سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

بازگشت بە کدام دوران طلایی؟

۱۲ فروردين ۱۴۰۰

خبرگزاری ایلنا اخیرا مصاحبە هایی را در این خصویص با چند تن از رهبران شوراهای اسلامی انجام دادە است. بە رغم تفاوتها و زوایایی کە بین صحبت های مصاحبە شدگان وجود دارد، اما جوهر و نتیجە حرفهای همە آنها یکی است و آن این است کە گویا منشا همە مشکلات و بی حقوقی کارگران همین دادنامە ارتجاعی و ضد کارگری دیوان عدالت ستیز ادارای رژیم است کە بە تنهایی موجب شکل گیری قراردادهای موقت کار و نفی مابقی حقوق کارگران گردیدە و اگر دیوان آن را ابطال کند دوبارە کارگران بە دوران طلایی کە هیچگاە حداقل در ٤٢ سال گذشتە وجود نداشتە باز خواهند گشت. 

 

ایجاد بحث های انحرافی در شرایطی کە موضوعی بە خواستەای عمومی و فراگیر در میان طبقات اجتماعی تبدیل و نیروی قابل توجهی پیرامون آن شکل می گیرد، یکی از ترفندهایی است کە دولتها و تشکلهای دولتی و عوامل آنها سعی می کنند با طرح و تبدیل آن بە موضوع جایگزین افکار عمومی را از آن دور کنند. از این ترفند در گذشتە برای بهم ریختن اجماع شکل گرفتە حول مطالبات کارگری توسط عوامل حکومتی بهرە گرفتە شدە و گاها بخصوص زمانی کە سطح آگاهی اجتماعی و دانش طبقاتی در حد مطلوب نبودە، اینگونە ترفندها هم بە نتیجە رسیدەاند. 

در اوایل انقلاب هنگام بحث شورا و سندیکا و قانون کار عوامل حکومت با استفادە از ترفندهایی، توانستند شرایط روانی سرکوب شوراها و سندیکاهای واقعی و جایگزینی شوراهای اسلامی فرمایشی با آنها را بە خورد کارگران بدهند و هم قانون کار بی یال و اشکم خودشان را از تصویب بگذرانند. سالها طول کشید تا کارگران بفهمند چە بر سرشان آوردەاند و آن زمان هم کە دانستند با سرکوب و کشتار تلاش کردند دهان شان را ببندند. از بین بردن همە آن محدود قوانین حمایتی و تامین اجتماعی و وضعیت امروز کارگران نتیجە سرکوب تشکلهای سندیکایی و ترفندهای بکار گرفتە شدە آن دورە برای در هم شکستن همبستگی و از بین بردن قدرت طبقە کارگر و تاثیر گزاری آن بر رویدادهای کشوربود. اما اکنون کە دانش مبارزاتی و آگاهی طبقاتی طبقە کارگر در اثر پیکارهای طولانی چند دهە اخیر رشد قابل ملاحظەای پیدا کردە ترفندهای گذشتە نیز کارآیی شان را از دست دادەاند و مطلوب مقصود حکومت نیستند.

بهمین خاطر باید ترفندهایی را دراندازند کە مثمر ثمر واقع شوند. در مورد دستمزد در سال گذشتە با ترفند جمع آوری طومار حمایت از نمایندگان شوراهای اسلامی حکومتی در شورای عالی کار فضایی ایجاد شد کە دولتمردان و کارفرمایان توانستند دستمزد مطلوب نظر خودشان را جا بیندازند و کارگران را با سیاست وعدە و انتظار تا پایان سال کشاندند بدون اینکە چیزی بر دستمزدهای آنها در نیمە دوم سال بیفزایند. این ترفند موثر واقع شد و توانست عدەای از فعالین سندیکایی مستقل را هم فریب دهد. امسال دیگر اما تکرار ترفندهای پارسال ناممکن بود. در مورد قضیە همسان سازی حقوق باز نشستگان ترفندهای مختلفی از طرف باند خانە کارگری حسن صادقی بکار گرفتە شد و برای مدتی توانست بر سر راە مبارزات بازنشستگان مانع و انحراف بوجود آورد. تلاش برای بجان هم انداختن بازنشستگان دولتی و تامین اجتماعی و ایجاد تفرقە در میان صفوف فشردە بازنشستگان ترفندی بود کە خود دولت روحانی با افزایش اندکی بیشتر بە بازنشستگان دولتی و کمتر بە بازنشستگان تامین اجتماعی در انداخت و تا حدودی هم برای دولت نتیجە داد. در واقع همین مبارزات مشترک باعث افزایش حقوق بازنشستگان بخش دولتی شد.

حالا کە همچنان مبارزە برای همسان سازی و افزایش واقعی دستمزدها و حقوق بازنشستگی همچنان در صدر خواستە های زحمت کشان قرار دارد، سرکردگان تشکلهای حکومتی با ترفند "مهمترین مطالبە کارگران ابطال دادنامە دیوان عدالت اداری و بازگشت بە دوران طلاای است" سعی دارند جهت مبارزات کارگران را از مسیر درست کنونی منحرف و آن را در مسیر ناکجا آباد تازەای سوق دهند کە نا فرجامی آن پیشاپیش روشن است

خبرگزاری ایلنا اخیرا مصاحبە هایی را در این خصویص با چند تن از رهبران شوراهای اسلامی انجام دادە است. بە رغم تفاوتها و زوایایی کە بین صحبت های مصاحبە شدگان وجود دارد، اما جوهر و نتیجە حرفهای همە آنها یکی است و آن این است کە گویا منشا همە مشکلات و بی حقوقی کارگران همین دادنامە ارتجاعی و ضد کارگری دیوان عدالت ستیز ادارای رژیم است کە بە تنهایی موجب شکل گیری قراردادهای موقت کار و نفی مابقی حقوق کارگران گردیدە و اگر دیوان آن را ابطال کند دوبارە کارگران بە دوران طلایی کە هیچگاە حداقل در ٤٢ سال گذشتە وجود نداشتە باز خواهند گشت در یکی از این مصاحبە ها کە با یکی از اعضای هئیات مدیرە شوراهای اسلامی و با تیترر سال مانع‌زدایی دادنامه ۱۷۹ را باطل کنید/ به دوران طلایی بازگردیم

منتشر شد می خوانیم: 

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در خصوص مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران از قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ به خبرنگار ایلنا گفت: اصلی‌ترین خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ است. چراکه با صدور این دادنامه، کل قانون کار زیرسوال رفته و قراردادهای کار از حیز انتفاع ساقط شده است. گذشتە از بدفهمی وی از رفع موانع تولید کە بعنوان شعار سال از طرف خامنەای طرح گردیدە ،

بر خلاف گفتە این عضو تشکلهای وابستە بە قدرت تنها علت از میان رفتن قانون کار وجود دادنامە ١٧٩ نیست کە با ابطال آن همە چیز سر جای اولش برگردد تمام مواد حمایتی محدودی کە در قانون کار وجود داشتند توسط دولتهای مختلف از کارگزاران سازندگی دارو دستە رفسنجانی کە اکثر رهبران خانە کار و شوراهای اسلامی عضو آن بودند تا دولت روحانی کە خانە کارگر بخشی از متحدان آن است ازمیان برداشتە شدە و آنهایی هم کە باقی ماندەاند کنار گذاشتە شدەاند. برای نمونە تنها تغییر مادە ٢٧ قانون کار کە توسط دولت روحانی و مجلس تغییر دادە شدە، بە تنهایی کافی است تا هر نوع قراردادی را کە بخواهند بە کارگر تحمیل کنند.

این جماعت خودشان بهتر می دانند کە نە دیوان عدالت ستیز اداری دادنامە ضد کارگری خود را باطل خواهد کرد و نە با ابطال آن حقوق بە غارت بردە شدە طبقە کارگر را بە آنها  بازگرداندە خواهد شد. دوران طلایی افسانە و ساختە و پرداختە ذهن خود این جماعت است. چنین دورەای کە ااین آقا می گوید ممکن است برای ایشان و رفقای خانە کارگری شان وجود  داشتە است 

ولی برای کارگر خیر. جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون جهنم زحمتکشان و بهشت سرمایە داران رانتخوار حکومتی بودە است.

کارگرا ن بە هر جهت بە نظر می رسد سال سختی را پیت ش رو داشتە باشند و لازم است خود را از هر جهت برای مواجە با آن آمادە کنند از سخنان نوروزی خامنەای و روحانی تا صحبتهای رئیسی در لرستان و تشدید فشار بە فعالین کارگری و اخراج های دستە جمعی فعالین کارگری در مراکز عمدە اعتراضی همگی دلالت بر سخت تر شدن سال جاری دارند. همبستگی و ادامە مبارزات و مقاومتها و سازماندهی خود در تشکل های مستقل تنها راهی است کە برای درهم شکستن تهاجم رژیم مقابل جنبش کارگری قرار دارد

 

افزودن دیدگاه جدید