سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٧

ویزەنامە(٢)

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری :

کارگران را بە اتحاد و همبستگی فرا می خوانیم!

کارگران بی‌ثبات اینترنتی در ایران را دریابیم!

نقش جنبش کارگری در توسعه و رشد اقتصادی جوامع سرمایه داری

جنبش کارگری در سالی کە گذشت

از حنجرە های مجروح

کرونا و افول نئولیبرالیسم

تغییرات ساختاری در طبقه کارگر در اسپانیا

افزودن دیدگاه جدید