سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

پیش به سوی جمهوری!

گزارش کنگره دوازدهم جبهه متحد چپ اسپانیا به همراه فایل تصویری پیام گروه کار بین الملل.

۱۴ فروردين ۱۴۰۰

کنگره دوازدهم جبهه متحد چپ در شرایط سیاسی ویژه ای برگزار شد، به نحوی که سند سیاسی ارائه شده به کنگره این شرایط را با عبارت، جواب دموکراتیک نیاز مبرم و فوری به شرایط سیاسی کنونی، ارزیابی کرد. در این سند می آید رژیم سیاسی برخواسته از قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۸ اکنون دچار تکانهای شدید ساختاری شده است، برای اولین بار و به طور عینی شاهد آن هستیم که نیروهای ارتجاعی و ماوراء راست سر بر می آورند و تمامی دستاوردهای دموکراتیک مان را مورد تهدید قرار می‌دهند این امر نتیجه یک عقب ‌گرد کمی و کیفی از دستاوردهای به‌دست‌آمده دموکراتیک است که پدران ما با مبارزات قهرمانانه خود آنها را برای ما بجا گذاشته اند.

دوازدهمین کنگره جبهه متحد چپ اسپانیا با شعار پیش به سوی جمهوری در روزهای ۲۶ و ۲۷ ماه جاری در مادرید برگزار شد. به خاطر شرایط ویژه ای که ویروس کوید ۱۹ ایجاد کرده است این کنگره به صورت حضوری و مجازی توأمان برگزار شد بدین معنا که از ۵۶۰ نماینده انتخاب شده برای حضور در کنگره ۲۰ درصد حضوری و ۸۰ درصد به صورت مجازی در کنگره شرکت داشتند اضافه بر نمایندگان، بیش از ۵۰ مهمان داخلی و خارجی از احزاب و سازمان ها و سندیکاها از داخل و خارج اسپانیا به این کنگره دعوت شده بودند. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از جمله مهمانان بود. رفیق مهدی ابراهیم زاده مسئول روابط بین المللی از طریق یک پیام ویدیویی ضمن تبریک به جبهه متحد چپ به خاطر برگزاری دوازدهمین کنگره شان بر روابط فیمابین تاکید کرد و پیگیری و مبارزه آنان را به خاطر دستیابی به سوسیالیسم، جمهوری‌، فمنیسم، حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین الملی آنان را مورد پشتیبانی قرار داد. او همچنین تجربه ائتلاف انتخاباتی جبهه متحد چپ و پودموس را که منجر به حضور چهار وزیر و یک معاون نخست وزیر در دولت فعلی اسپانیاست مثبت ارزیابی کرده، خاصه در شرایط مواجه شدن این دولت با ویروس کرونا و مبارزه هم زمان با سرمایه داری نئولیبرال و پوپولیسم راست، اتخاذ این سیاست را در خدمت منافع طبقات زحمتکش دانست. پیام حزب ما تاکید ویژه داشت بر اهداف مشترکی که هر دو تشکل سیاسی دنبال میکنند: صلح، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی. رفیق مهدی ابراهیم زاده در پیام خود خطاب به نمایندگان کنگره گفت: مهمترین مانع برای پیشبرد اهداف ما جمهوری اسلامی و نقض روزمره حقوق بشر توسط آن از یک سو و از سوی دیگر تحریم‌های کمرشکن ایالات متحده آمریکاست که فشارهای ناشی از آنها بیشتر از همه اقشار زحمتکش جامعه را مورد صدمه قرار میدهد. این پیام مورد استقبال و پشتیبانی حاضرین در کنگره واقع شد و ارزیابی بسیار مثبت از آنرا مسئول روابط بین المللی جبهه متحد چپ، باطلاع حزب ما رساند.

کنگره دوازدهم جبهه متحد چپ در شرایط سیاسی ویژه ای برگزار شد، به نحوی که سند سیاسی ارائه شده به کنگره این شرایط را با عبارت، جواب دموکراتیک نیاز مبرم و فوری به شرایط سیاسی کنونی، ارزیابی کرد. در این سند می آید رژیم سیاسی برخواسته از قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۸ اکنون دچار تکانهای شدید ساختاری شده است، برای اولین بار و به طور عینی شاهد آن هستیم که نیروهای ارتجاعی و ماوراء راست سر بر می آورند و تمامی دستاوردهای دموکراتیک مان را مورد تهدید قرار می‌دهند این امر نتیجه یک عقب ‌گرد کمی و کیفی از دستاوردهای به‌دست‌آمده دموکراتیک است که پدران ما با مبارزات قهرمانانه خود آنها را برای ما بجا گذاشته اند. تجسم عینی این عقب گردها را می‌توانیم در پایین آوردن حقوق اجتماعی زنان، وضعیت مهاجرین ، شرایط شغلی طبقه کارگر و به طور عام شرایط دشوار زندگی افشار وسیع مردم زحمتکش ببینیم و همچنین مورد هجوم قرار گرفتن محیط زیست از مصادیق این بحران است. بحران سیستم سیاسی موجود را در ناکارآمد بودن قانون اساسی فعلی برای حل مسئله ملیت ها شاهد بودیم و در کنار آن بحران در نهاد سلطنت را. شاهد بودیم که نیروهای راست میانه و ماورای راست می خواستند از طریق روش‌های غیر دموکراتیک این بحران‌ها را حل کنند و از طرف دیگر نیروهای اصلاح طلب یعنی سوسیالیست‌ها میخواستند تغییراتی در سیستم به وجود بیاورند بدون آنکه واقعاً تغییراتی در سیستم داده باشند.

سند سیاسی ارائه داده شده به کنگره اعتقاد دارد که تنها راه حل گذار از این بحران سمت گیری به سوی جمهوری است به نحوی که طبقات زحمتکش از طریق آن بتوانند حقوق بیشتری داشته و در شرایط بهتری زندگی کنند، حقوق ملیتها به رسمیت شناخته شود و سلطنت به تاریخ بپیوندد.

جبهه متحد چپ در سند سیاسی خود تاکید ویژه‌ای دارد بر اتحاد دموکراتیک مردمی برای مقابله با مشکلات پیش رو. در این سند از همه نیروهای چپ می خواهد که در یک اتحاد دموکراتیک تحول طلب گرد هم آیند و ائتلاف انتخاباتی جبهه متحد چپ با پودموس را نمونه مثبت و زنده این سیاست معرفی می‌کند و در همان حال از دیگر نیروهای چپ دعوت میکند به این ائتلاف بپیوندند.

سند سیاسی که توسط دبیر کل و کمیته فدرال به کنگره ارائه شده بود در بخش انتهایی میگوید: بعد از پایان کنگره با ایده ها و برنامه های خود بمیان مردم خواهیم رفت و به آنها خواهیم گفت که هدف ما برپایی جمهوری در اسپانیاست، دفاع از فمینیسم است و دفاع از محیط زیست. ما میخواهیم از اسپانیا کشور بهتری بسازیم، دمکراتیسم بیشتر، عدالت بیشتر همراه با گسترش روابط برادرانه و همیشه سوسیالیسم بمثابه قطب نما.

سند سیاسی با عنوان پیش بسوی جمهوری با ۷۵،۵۰% بتصویب رسید. سند آلترناتیو با عنوان چپ مورد نیاز توانست %۲۰،۷۷ آرائ را بدست آورد. آرائ سفید ۳،۳۷% را بدست آوردند.

آلبرتو گارسون با بدست آوردن ۷۶% آرائ مجددا به دبیرکلی جبهه متحد چپ انتخاب شد.

از وقایع مهم دیگر این کنگره تصویب قراری بود در رابطه با ایران. عین متن این قرار را در ادامه ملاحظه میکنید:

ما قویا سیاست مداخله گرانه ایالات متحده در ایران را رد میکنیم. سیاست تحریمها رنج طبقات زحمتکش را بیشتر می‌کند و امکانات آنها را برای مقابله با یک حکومت استبدادی کم می‌کند. قویا خواستار آن هستیم که به سیاست تحریم ها علیه ایران پایان داده شود و اعلام همبستگی برادرانه میکنیم با مردم ایران در مبارزات عادلانه شان برای برپایی حکومتی دمکراتیک و پایان دادن به حکومتی دینی که تا کنون ده ها هزار نفر از مبارزان چپ گرا را یا به جوخه های اعدام سپرده است و یا وادار به فرار از سرزمینشان. رژیمی که حقوق بشر را نقض میکند و سیاست امپریالیستی را در سطح منطقه به پیش برده است. مردم ایران میباید بدون دخالت خارجی و با دستان خود آینده اشان را بسازند.

تصویب این قرار از این بابت اهمیت داشت که از زمان احمدی نژاد نیروهای چپ در اسپانیا دچار این توهم شده بودند که جمهوری اسلامی ایران یک حکومت ضد امپریالیست است و باید از آن دفاع شود خاصه روابط حسنه کوبا و ونزوئلا با جمهوری اسلامی این سیاست را تقویت میکرد. قطعا هنوز کسانی حتی در سطوح رهبری جبهه متحد چپ هستند که با تصویب این قرار موافق نیستند ولی از این پس سیاست رسمی چپ در اسپانیا با جمهوری اسلامی محتوای این قراراست و دبیر روابط بین المللی این حزب در سخنرانی خود در کنگره از تصویب این قرار دفاع کرد و آنرا سیاست رسمی جبهه متحد چپ در رابطه با جمهوری اسلامی دانست.

---------------------------------

قرار تصویب شده در دوازدهمین کنگره جبهه چپ اسپانیا

ما قویا سیاست مداخله گرانه ایالات متحده در ایران را رد می‌کنیم. سیاست تحریم‌ها رنج طبقات زحمتکش را بیشتر می‌کند و امکانات آنها را برای مقابله با یک حکومت استبدادی کم می‌کند. قویا خواستار آن هستیم که به سیاست تحریم ها علیه ایران پایان داده شود و اعلام همبستگی برادرانه می‌کنیم با مردم ایران در مبارزات عادلانه شان برای برپایی حکومتی دمکراتیک و پایان دادن به حکومتی دینی که تا کنون ده ها هزار نفر از مبارزان چپ گرا را یا به جوخه های اعدام سپرده است و یا وادار به فرار از سرزمینشان. رژیمی که حقوق بشر را نقض می‌کند و سیاست امپریالیستی را در سطح منطقه به پیش برده است. مردم ایران می‌باید بدون دخالت خارجی و با دستان خود آینده اشان را بسازند.

----------------------------------

 

پیام به دوازدهمین کنگره جبهه متحد چپ اسپانیا ۲۶ و ۲۷ مارس ۲۰۲۱

 

رفقای گرامی،

مایه خرسندی است، که از این طریق با کنگره جبهه متحد چپ اسپانیا این سخنان را درمیان میگذارم.

حزب شما هدفهایی که در جهت محتوای سوسیالیستی، جمهوری خواهی، فمینیستی، حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی در سرلوحه کار خود قرار داده، با جدیت دنبال می‌کند.

در یکسال مشارکت در ائتلاف حکومتی، در شرایط کرونا و مبارزه با سرمایه داری نئولیبرال و پوپولیسم راست و دفاع از منافع کارگران و اقشار زحمت کش، پودموس به موفقیت های مهمی دست یافته است.

حزب ما هم اهداف یکسانی چون شما در جهت صلح، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی دنبال می‌کند.

مهمترین مانع برای پیشبرد اهداف ما جمهوری اسلامی و نقض روزمره حقوق بشر توسط آن، از یک سو

و از سوی دیگر، تحریم های کمر شکن ایالات‌متحده امریکا، که فشار های ناشی از آن بیش از همه بر اقشار زحمت جامعه وارد میشود، است.

با امید به نتیجه بخش بودن تلاش‌هایمان،

ضمن اعلام همبستگی صمیمانه با شما، برای کنگره پیش رو، در دستیابی به اهدافی که در مقابل خود قرار داده اید، آرزوی موفقیت می کنم.

مهدی ابراهیم زاده

عضو هیئت سیاسی اجرایی و مسؤل روابط بین‌المللی

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۲ مارس ۲۰۲۱

-----------------------------------

 

 

A la XII asamblea de Izquierda Unida, 26- 27 de Marso de 2021.

Estimados compañeros:

Es un gran placer para mí poder dirigirme a vosotros en esta vuestra XII asamblea.

Nosotros vemos con entusiasmo la lucha diaria de Izquierda Unida por el socialismo, por la República, en favor del Feminismo, de la defensa del medio ambiente y la solidaridad Internacional.

Izquierda Unida ha conseguido grandes logros con su presencia en el actual gobierno de España, en la coalición Unidas Podemos, contra las políticas económicas del neo liberalismo y el populismo de ultra derecha y en la defensa de la clase obrera, en un año que ha coincidido con la pandemia de covid 19.

Nuestro partido también lucha para alcanzar objetivos comunes con ustedes, por la paz, la democracia, la libertad y la justicia social.

En nuestro país el principal obstáculo para alcanzar los objetivos mencionados es la existencia de La República Islámica de Irán, con sus políticas anti democráticas y las permanentes violaciones de los derechos humanos. Y unido a ello, los embargos económicos impuestos por EE.UU, que sólo añaden más sufrimiento a la mayoría da población iraní.

Pero miramos con esperanza al futuro, tantoen vuestro caso como en el nuestro.

Os felicitamos por la celebración de esta XII asamblea y os deseamos muchos éxitos en el logro de los objetivos previstos en esta asamblea.

Mehdi Ebrahimzadeh

Miembro del consejo político y secretario de las relaciones internacionales del Partido de Izquierda de Irán ( Fedayines del Pueblo)

22 de Marzo 2021

------------------------------------------------

کلیپ متن پیام رفیق مهدی ابراهیم زاده، مسئول گروه کار بین الملل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به کنگره جبهه متحد چپ اسپانیا

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید