سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

مطالبات بازنشستگان برحق است!

از مبارزات و مطالبات بازنشستگان و فراخوان مشترک تشکل‌های مستقل کارگری پشتیبانی می کنیم!

۱۱ اسفند ۱۳۹۹

بازنشستگان در پرتو سازمانیابی و مبارزە‌ی سازمان یافتە و در پیوند، همراهی و همبستگی و مبارزە‌ی مشترک با کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر مزد و حقوق بگیران قادر خواهند شد دولت و مجلس را به عقب برانند و بە مطالبات‌شان دست یابند. هم اکنون در سايه‌ی این مبارزات و ادامە‌ی آن‌ها نشانە‌هایی دال بر عقب نشینی دولت و مجلس بر سر همسان‌سازی و میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشاهده می شود.

مطالبات بازنشستگان برحق است!

از مبارزات و مطالبات بازنشستگان و فراخوان مشترک تشکل‌های مستقل کارگری پشتیبانی می کنیم!

مبارزە کارگران بازنشستە برای افزایش حقوق بازنشستگی و بیمە رایگان و کارآمد کە از مدت‌ها پیش شروع شدە،، بە دلیل امتناع دولت و مجلس فرمایشی از افزایش واقعی حقوق بازنشستگی کارگران مشمول تامین اجتماعی، و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، دم بە دم بیشتر و گستردە تر شدە است. این اعتراضات پس از تشکیل تشکل های مستقل بازنشستگان، به‌صورت هفتگی در آمدە و حالت سراسری پیدا نمودە است.

بازنشستگان بە دعوت مشترک تشکل های مستقل بازنشستگی یکشنبە ١٠ اسفند برای هفتمین هفتە‌ی پیاپی در شهرهای مختلف برگزار شد. آن‌ها در این تجمع‌ها با شعار "تا حق خود نگیریم آرام نمی نشینیم" بە خیابان آمدند تا بار ديگر مطالبات خود را فرياد کنند.

افزایش حقوق و مستمری های بازنشستگی متناسب با هزینە های واقعی زندگی، اجرای صحیح قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و برخورداری از بیمە‌ی درمانی کارآمد و رایگان مهم‌ترین مطالبات کارگران بازنشستە است. حقوق اکثریت بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان و کم‌تر از آن است. دولت زیر پوشش بیمە‌ی تکمیلی، بیمە‌ی درمانی را نیمە خصوصی کرده و با افزایش سهم بیمە شدگان، رایگان بودن درمان را از بین بردە است، کفاف یک هفته از زندگی آنان را نمی‌دهد. حقوق کنونی بازنشستگان در واقع یک چهارم هزینە‌ی سبد معیشت حداقلی و یک سوم خط فقر است. این در حالی است کە بخش قابل توجهی از این حقوق ناچیز آن‌ها صرف تامین هزینە‌ی درمان و دارو می شود.

قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگی سال‌ها پیش بە تصویب رسیدە است. با اجرای آن حقوق بازنشستگان افزایش می يافت. اما دولت تا اول امسال از اجرای این قانون طفرە رفت. امسال نیز قانون همسان‌سازی بە صورت ناقص و تبعیض‌آمیز و بە نحوی اجرا شدە‌است، تغییر چندانی در افزایش حقوق بازنشستگان نداشتە است و شامل بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور هم نشدە است.

خواست دیگر بازنشستگان و کارگران پرداخت بدهی کلان ٣٦٠ هزار میلیاردی و حق بیمە‌های پرداخت نشدە‌ی دولت بە تامین اجتماعی و سپردن مدیریت تامین اجتماعی بە نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری است.

بازنشستگان در پرتو سازمانیابی و مبارزە‌ی سازمان یافتە و در پیوند، همراهی و همبستگی و مبارزە‌ی مشترک با کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر مزد و حقوق بگیران قادر خواهند شد دولت و مجلس را به عقب برانند و بە مطالبات‌شان دست یابند. هم اکنون در سايه‌ی این مبارزات و ادامە‌ی آن‌ها نشانە‌هایی دال بر عقب نشینی دولت و مجلس بر سر همسان‌سازی و میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشاهده می شود.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مطالبات بازنشستگان و تشکل‌های مستقل بازنشستگی را بر حق می داند و از فراخوان تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان کە قرار است در ١٧ اسفند بە منظور درخواست افزایش دستمزد و دیگر مطالبات آن‌ها در مقابل ساختمان وزارت کار در ساعت ١٠.٣٠ دقیقە برگزار شود، پشتیبانی می کند. با تداوم همکاری‌های تشکل‌های کارگری حول مطالبات به حق شان امکان عقب نشاندن دولت میسر خواهد شد.

هیئت سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱ مارس ۲۰۲۱

 

 

افزودن دیدگاه جدید