استخدامی خود و محرومیتهای مضاعف ناشی از شرایط استخدامی شان خواستار تغییر و تصویب قوانین بە نحوی شدند کە متضمن حقوق آنها باشد. کارگران قراردادی نفت در ماە گذشتە نیز چند مرتبە با خواستهای مشابە در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران تجمع کردند.کارگران از عدم اختصاص بودجە جهت اجرای طبقە بندی مشاغل و همسان سازی حقوق ها ی خود ناراضی هستند امیدوارند با اختصاص  بودجە مزد و حقوقشان بهبود پیدا کند. عجیب اینکە مدیران وزارت نفت کە خودشان پس از افزایش اعتراضات کارگری درصنایع نفتی و پتروشیمی بخشنامە جهت اجرای طرح طبقە بندی صادر کردەاند از اجرای بخشنامە خودشان امتناع می ورزند. بهر صورت تبعیض مزدی و شغلی و همچنین دستمزد اندک و شرایط دشوار شغلی کارگران قراردادی بە حدی است کە آنها را بە اعتراض وامیدارد. تاوقتی کە این تبعیضات وجود دارد اعتراض هم وجود خواهد داشت. 

 

ادامە اعتراض کارگران ابنیە فنی راە آهن در مناطق مختلف

اعتراضات کارگران ابنیە فنی راە آهن "تراوس” کە ماە هاست در مناطق مختلف کشور شروع و تا کنون ادامە داشتەاند، در این هفتە نیز در چند منطقە دنبال شد. کارگران ابنیە فنی خطوط راە آهن کرمان در سوم اسفند با شرکت در یک تجمع دستە جمعی نسبت بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان اعتراض و خواستار پرداخت مطالبات ٣ ماە اخیر خود قبل از آمدن نوروز شدند. کارگران معترض و خشمگین از رفتار مدیران شرکت تهدید کردەاند کە اگر کلیە طلب های مزدی شان پرداخت نشود اعتصاب خواهند کرد. .

کارگران ابنیە فنی راە آهن استان هرمزگان نیز در بیانیەای خواستار پرداخت دستمزدها و عیدی پرداخت نشدە خود قبل از عید شدە و گفتەاند در صورت پرداخت نشدن مطالبات شان کارگران جنوب کشور اعتصاب خواهند کرد. 

 

تجمع دوبارە کارگران آب و فاضل آب روستایی در خوزستان

کارگران آب و فاضل آب روستایی استان خوزستان در پنجم اسفند بار دیگر در اعتراض بە اجحافات متعدد علیە خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع و بر روی مطالبات شان تاکید کردند. کارگران علاوە بر اعتراض نسبت بە بلاتکلیفی شغلی خود پس از ادغام شرکت آب و فاضلاب روستایی در شرکت شهری بە پرداخت نشدن حق بیمە خود طی ٢٠ ماە گذشتە کە موجب محرومیت آنها از بیمە گردیدە و همچنین پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان طی ٥ ماە گذشتە اعتراض نمودە و گفتەاند تا وقتی بە مطالبات شان توجە جدی نشود بە اعتراضات شان ادامە خواهند داد. قبل از این نیز کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان بە کرات تجمع کردەاند. مسئولین ذیربط گویا با این نیت کە با بی توجهی و بی پاسخ گذاشتن مطالبات کارگران می توانند بە اعتراضات آنها خاتمە دهد تا کنون اقدامی در خصوص مطالبات کارگران نکردەاند. با این اوصاف لازم است کە سایر کارگران خوزستان با حمایت از کارگران آب و فاضلاب روستایی فشار بە مسئولین را زیاد کنند، بلکە مسئولین این همە متفرعانە با برادران زحمتکش شان برخورد نکنند. 

 

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز در مقابل استانداری لرستان

در پی جایگزین کردن زندانیان با کارگران فضای سبز منطقە سە خرم آباد این کارگران کە از کار اخراج شدەاند از چهارم اسفند تا کنون در حال اعتراض هستند. کارگران تجمع کنندە در مقابل استانداری لرستان 

خواهان لغو  احکام اخراج خود و پرداخت مطالبات مزدی ٨ ماە گذشتە شان شدەاند. با این حال مسئولان شهرداری ادارە امورات فضای سبز منطقە را بە سازمان زندانها سپردەاند، می خواهند با بیگاری کشیدن از زندانیان و اخراج کارگران صرفە جویی مالی کنند!

متاسفانە با سپردن اختیار اخراج کارگر بە کارفرمایان و در غیاب تشکلهای کارگری مستقل عملا کارفرمایان اعم از اینکە خصوصی یا دولتی باشند بە راحتی می توانند هر گاە ک ە بخواهند کارگر را از کار اخراج کنند بیگاری و سوء استفادە از زندانیان بە نظر می رسد از این بە بعد بیش از گذشتە باب گردد. 

 

ادامە اعتراضات معلمان و مربیان غیر رسمی

اعتراضات معلمان و مربیان غیر رسمی آموزش و پرورش در این هفتە نیز ادامە یافت. گروە بزرگی از این معلمان در بیانیەای کە در این هفتە منتشر کردند پس از ترسیم شرایط و سوابق کاری خود مجدانا خواستار استخدام رسمی و بر خورداری از حقوق و مزایای قانونی نیروهای رسمی شدند. گفتنی است کە مقصود از این بیانیە فشار بە نمایندگان مجلس جهت در نظر گرفتن بودجە لازم برای استخدام معلمان غیر رسمی است. کاری کە در واقع نە دولت و نە مجلس تا کنون بە بهانە های مختلف از آن امتناع ورزیدە و تلاش کردەاند با دادن وعدە های سرخرمن از دامنە اعتراضات هزاران معلم غیر رسمی بکاهند. در چهارم اسفند تجمع دیگری نیز از طرف مربیان پیش دبستانی در شهر ایذە با خواستە هایی مشابە آنچە در بیانیە معلمان غیر رسمی طلب گردیدە صورت گرفت. 

 

جمع اعتراضی کارگران فضای سبز در مقابل استانداری لرستان

در پی جایگزین کردن زندانیان با کارگران فضای سبز منطقە سە خرم آباد این کارگران کە از کار اخراج شدەاند از چهارم اسفند تا کنون در حال اعتراض هستند. کارگران تجمع کنندە در مقابل استانداری خواهان لغو  احکم اخراج خود و پرداخت مطالبات مزدی ٨ ماە گذشتە شان شدەاند. با این حال مسئولان شهرداری ادارە امورات فضای سبز منطقە را بە سازمان زندانها سپردەاند قرار است با بیگاری کشیدن از زندانیان و اخراج کارگران صرفە جویی مالی کنند!

متاسفانە با سپردن اختیار اخراج کارگر بە کارفرمایان و در غیاب تشکلهای کارگری مستقل عملا کارفرمایان اعم از اینکە خصوصی یا دولتی باشند بە راحتی می توانند هر گاە ک ە بخواهند کارگر را از کار اخراج کنند بیگاری و سوء استفادە از زندانیان بە نظر می رسد از این بە بعد بیش از گذشتە باب گردد

  • ادامە اعتراضات معلمان و مربیان غیر رسمی

اعتراضات معلمان و مربیان غیر رسمی آموزش و پرورش در این هفتە نیز ادامە یافت. گروە بزرگی از این معلمان در بیانیەای کە در این هفتە منتشر کردند پس از ترسیم شرایط و سوابق کاری خود مجدانا خواستار استخدام رسمی و بر خورداری از حقوق و مزایای قانونی نیروهای رسمی شدند. گفتنی است کە مقصود از این بیانیە فشار بە نمایندگان مجلس جهت در نظر گرفتن بودجە لازم برای استخدام معلمان غیر رسمی است. کاری کە در واقع نە دولت و نە مجلس تا کنون بە بهانە های مختلف از آن امتناع ورزیدە و تلاش کردەاند با دادن وعدە های سرخرمن از دامنە اعتراضات هزاران معلم غیر رسمی بکاهند. در چهارم اسفند تجمع دیگری نیز از طرف مربیان پیش دبستانی در شهر ایذە با خواستە هایی مشابە آنچە در بیانیە معلمان غیر رسمی طلب گردیدە صورت گرفت .

 

تجمع کارگران بنادر و ادارە دریانوردی در بندر لنگە

کارگران بنادر و ادارە دریانوردی بندر لنگە در چهارم اسفند با شرکت در یک تجمع خواستار پرداخت طلب مزدی ١١ ماە گذشتە و تعیین تکلیف قراردادهای کاری و احکام استخدامی خود شدند. 

ادامە مبارزات پیگیرانە کارگران هپکو

اعتراض کارگران هپکو کە از سطح اعتراض صنفی فراتر رفتە و بە یک مبارزە جانانە علیە سیاستهای نئولیبرالیستی دولت و حکومت تبدیل شدە در این هفتە نیز تداوم یافت و کارگران بە رغم همە وعدەهای کاذب مسئولین دولتی، تامین اجتماعی و مجلس و مسئولین قوە قضایی سرکوبگر و فریبکار حکومت بدون تززل و عقب نشینی از خواستە های شان از هر فرصتی علیە ستمگران حاکم و اطلاع رسانی بە مردم اراک و ایران بهرە گرفتند. بە راستی اگر بنا بر تغییر سیاستهای رژیم غارتگر و عدالت ستیز حاکم باشد هیچ راە موثر دیگری بە جز راهی کە کارگران هپکو، هفت تپە، فولاد، راە آهن، نفت، بازنشستگان، معلمان... در پیش گرفتەاند در مقابل جنبش کارگری ایران در شرایط کنونی وجود ندارد. باید با گسترش این اعتراضآت بە حکومت نشان دادە شود کە اعتراضات صنفی اگر پاسخ دادە نشوند بە سرعت مرزهای صنفی را پشت سر خواهند نهاد و کل سیستم را هدف خواهند گرفت.

 

 

ادامە تظاهرات و تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی

در سوم اسفند بار دیگر و برای چندمین بار پیاپی در هفتە های اخیر بازنشستگان تامین اجتماعی با برگزاری تظاهرات و تجمع هایی در ١٨ شهر کشور ارادە خود برای پیگیری مطالبات بر حق شان را بە مسئولین دولتی کە می کوشند با تظاهر بە بی توجهی بە این اعتراضات از تن دادن بە مطالبات بازنشستگان امتناع ورزند نشان دادند. 

مطالبات این تجمعات کە همراە با سردادن شعارهایی علیە سیاستهای دولت و تامین اجتماعی همراە بود، همان مطالبات تحقق نایافتە تجمعات پیشین آنها بود. همسان سازی واقعی حقوق و مستمری ها، افزایش حقوق بازنشستگی متناسب با هزینەهای واقعی زندگی، بیمە درمانی موثر و رایگان، پرداخت عیدی مساوی بە بازنشستگان، پرداخت دیون دولت بە تامین اجتماعی... بودند.در پی این اعتراضات دامن گستر علایمی از عقب نشینی هایی در مقابل بازنشستگان در میان برخی مسئولین و مدیران دولتی بروز دادە شد کە البتە فعلا در حد حرف است. ولی با ادامە اعتراضات مجبور خواهند شد بە آن گردن نهند. 

 

اعتراضات دیگر کارگری

شمار اعتراضات کارگری بە حدی رسیدە کە انعکاس گزارش تک بە تک آنها را دشوار نمودە. فشار معیشتی و افزایش فشار کارفرمایان و دولت، دستمزدهای چند مرتبە زیر خط فقر، امتناع صاحبان اکثر شرکتهای خصوصی و شهرداریها از پرداخت طلب های مزدی کارگران کە تا ١١ ماە هم سابقە دارد و امتناع دولتمردان و کارفرمایان از افزایش واقعی دستمزدها از عوامل تشدید کنندە مهم اعتراضات هستند. ، گسترش شدید بیکاری و ندادن حقوق بیکاری بە اکثریت بزرگ بیکاران نیز در دامن گرفتن اعتراضات نقش بسیار مهمی دارند. وقوع چند تظاهرات و تجمع و همچنین مقاومت شدیدی کە کارگران در مواجە با تعطیلی و واگذاری واحدهای تولیدی نشان می دهند حاکی از بیشتر شدن هر چە بیشتر اعتراضات نسبت بە بیکاری و ندادن حقوق بیکاری است. 

اعتراضاتی کە نە با وعدە های توخالی قابل کنترل است و نە با سرکوب

 

افزودن دیدگاه جدید