سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۵ فروردين ۱۴۰۰

ایام عید، زمان تعطیلات نوروزی است و در این ایام کارگران هم بایستی تعطیلات را مانند سایر شهروندان در کنار خانوادە هایشان با جشن و شادی. بگذرانند. اما پرداخت نکردن دستمزد و مطالبات مزدی عدە زیادی از کارگران توسط کارفرمایان فرصت شادی و جشن سرور را از آنها و خانوادە هایشان گرفت مقامات مسئول و نجومی بگیردولتی نیز کارگران و خانوادە هایشان را با سفرەهای خالی بە حال خود رها کردند.

ادامە اعتراضات کارگری در شب عید

 

ایام عید، زمان تعطیلات نوروزی است و در این ایام کارگران هم بایستی تعطیلات را مانند سایر شهروندان در کنار خانوادە هایشان با جشن و شادی. بگذرانند. اما پرداخت نکردن دستمزد و مطالبات مزدی عدە زیادی از کارگران توسط کارفرمایان فرصت شادی و جشن سرور را از آنها و خانوادە هایشان گرفت مقامات مسئول و نجومی بگیردولتی نیز کارگران و خانوادە هایشان را با سفرەهای خالی بە حال خود رها کردند.

ادامە اعتراضات کارگری در شب عید

اعتراضات کارگرانی کە تا شب عید هم موفق بە گرفتن مطالبات مزدی شان نشدە بودند امسال برای نخستین بار تا شب عید هم تداوم یافتند و گروهی از کارگران کە با جیب خالی روی رفتن بە خانەهایشان را نداشتند مجبور شدند با ادامە اعتصاب و پهن کردن سفرەهای خالی شان شب عید را در محل های کارشان بگذرانند، بلکە بتوانند مطالبات مزدی خود را از کارفرمایان زورگو و بی رحم و مروت و بیگانە با فقر و تنگدستی بگیرند. کارگران ابنیە فنی راە آهن ورامین شب عید را در اعتصاب گذراندند. کارگران عسلویە و آب و فاضلاب اهواز نیز در واکنش مشابەای با پهن کردن سفرهای خالی در مقابل استانداری گذراندند. مسئولین دولتی نجومی بگیر و مرفە هم در این میان سکوت نمودە و در عمل از کارفرمایان ثروتمند حمایت نمودند.

شروع موج اخراجها در آغاز سال

با پایان یافتن سال و سرآمدن مدت قراردادهای موقت تحمیلی، کارفرمایان موقعیت را برای اخراج کارگران حق طلبی کە در اعتراضات کارگری نقش فعال داشتند مغتنم شمردە و از تمدید قراردادهای گروهی از آنها امتناع نمودە و عدە دیگری را نیز اخراج نمودند. اخراج شماری از کارگران پتروشیمی ایلام با وجود داشتن ٧ سال سابقە کار، اخراج ٨٠ نفر از کارگران صنعت فولاد در خوزستان، و اخراج ١٢ کارگر شرکت پتروشیمی “گلایکول “در عسلویه بە دلیل شرکت در اعتصاب بخش کوچکی از این اخراج ها هستند کە تا کنون خبر آنها منتشر شدەاند. بە گزارش سندیکای نیشکر هفت تپە دستور تمدید نکردن قرار دادهای شماری از کارگران و اخراج ابراهیم عباسی بە جانشین امید اسد بیگی دادە شدە. اخراج فعالین کارگری هفت تپە در حالی در دست اجرا است کە در سال گذشتە و در اوج اعتصابات طولانی کارگران هفت تپە شورای دولتی تامین استان پذیرفتە بود کە مانع اخراج کارگران شرکت کنندە در اعتصاب شود. اما زیر توافقات خود با کارگران زدە است البتە شورای تامین استانها، مجلس قوە `قضایی و دیگر نهادهای دولتی و حکومتی در زیر پا گذاشتن توافقات صورت گرفتە با کارگران یدی طولانی و نقش کثیفی داشتە و دارند و کارگران هیچگاە نباید روی توافقاتی کە با آنها می کنند حساب باز کنند. بهمین جهت شرط پایان اعتصاب باید منوط بە عملی کردن توافقات بە عمل آمدە بین کارفرما و کارگران باشد. با این همە شرط حفظ توافقات و مطالبات در گرو داشتن تشکل مستقل و نیرومند و آمادە نگاە داشتن کارگران برای اعتصاب در صورت لازم است.بهمین جهت استرتژی فعالین و رهبران کارگران در فرایند اعتراضات باید معطوف بە تامین اهداف فوق باشد.

تجمع بازنشستگان با شعار تا حق خود نگیریم آرام نمی نشینم

اعتراضات خیابانی بازنشستگان و حامیان آنها کە دیگر بە صورت هفتگی درآمدە، در یکشنبە ٢٨ اسفند نیز ادامە یافت. بازنشستگان کە از واریز نشدن مابالتفاوت حقوق بازنشستگی شان کە دولت وعدە انجام آن بە صورت علی الحساب قبل از نوروز را دادە بود و از بە آسمان رفتن قیمت مواد خوراکی بە شدت خشمگین و معترض بودند ضمن تاکید بر ادمە مبارزە تا گرفتن مطالبات شان خشم خود از رفتار دولت و تامین اجتماعی را با سر دادن شعارهای ضد دولتی نشان دادند. “وضع شما عالیە سفرە ما خالیە” یکی از شعارهای تجمع های بازنشستگان بود کە بطور همزمان در چند شهر بزرگ از جملە در تهران برگزار شد.

کارگران انبیەا فنی راه آهن شمال اخطار بە اعتصاب کردند

کارگران ابنیە فنی راە آهن منطقە شمال کشور با صدور اعلامیە کە در ٤ فروردین منتشر شد، اخطار بە اعتصاب کردند و نوشتند چون مسئولین و مدیران مطالبات آنها را بی پاسخ گذاشتە اند در ٧ فروردین بار دیگر جهت پیگیری مطالبات شان اعتصاب خواهند کرد. نظر بە اعتصابات پیشین کارگران ابنیە فنی (تراوس) در مناطق مختلف این اعتصاب ممکن است در مناطق دیگر کشور هم برگزار شود. لغو قراردادهای یک ماهە و موقت، تبدیل قراردادها از موقت بە رسمی، اجرای طبقە بندی مشاغل و پرداخت منظم و بە موقع دستمزدها مهمترین مطالبات سراسری کارگران راە آهن هستند. بهمین جهت کارگران منطقە شمال ابنیە فنی از همکاران شان در دیگر مناطق خواستەاند با پیوستن بە اعتصاب همبستگی و حمایت شان با همکاران شان را نشان دهند

 

افزودن دیدگاه جدید