جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۰ فروردين ۱۴۰۰

کارگران غیر رسمی نفت با انتشار اعلامیەای بە مسئولین ذیربط هشدار دادەاند کە اگر مطالبات شان تامین نشود اعتصاب خواهند کرد. کارگران معترض کە نسبت بە افزایش پیدا نکردن واقعی دستمزد های خود خشمگین هستند، گفتەاند دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٢ میلیون تومان باشد. آنها همچنین از بیانیە مطالباتی تشکلهای مستقل در مورد دستمزد حمایت نمودە و گفتەاند کە نە شورای عالی کار و نە نمایندگان خود گماردە "کمپین پنجم دستمزد،" را نمایندە صلاحیتدار خود در بحث دستمزد نمی دانند.

 

ادامە اعتراضات بازنشستگان با شعار ما دیگە رای نمیدیم!

اعتراضات بازنشستگان خشمگین از دولت و مدیریت سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش حقوق و مستمری بازنشستگی و بیمە کارآمد و رایگان و یک رشتە مطالبات دیگر مانند اجرای همسان سازی واقعی حقوق ها در روزهای ١٥ و ١٨ بهمن در تهران و دەها شهر دیگر برگزار شد.

بازنشستگان کە از بازداشت اسماعیل گرامی یکی از فعالین پیگیر حقوق خود در ١٤ فروردین بە شدت خشمگین بودند در این هفتە دوبار دست بە اعتراض زدند تا بە دولتمردان نشان دهند در مقابل پایمال سازی حقوق و بازداشت فعالین خود کوتاە نخواهند آمد. علاوە بر شعار "تا حق خود نگیریم آرام نمی نشینم" کە در تظاهرات گذشتە بازنشستگان دادە شد یک شعار مهم سیاسی در هر دو تظاهرات خیابانی این هفتە نیز طرح شد کە با استقبال گستردە در جامعە هم روبرو شد. شعار "ما دیگە رای نمیدیم از بس دروغ شنیدیم " کە در تظاهرات این هفتە بازنشستگان فریاد زدە شد یک روز بعد در تظاهرات مالباختگان قمارخانە بورس کە در اثر ترفند فریبکارانە دولت هست و نیست ناچیز خودشان را از دست دادەاند نیز تکرار شد.

طرح و پیوند دادن انتخابات با مطالبات صنفی و معیشتی در آستانە انتخابات ریاست جمهوری حرکتی بسیار خردمندانە و حاکی از آگاهی و شناخت زحمتکشان از رابطە بین سیاست و معیشت و شیوەای کارآمد در راستای تحقق مطالبات صنفی و نتیجە برخورد ستمگرانە و سرکوبگرانە حکومت با حقوق و معیشت زحمتکشان و پاسخ قاطع آنها بە حکومت است. اکنون همە مردم زحمتکش و تحت ستم می دانند کە حق و حقوق شان را با مبارزە خیابانی است کە می توانند از ستمگران بگیرند و نە با شرکت در انتخابات فرمایشی و دل سپردن بە وعدەهای دروغ کارگزاران فاسد حکومت.

تجمع اعتراضی اپراتورهای آب و فاضل آب اهواز مقابل استانداری

اپراتورهای آب و فاضلاب اهواز در ١٧ فروردین دوبارە در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی ٣ ماە گذشتە و واریز نشدن ماە ها حق بیمە هایشان بە حساب تامین اجتماعی در مقابل استانداری خوزستان تجمع و علاوە بر درخواست پرداخت مطالبات و حق بیمە هایشان، بە اعمال تبعیض مزدی در میان کارگران پیمانی و قرار دادی نیز اعتراض و خواستار پایان دادن بە آن و همچنین پرداخت بە موقع دستمزد و حق بیمە خود شدند. گفتنی است کە پرداخت نکردن حق بیمە بە مدت ٣ ماە موجب قطع دارو و درمان و دیگر خدمات تامین اجتماعی می شود و هزینە اضافی برای کارگران در بر دارد! بە عبارتی کارگر بخشی از دستمزد ناچیز خود را مجبور می شود بخاطر پرداخت نشدن حق بیمەای کە از دستمزد کارگر کم شدە و کارفرما آن را بە بیمە نپرداختە هزینە کند!

تعطیل معدن کرومیت آسمینونر و بیکاری ١٢٠٠ کارگر در کرمان دوهفتە بعد از فرمان رفع موانع تولید خامنەای!

بە گزارش خبرگزاری ایلنا معدن کرومیت آسمینون کە در آن حدود ١٢٠٠ کارگر مشغول کار بودند بعد از عید تعطیل شدە است. کارفرما علت تعطیلی را نداشتن سیمان اعلام نمودە. کارگران گفتەاند تنها در قسمت سر پوشیدە معدن نیاز بە سیمان و جود دارد و ٧٠ درصد کارها در محوطە باز انجام می شود کە نیاز بە سیمان ندارد. مدیر سازمان صمت و معدن جنوب کرمان تعطیل کردن معدن بە بهانە کمبود سیمان رد کردە و گفتە است سیمان لازم برای معدن را تامین نمودە. کارگران می گویند در سال گذشتە چند اعتصاب صنفی در معدن انجام شدە و هنوز چند ماە از دستمزدهای سال گذشتە شان بە آنها پرداخت نشدە است. گفتنی است کە بسیاری از کارفرمایان در آغاز هر سال بە بهانە هایی بطور موقت برای شانە خالی کردن از افزایش دستمزد و پرداخت حق سنوات، کارخانە ها و معادن را تعطیل و با استخدام موقت مجدد کارگران حق و حقوق قانونی آنها را بالا می کشند. عدەای را نیز کە نقشی در اعتراضات صنفی داشتەاند از کار اخراج می نمایند این رویە دەها سال است ادامە دارد و مسئولین دولتی وادارات کار نیز هیچ اقدامی علیە قانون شکنا نمی کنند!

ابلاغ فرمان رفع موانع تولید خامنەای نیز مزید بر علت شدە و بە نظر می رسد بە این بهانە فشار بر کارگران بیشتر شو د.

ادامە اعتراضات معلمان غیر رسمی بە تبعضات شغلی و مزدی

معلمان غیر رسمی کە سالهاست بصورت قراردادی و حق التدریسی و شرکتی با دستمزد و حقوق ناچیز کار می کنند باردیگر خواستار استخدام رسمی در آموزش و پرورش، رفع موانع استخدامی خود و رفع تبعیضات مزدی و شغلی شدند. گفتنی است کە آموزش و پرورش برای اینکە دستمزد و حقوق کمتری بە معلمان غیر رسمی بدهد، سالهاست کە بە بهانە های مختلف از استخدام آنها کە بعضا تا ١٥ سال سابقە و تجربە کاری و تحصیلیلات دانشگاهی دارند طفرە می رود و حاضر بە دست کشیدن از این رویە استثمار گرانە خود کە موجب فقر و تنگدستی مضاعف معلمان غیر رسمی شدە نیست.

معلمان غیر رسمی در ماە های پایانی سال گذشتە و در هنگام طرح بودجە سال ١٤٠٠ کوشیدند با برگزاری تجمع های متعددی مجلس و دولت را برای اختصاص بودجە جهت استخدام خود تحت فشار قرار دهند ولی موفق نشدند. با این اوصاف بە نظر می رسد راە باقی ماندە برای معلمان عضویت در تشکلهای صنفی معلمان و توسل بە اعتصاب در یک شرایط مناسب باشد. در هر صورت بعید بە نظر می رسد کە معلمان غیر رسمی بدون یاری و همبستگی معلمان رسمی و پیوستن بە کانون های صنفی معلمان بتوانند بە خواستە های خود برسند.

بازداشت اسماعیل مقدم برای جلوگیری از تظاهرات بازنشستگان

ادامە و گسترش اعتراضات حق طلبانە بازنشستگان و پیوستن شمار بیشتری از بازنشستگان بە اعتراضات و حمایت عمومی از مطالبات و مبارزات حق طلبانە بازنشستگان کە تحت هدایت تشکلهای مستقل بازنشستگان انجام می شود موجب نگرانی حکومت و عوامل حکومتی گردیدە و تلاشهای سرکوبگرانە برای خاموش کردن صدای بازنشستگان بطور ملموسی شدت گرفتە. ماموران امنیتی با توسل بە تهدید و ارعاب فعالین و دست اندرکاران این اعتراضات می کوشند آنها را از ادامە مبارزات شان بازدارند. وقتی کە موفق بە این کار نمی شوند تلاش می کنند با یورش وحشیانە بە خانە های سازمانگران و غارت وسایل شخصی و بردن آنها بە زندان مانع فعالیت آنها شوند. با این همە تا کنون موفق بە این کار نشدەاند. در ١٤ فروردین نیز پس از آنکە تلاشهای سرکوبگرانە شان نتوانست بازنشستگان را وادار بە لغو تظاهرات ١٥ فروردین نمایند بە خانە اسماعیل مقدم هجوم آوردند و او را بهمراە وسایل شخصی اش با خود بە زندان بردند. برای بازداشت یک بازنشستە یک تیم ٥ نفرە مسلح وارد خانە این فعال بازنشستە کە تنها سلاح اش زبان حق گویی او بود شدند بازنشستگان در تظاهراتی کە ٣ روز بعد برگزار کردند خواهان آزادی اسماعیل مقدم شدند و نشان دادند بازداشت یک یا چند فعال سندیکایی نمی تواند مبارزات زحمتکشآن حق طلب را متوقف کند.

اعتراض بە حکم زندان اسماعیل عبدی از رهبران کانون نفی م علمان ادامە دارد

بە جریان انداختن احکام زندان پیشین و پروندە سازی تازە برای فعالین صنفی یکی دیگر از حربە های دستگاە سرکوب حکومتی برای جلوگیری از رشد اعتراضات زحمتکشان و محروم کردن آنها از رهبران کارآمد، شجاع و دلسوز است. افزایش د مدت زندان اسماعیل عبدی و علی نجاتی از رهبران پیشین سندیکای نیشکر، صدور حکم زندان برای جوانمیر مرادی، تبعید سپیدە قلیان و شمار دیگری از زندانیان مدنی، کارگری و سیاسی، در آستانە نوروز نیز در همین راستا قرار دارند. با این همە این سرکوبهای بربر منشانە نە توانستەاند ارداە استوار مبارزان راە رهایی را در هم بشکند و نە مانع از گسترش اعتراضات تودەای و رادیکالتر شدن همە روزە آنها شود. از آغاز سال نو تا کنون کانونها و تشکلهای کارگری و مدنی و حقوق بشری علیە این سرکوبها بە پا خاستە اند.

اخطار کارگران غیز ر رسمی صنعت نفت بە مسئولین در مورد مطالبات شان

کارگران غیر رسمی نفت با انتشار اعلامیەای بە مسئولین ذیربط هشدار دادەاند کە اگر مطالبات شان تامین نشود اعتصاب خواهند کرد. کارگران معترض کە نسبت بە افزایش پیدا نکردن واقعی دستمزد های خود خشمگین هستند، گفتەاند دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٢ میلیون تومان باشد. آنها همچنین از بیانیە مطالباتی تشکلهای مستقل در مورد دستمزد حمایت نمودە و گفتەاند کە نە شورای عالی کار و نە نمایندگان خود گماردە "کمپین پنجم دستمزد،" را نمایندە صلاحیتدار خود در بحث دستمزد نمی دانند. کارگران پس از اشارە بە بی پاسخ گذاشتە شدن مطالبات شان در سال گذشتە بە رغم اعتراضاتی کە انجام دادند، در این اعلامیە سایر مطالبات خود را نیز دوبارە طرح و خواستار عملی نمودن آنها شدەاند در قسمت پایانی اعلامیە کارگران مشروح خواستە های فوری خود را مطرح کردەاند.

بر خواستهای فوری زیر تاکید داریم:

حقوق مبنای کارگران باید بالای رقم ۱۲ میلیون باشد و سرماه و بموقع پرداخت شود، قراردادهای موقت و پیمانی باید دایٔمی شود و کارگرن امنیت شغلی داشته باشند و اخراج ممنوع باشد، وضعیت بهداشت و درمان بهبود یابد و امکانات درمانی رایگان در اختیار همه کارگران نفت باشد، پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی در مقابله با بیماری مهلک کرونا اجرایی گردد و واکسن استاندارد و رایگان در اختیار همه مردم قرار گیرد، محیط های کار ایمن باشد و به تجهیزات لازم ایمنی کار و امکانات گرمایشی و سرمایشی با استانداردی قابل قبول مجهز باشند، استانداردهای زیستی و کاری کارگران از جمله خوابگاهها، غذاخوری ها، حمام و دستشویی و … بالا رفته و در حد قابل قبول باشد.

تجمع کارگران غیر رسمی برق سراسری مقابل مجلس

شمار زیادی از کارگران حجمی شرکت توزیع برق کە از نقاط مختلف کشور آمدە بودند در ١٧ اسفند در اعتراض بە وضعیت شغلی و مزدی خود در مقابل مجلس تجمع و خواستار رسیدگی بە مطالبات خود شدند. پایان دادن بە کار پیمانی، استخدام رسمی و مستقیم توسط شرکت توانیر ، رفع تبعیضات شغلی و مزدی اعمال شدە توسط شرکتهای پیمانکار و لغو شرط آزمون تبدیل وضعیت خود شدند.

گفتنی است کە تعدادی از نمایندگان مجلس از ماە ها پیش وعدە رسمی کردن کارگران پیمانی و از میان برداشتن قراردادهای اسارتبار در شرکتهای پیمانکاری را دادە بودند، ولی تا کنون با ترفندهای مختلف از انجام وعدە شان طفرە می روند.گذراندن دورە آزمون برای کارگرانی کە در کارشان ماهرند و سالها سابقە کار دارند، از جملە این ترفندهاست کە در مورد معلمان غیر رسمی نیز باعمال می شود. 

اعتراض کارگران کارخانە فولاد در بافق

در پی کاهش مدت قراردادهای موقت کار توسط کارفرما، کارگران فولاد بافق بە اعتراض برخاستند تمدید نکردن قرار داد دو تن از کارگران و دستمزد ناچیز از دیگر علل اعتراض کارگران هستند. گفتنی است کە کاهش مدت قراردادهای موقت بعد از عید و پس از سیگنال (رفع موانع تولید) خامنەای در کارخانە های بسیاری از جملە در هفت تپە شروع شد. کاهش مدت قراردادهای اسارتبار توسط کارفرمایان بە آنها امکان می دهد در پایان مدت قرارداد کارگرانی را کە از آنها ناراضی هستند اخراج کنند. تشکیل شورای کارگری و اجرای طبقە بندی مشاغل نیز جز خواستە های کارگران است. کە گویا اخراج دوتن از کارگران نیز بواسطە پیگیری آنها در این خصوص بودە است.

 

افزودن دیدگاه جدید