چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

واکسن کوید ١٩ هم خصوصی و هم طبقاتی!

۲۰ فروردين ۱۴۰۰

با این وصف باید امتناع و تعلل حکومت از خریدن واکسن را بە اندازەای کە برای جامعە خطر ساز و فاجعە بار است جدی گرفت آن را بە مبارزە طلبید و حکومت را مجبور بە تامین واکسن رایگان برای همە مردم کرد. آن بخش خصوصی کە روحانی می خواهد واردات واکسن را بە آن واگذار کند،  غیر از مشتی رانتخوار حکومتی کە ثروتهایشان را از طرق رانت و زدوبند با عوامل حکومتی بە دست آوردەاند نیستند. اختیار جان و سلامت مردم نباید اجازە داد بە دست مشتی تاجر و دلال حکومتی سود پرست بیفتد.

درمان و آموزش رایگان حق مردم و تامین آن وظیفە دولت است!

حسن روحانی در هفتە گذشتە از بخش خصوصی خواست کە برای خرید واکسن کرنا با ارز نیمایی اقدام کند. او البتە مثل همیشە پس از صغرا کبرا چیدن بسیار برای توجیە درخواست اش بە رفتن عدەای از مردم بە کشورهای خارجی برای خرید واکسن و پرداخت هزینە گزاف اشارە کرد. روحانی از تعداد کسانی کە برای زدن واکسن بە کشورهای دیگر رفتەاند و ظاهرا دلیل این تصمیم دولت بودەاند، آماری ارائە نداد. بە سودش هم نبود کە آماری از آنها بدهد، چون بە یقین می توان گفت کە تعداد این افرا بخاطر هزینە گزافی کە سفر بە خارج برایشان دارد اندکتر از آن است کە پایە چنین تصمیم مهمی قرار بگیرد. یک حرف مضحک دیگری هم کە روحانی زد این بود کە گفت: اگر یک کارخانە دار می خواهد زودتر کارگران اش را واکسن بزند می تواند خودش برود واکسن بخرد و این کار را انجام دهد" (نقل بە معنی) فارغ از اینکە انجام یک چنین کاری توسط بخش خصوصی چقدر عملی هست و نیست. اما سخنان روحانی در واقع بە معنی پولی شدن واکسن کرونا است و این آن نکتەای است کە بواسطە پیامدهایی کە دارد نبایست از کنارش با بی تفاوتی گذشت. تعجیل حساب شدە در خرید واکسن و توجیهاتی کە خامنەای قبل از عید برای نخریدن واکسنهای ساخت کشورهای غربی زد،بە نوبە خود ظن پولی کردن واکسن را قوت می بخشد

. حسن روحانی در هفتە گذشتە از بخش خصوصی خواست کە برای خرید واکسن کرنا با ارز نیمایی اقدام کند. او البتە مثل همیشە پس از صغرا کبرا چیدن بسیار برای توجیە درخواست اش بە رفتن عدەای از مردم بە کشورهای خارجی برای خرید واکسن و پرداخت هزینە گزاف اشارە کرد. روحانی از تعداد کسانی کە برای زدن واکسن بە کشورهای دیگر رفتەاند و ظاهرا دلیل این تصمیم دولت بودەاند، آماری ارائە نداد. بە سودش هم نبود کە آماری از آنها بدهد، چون بە یقین می توان گفت کە تعداد این افرا بخاطر هزینە گزافی کە سفر بە خارج برایشان دارد اندکتر از آن است کە پایە چنین تصمیم مهمی قرار بگیرد. یک حرف مضحک دیگری هم کە روحانی زد این بود کە گفت: اگر یک کارخانە دار می خواهد زودتر کارگران اش را واکسن بزند می تواند خودش برود واکسن بخرد و این کار را انجام دهد" (نقل بە معنی) فارغ از اینکە انجام یک چنین کاری توسط بخش خصوصی چقدر عملی هست و نیست. اما سخنان روحانی در واقع بە معنی پولی شدن واکسن کرونا است و این آن نکتەای است کە بواسطە پیامدهایی کە دارد نبایست از کنارش با بی تفاوتی گذشت. تعجیل حساب شدە در خرید واکسن و توجیهاتی کە خامنەای قبل از عید برای نخریدن واکسنهای ساخت کشورهای غربی زد،بە نوبە خود ظن پولی کردن واکسن را قوت می بخشد.

از همین رو سپردن تامین واکسن کوید ١٩ بە بخش خصوصی با ارز دولتی را جز اقدامی اولیە برای پولی کردن واکسنی کە در همە کشورها رایگان است نمی شود تعبیر کرد. ناگفتە پیداست کە معنی این کار محروم کردن ٩٠ درصد مردم از واکسن و در واقع بە بازی گرفتن جان انسانها بە دلیل ناکارآیی دولتی است کە قادر بە انجام بدیهی ترین وظایف متعارف اش بە مردم نیست. محروم کردن مردم از دسترسی بە واکسن رایگان افزون بر کشتار مردم می تواند فجایع و پیامدهای مخرب بسیار و غیر قابل جبران دیگری برای کشور بوجود آورد. در کشوری کە بالغ بر دوسوم جمعیت آن در چنان فقری گرفتار آمدە کە بدون بستە های غذایی کمکی نمی توانند سر کند، مگر چند درصد از مردم می توانند قیمت واکسن وارداتی را بپردازند؟ چە نام دیگری بە غیر از تبعیض طبقاتی و بی مسئولیتی مطلق می توان بر امتناع آشکار دولت و حکومت دزد و فاسد و نالایق از تامین بە موقع واکسن کرونا در شرایطی کە تا کنون حداقل قریب ٢٠٠ هزار انسان را بە کام مرگ کشاندە و همە روزە مشغول کشتار مردم است می توان نهاد؟

مسئلە اگر نداشتن پول است، پس چرا اینهمە بودجە های نجومی در اختیار موسسات بی خاصیت و زیانبار مذهبی و حوزەوی، نهادهای سرکوب، تشریفات حکومتی … می شود.

از زوایای دیگری هم می شود بە این قضیە نگاە کرد. می توان آنرا در راستای ادامە سیاست خصوصی سازی دولت و بە حساب خصوص سازی واکسن کوید ١٩ تعبیر کرد. مگر نە این است کە دولت روحانی بیشترین نقش را در خصوصی کردن بیمارستانها داشتە؟ مگر نە این است کە شمار بزرگی از مردم بی چیز و کم درآمد بخاطر بالا رفتن هزینە دارو و درمان جانشان را از دست دادە و می دهند؟ از دولتی کە مدافع سرسخت سرمایەداری لجام گسیختە و سیاست تهای نئولیبرالیسی است کە طی ٨ سال زمامداریش همە دار وندارکشور از آموزش و درمان گرفتە تا نفت و صنعت و معادن و بانک وغیرە را خصوصی و در واقع. میان اعوان و انصار حکومت بصورت صلواتی تقسیم نمودە و مگر می شود ای انتظار داشت کە بفکر جان شهروندان اش باشد؟

با این وصف باید امتناع و تعلل حکومت از خریدن واکسن را بە اندازەای کە برای جامعە خطر ساز و فاجعە بار است جدی گرفت آن را بە مبارزە طلبید و حکومت را مجبور بە تامین واکسن رایگان برای همە مردم کرد. آن بخش خصوصی کە روحانی می خواهد واردات واکسن را بە آن واگذار کند،  غیر از مشتی رانتخوار حکومتی کە ثروتهایشان را از طرق رانت و زدوبند با عوامل حکومتی بە دست آوردەاند نیستند. اختیار جان و سلامت مردم نباید اجازە داد بە دست مشتی تاجر و دلال حکومتی سود پرست بیفتد.

درمان و آموزش رایگان حق مردم و تامین آن وظیفە دولت است!

 

افزودن دیدگاه جدید