سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە١١٤

۲۹ فروردين ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری :

کارگران مصمم هستند حق شان را بگیرند، اما در خیابان! 

ویروس نابرابری گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش یکم 

انتخاب ناگریز کارگر بین معیشت و کرونا! 

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 

افزودن دیدگاه جدید