سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۲ فروردين ۱۴۰۰
  • تشکلهای کارگری و حقوق بشری نسبت بە تشدید فشارهای غیر انسانی بە فعالین کارگری و مدنی کە قبل از نوروز شروع شدە بود در ایام تعطیلات نوروزی نیز ادامە یافت. این تشکلها بە اشکال مختلف از تهیە طومار و بردن شکایت بە نهادهای حقوق بشری و اتحادیەای گرفتە تا برپای سفرهای هفت سین مقابل زندانها و بر سر آرامگاە مبارزان جان باختە کوشیدند افکار عمومی را از رنج و ستمی کە بر مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی توسط جنایتکاران رژیم می رود آگاە نمایند. در این میان فشار مضاعف بە اسماعیل عبدی رهبر کانون صنفی معلمان با واکنش های گستردەای در داخل و خارج مواجە و بە گستردگی در رسانە های خبری پژواک ...

 

هشدار کارگران فولاد نسبت بە اخراج دو کارگر مطالبە گر

با آغاز سال جدید پروژە اخراج و پیگرد فعالین کارگری نیز توسط کارفرمایان شروع شدە است. پس از اخراج شماری از کارگران هفت تپە و پتروشیمی ها در پارس چنوبی و عسلویە کە با اعتراضات گستردە کارگران آنها شروع شد، ظاهرا نوبت بە تصفیە کارگران حق طلب در فولاد اهواز رسیدە است. در ١٠ فروردین مدیران فولاد بە بهانە تمام شدن مدت قرارداد دو تن از فعالان صنفی کارخانە بە نامهای (غریب حویزاوی و حسین رضایی) از ورود آنها بە محل کارشان جلوگیری نمودند. کارگران کارخانە کە از این اقدام بە خشم آمدە بودند بلافاصلە با دادن فراخوان بە اعتراض نسبت بە اخراج این دو همکارشان واکنش نشان دادند. کارگران می گویند اخراج این دوتن سرآغاز اخراج تدریجی شمار زیادی از فعالین و مطالبە گران حق طلب صنفی است کە در لیست اخراج مدیریت گروە ملی فولاد قرار دارند. در اعلامیە کوتاهی کە با امضای (صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد) در این ارتباط منتشر شدە است پس از اشارە بە دلیل اخراج این دو کارگر بە مدیران فولاد هشدار دادە شدە کە اخراج کارگران را تحمل نخواهند کرد و در مقابل آن خواهند ایستاد. 

  •  متن بیانیە  بە شرح ذیل اس:

"صبح امروز حراست شرکت از ورود دو تن از همکاران مان ( آقایان حسین رضایی و قریب حویزاوی ) به بهانه عدم نیاز و پایان قرارداد ممانعت کرده است.

طبق اخباری که از طریق همکاران شریف ما در اموراداری کسب کردیم ، هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت که خود عامل اصلی ناامنی در گروه ملی هستند ، قصد دارند با ترفند پایان قراردادها دست به اخراج های گسترده تری بزنند و لیست پرشماری از فعالان کارگری و کارگران حق طلب در شرکت تهیه شده که به مرور قرار است از کار بیکار شوند.

همین جا اعلام میداریم فرصت و اجازه هرگونه تعرض به معیشت احدی از همکاران خود را نه به مدیریت فاسد و نه به آمرین و صحنه گردانان این تصمیم نخواهیم داد و هر آنچه که در توان داریم برای دفاع و حمایت از همکارانمان را بکار خواهیم بست

بارها و بارها در بزنگاه های حساس نتیجه اتحاد و همبستگی ما را دیده اید و نیک میدانید کارگران شریف و شجاع گروه ملی صنعتی فولاد آنجا که پای منافع خود و طبقه کارگر و هم سرنوشتان شان در میان است چگونه معادلات تان را بهم خواهند ریخت.

  • هرگونه اتفاقی که روی دهد برعهده گیرندگان و اجرا کنندگان این تصمیم خواهد بود."

 

اعتراض و تجمع بە کاهش زمان قراردادها و اخراج ٨ کارگر در هفت تپە

در ٧ فروردین کارگران قسمت دفع آفات کشاورزی مجتمع هفت تپە در اعتراض بە کاهش مدت قراردادهای کاری خود توسط مدیریت و اخراج ٨ تن از فعالین صنفی حق طلب کارخانە تجمع نمودند. عدەای از کارگران قسمت های دیگر کارخانە نیز در حمایت از کارگران دفع آفات بە تجمع آنها پیوستند و از خواستهای آنها حمایت و نسبت بە پیامد های رفتار مدیریت نسبت بە کارگران هشدار دادند. این تجمع تا ١٢ فروردین همە روزە تداوم یافتە است گفتنی است کە اعتراض کارگران هفت تپە نسبت بە اخراج ١٥ تن از همکاران شان در سال گذشتە باعث بازگرداندن آنها بە سر کارهای شان شد. 

در شهرداری امیدیە نیز اعتراض نسبت بە اخراج٣ تن از کارگران فضای سبز کە توسط کارفرمای پیمانکار بطور غیر قانونی اخراج شدەاند همچنان ادامە دارد. کارفرما در حالی حاضر بە بازگرداندن کارگران اخراجی نشدە کە کمیتە حل اختلاف حکم بازگشت بە کار آنها را صادر نمودە است. این خود گویای قدرت فراقانونی است کە صاحبان رانتخوار حکومتی شرکتهای پیمانکاری بە دست آوردەاند.

تجمع یک هفتەای کارگران آب و فاضلاب روستایی در اهواز

کارگران آب و فاضل آب روستایی اهواز تمام روزهای ایام عید را در تجمع گذراندند. کارگران آب و فاضلاب ماە های متوالی است در بلاتکلیفی شغلی بە سر می برند. نە دستمزد و حقوق هایشان را گرفتەاند و نە حق بیمە آنها بە تامین اجتماعی پرداخت شدە و بواسطە آن از کلیە خدمات تامین اجتماعی و پزشکی محروم شدەاند. کارگران خشمگین و معترض بە این همە ستم و بی عدالتی کە بر آنها روا می دارند، در تجمع بی وقفە ٧ روزە شان خواستار رفع بلاتکلیفی شغلی و پرداخت حق بیمە و مطالبات مزدی پرداخت نشدە خود هستند. کارگران آبفای شهری اهواز نیز در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان بە تجمع همکاران روستایی شان پیوستند. با این وجود تا کنون هیچ نهاد و مسئول دولتی کوچکترین اقدامی جهت رسیدگی بە خواستە های صدها کارگر زحمتکش و گرسنە و سرگردان نکردە است. در سرزمینی کە ٧٠ درصد درآمدهای کشور را تامین می کند کارگران را بە حال خود رها نمودەاند. گفتە می شود مبلغ ٢٠ میلیارد اعتباری را کە مسئولین شرکت از استانداری گرفتە در جای دیگری هزینە و در واقع جهت کسب سود و بە قیمت گرسنگی دادن بە خانوادە های صدها کارگر سرمایە گذاری کردە است. 

کارگران پارس پامچال با فروش محصولات کارخانە بخشی از مطالبات شان را وصول کردند

کارگران یک کارخانە در قزوین کە ٥ ماە طلب مزدی و ٨ ماە حق بیمە پرداخت نشدە داشتند و کارفرما بە آنها گفتە بود پول نقد برای پرداخت مطالبات آنها ندارد، در اوج فقر و تنگدستی در شب عید در توافق با کارفرما ٦٠٠ میلیون تومان از محصولات انبار شدە کارخانە را فروختند تا بتوانند بخشی از دستمزد و دیون کارخانە را بە ادارە برق و بیمە را تامین کنند. اگر فروش رنگ تولیدی این کارخانە توسط کارگران ممکن شدە، معلوم نیست کە چرا خود شرکت قبلا مستقیما پیش از اینکە این مشکلات پیش بیاید، اقدام بە این کار نکردە است؟

بازنشستگان پس از پایان تعطیلات نوروزی مبارزات شان را از سر می گیرند!

تشکل مستقل (اتحاد بازنشستگان) با انتشار اعلامیەای ازبازنشستگان دعوت نمودە تا در ١٥ فروردین جهت پیگیری مطالبات بازنشستگان در تهران و دیگر شهر ها در مقابل مراکز سازمان تامین اجتماعی تجمع نمایند. در دعوت نامە اتحاد بازنشستگان گفتە می شودم:”برای ادامه دادن هیچ کسی را نداریم جز خودمان و این کافی ست. تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی یکشنبه ۱۵ فروردین ساعت ۱۰:۳۰ محل محل تجمع استان تهران: روبروی سازمان تامین اجتماعی

محل تجمع شهرستان‌ها: روبروی اداره کل تامین اجتماعی

ا"تحاد بازنشستگان”

گفتنی است کە بازنشستگان علاوە بر مطالبات پیشین خود خواستار پرداخت بدهی پرداخت نشدە همسان سازی تامین اجتماعی درسال گذشتە هستند. اعتراضات خیابانی بازنشستگان در حالی از سر گرفتە می شود کە تشکلهای فرمایشی وابستە بە خانە کارگر و حکومت در تلاشند کە با تفرقە افکنی در میان بازنشستگان اثرات تلاشهای تشکلهای مستقل را خنثی نمایند.

تجمع اعتراضی و مطالباتی کارگران شهرداری کوت عبدالله مقابل استانداری

کارگران شهرداری کوت عبدالله کە شب عید خود را با جیبهای خای گذراندند، در ١١ فروردین در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی ٤ ماهە گذشتە و عیدی شان مقابل استانداری تجمع و خواستار پرداخت بە موقع دستمزد و حقوق شان شدند. گفتنی است کە کارگران شهرداری این شهر قبلا نیز چند بار بە پرداخت نشدن بە موقع دستمزد های شان اعتراض کردە بودند اما هیچ مسئولی ظاهرا در این گونە مواقع خود را آنقدر مسئول نمی داند کە پاسخگوی کارگران باشد!

ادامە اعتراضات تشکلهای کارگری و حقوق بشری نسبت بە تشدید فشار علیە فعالین سندیکایی و مدنی

  • فعالیت تشکلهای کارگری  و حقوق بشری نسبت بە تشدید فشارهای غیر انسانی بە فعالین کارگری و مدنی کە قبل از نوروز شروع شدە بود در ایام تعطیلات نوروزی نیز ادامە یافت. این تشکلها بە اشکال مختلف از تهیە طومار و بردن شکایت بە نهادهای حقوق بشری و اتحادیەای گرفتە تا برپای سفرهای هفت سین مقابل زندانها و بر سر آرامگاە مبارزان جان باختە کوشیدند افکار عمومی را از رنج و ستمی کە بر مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی توسط جنایتکاران رژیم می رود آگاە نمایند. در این میان فشار مضاعف بە اسماعیل عبدی رهبر کانون صنفی معلمان با واکنش های گستردەای در داخل و خارج مواجە و بە گستردگی در رسانە های خبری پژواک یافت و سکوت و سانسور حاکم بر رسانە های داخلی را جبران و تلاش حکومت برای سرپوش نهادن بر این فشارها را خنثی نمود. ادامە و افزایش این فعالیتها و انعکاس وسیع آنها در جامعە اکیدا لازم است تداوم یابد.

 

افزودن دیدگاه جدید