سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

راهکارهای، تحریم فعال انتخابات فرمایشی و مبارزه برای انتخابات آزاد

۱۸ فروردين ۱۴۰۰

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان بهروز خلیق، فرهاد فرجاد، سام جعفریان و مزدک لیماکشی

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید