چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

درنقد بازی «انتخاباتی» رژیم و ضرورت تحریم فعا ل آن

۳۰ فروردين ۱۴۰۰

حکام اسلامی نیک می دانند که تنها بابحران مشروعیت و بحران عدم کارائی مواجه نیستند، بلکه از هر لحاظ فاقد اعتبارند. بدون تردید برگزاری انتخابات آزاد و برگزاری رفراندوم دموکراتیک به منظور استقرار نظامی ملی و دموکراتیک، ازمقدم‌ترین خواست‌های ما وتمامی جریانات ترقیخواه میهن ماست. اماتوقع برگزاری انتخابات آزاد و یا رفراندوم آزاد و دموکراتیک ازچنین رژِیمی، بااین ساختارحقوقی وحقیقی اش، توهمی بیش نیست.

هموطنان آگاه!

درآستانه برگزاری نمایش انتخاباتی دیگری ازسوی دست اندرکاران حکومت اسلامی برای تعیین رئیس جمهورنظام قرارداریم. همه می دانیم که انتخابات در ایران تحت سیطره آخوندها هیچگاه آزاد و دموکراتیک نبوده است. در عوامفریبانه بودن بازی انتخاباتی ولی فقیه و دار و دسته طرفداران نظام همین بس که درکمتر از دو ماه مانده به تاریخ انتخابات، هنوزنه کاندیدائی معلوم گشته است و به تبع آن، نه ازبرنامه های انتخاباتی خبری است و نه ازشروع رقابت دربین کاندیداهای باند های حاکم! اما تا بخواهید رجزخوانی مقامات حکومتی و تشبث به ترفندهای گوناگون برای کشیدن مردمان به پای صندوق های رای است که جریان دارد. کدام مردمان؟ همان مردمان به تنگ آمده از ۴۲ سال سرکوب، اختناق، تبعیض، فقر و ناداری! همان مردمانی که شاهد برباد دادن ثروت های مملکت و تحمیل فقر و خانه خرابی به اکثریت بزرگی ازشهروندان این کشور از سوی رژِیم بوده و می باشند! همان مردمانی که باوجودوحشیانه ترین سرکوب ها، درجریان اعتراضات وسیع وسراسری مهر۹۶ وآبان ۹٨ به خیابان ها آمدند و با فریاد «اصلاح طلب،اصول گرا،دیگه تمامه ماجرا»به نظام حاکم نه گفتند!

حقیقت این است که حکومت فقها مدت هاست که در چنبره ای از بحران های ساختاری قرارگرفته و هر دم بیش از گذشته دربن بست های تازه تری گرفتارمی آید. ما در ایران، در واقع بارژیمی روبرو هستیم کاملا ورشکسته، که تنهابا اتکای به سرکوب خشن و قرون وسطائی، به عمرننگینش ادامه می دهد. رژیمی که کوس رسوائی اش هردم و در برخورد با هر مسئله تازه ای،که آخرین آنها نحوه مواجهه اسف بار با ویروس کرونا و نیز بستن تفاهم نامه غیرشفاف وننگین ۲٥ ساله با دولت چین است، درسطح افکارعمومی نواخته شده است. حکام اسلامی نیک می دانند که تنها بابحران مشروعیت و بحران عدم کارائی مواجه نیستند، بلکه از هر لحاظ فاقد اعتبارند. بدون تردید برگزاری انتخابات آزاد و برگزاری رفراندوم دموکراتیک به منظور استقرار نظامی ملی و دموکراتیک، ازمقدم‌ترین خواست‌های ما وتمامی جریانات ترقیخواه میهن ماست. اماتوقع برگزاری انتخابات آزاد و یا رفراندوم آزاد و دموکراتیک ازچنین رژِیمی، بااین ساختارحقوقی وحقیقی اش، توهمی بیش نیست. هدف رژیم فقط و فقط کشیدن مردمان به پای صندوق های رای وبدین ترتیب تداوم عمر نظام اسلامی است.به گمان ما تنها سیاست درست درمقابل انتخاباتی با مختصات پیشگفته تحریم فعال وموثر آن است.تمامی ارزیابی ها نشان ازآن دارند که اکثریت بسیاربزرگی ازمردم ایران، به مراتب بیش ازانتخابات گذشته، به فراخوان رژیم نه گفته وگول بازی های عوامفریبانه انتخاب «بین بد و بدتر» را نخوهندخورد، ودرآن شرکت نخواهندکرد. باشد که با به شکست کشاندن بازی انتخاباتی حکومت اسلامی، جنبش مبارزاتی مردم گامی دیگر در راه برکناری نظام حاکم و استقرار آزادی و دموکراسی و جمهورمردم در میهن بلازده مان یردارد.

انجمن جمهوری خواهان ایران - پاریس

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ آوریل ۲۰۲۱

افزودن دیدگاه جدید