جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰

شادی ناشی از این پیروزی کارگران مبارز و مقاوم در میان کارگران هفت تپە محدود نماند. سایر کارگران و نیروهای مترقی و دمکراتیک نیز همراە با کارگران هفت تپە پیروزی کارگران را پا بە پای هم جشن گرفتند و با ارسال پیام های تبریک برای کارگران هفت تپە این پیروزی اولیە را شادباش گفتند. 

لغوخصوصی سازی هفت تپە مهمترین رویداد کارگری هفتە

در این هفتە پس از سالها مبارزە بر سر لغوخصوصی سازی در کارخانە نیشکر هفت تپە قوە قضایی با بازگرداندن کارخانە بە دولت موافقت کرد. در پی انتشار خبر گرفتن کارخانە از امید اسدبیگی و دیگر سهامداران موجی از شادی و سرور بخاطر این پیروزی در میان کارگران بە راە افتاد کە همچنان ادامە دارد. شادی ناشی از این پیروزی کارگران مبارز و مقاوم در میان کارگران هفت تپە محدود نماند. سایر کارگران و نیروهای مترقی و دمکراتیک نیز همراە با کارگران هفت تپە پیروزی کارگران را پا بە پای هم جشن گرفتند و با ارسال پیام های تبریک برای کارگران هفت تپە این پیروزی اولیە را شادباش گفتند. شماری از تحلیلگران در این میان کوشیدند این پیروزی کارگران را بە حساب تبلیغات انتخاباتی بگذارند و پیروزی کارگران را بە سایە ببرنند. با این وصف همە می دانند کە بدون مبارزات کارگران پس گرفتن هفت تپە از اسد بیگی اختلاسگر و پشتیبانان دولتی وی ممکن نمی شد. با این همە جلوگیری از واگذاری دوبارە کارخانە بە بخش (خصوصی) مستلزم هوشیاری و تداوم مبارزات کارگران و تحولات سیاسی پیش رو در کشور است.

تجمع کارکنان رسمی نفت مقابل مجلس

كاركنان رسمی نفت در ٢٠ اردیبهشت در مخالفت با کسر مزایای کاری شان در مقابل مجلس تجمع و خواستار پرداخت کامل انها شدند. کارکنان قراردادی و پیمانی نفت با انتشار بیانیەای هم خواستە های خود را بیان کردند و هم از گردهم ایی انها حمایت کردند

. این اولین بار در سالهای اخیر است کە شمار بزرگی از کارگران رسمی نفت اقدام بە اعتراض می کنند. همچنین این اولین بار است کە همزمان بخشی از کارگران رسمی و قرادادی و پیمانی مشترکا مبادرت بە اقدام مشترک می کنند. انگیزە کارگران رسمی تبدیل شرایط کاری آنهاست. مدتی پیش شرکت محل کار آنها را واگذار کردند و آنها را بدون رسیدگی بە حساب شان بە حال خودشان رها کردند و فضا را برای تبدیل قرارداد هایشان از رسمی بە موقت و از بین بردن مزایای کاری شان فراهم ساختند. (برداشته شدن محدودیت‌های حقوقی، تعدیل مدارک کارکنان، رفع مشکل انتقالی کارکنان شرکت‌های واگذار شده، اجرای صحیح و کامل ماده ۱۱۲، تقویت سازمان بهداشت و درمان نفت، اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت، ابلاغ و دستور پرداخت هرچه سریعتر وام‌های مسکن، ودیعه و…، اصلاح قانون مالیات بر درآمد کارکنان نفت، اعمال شایستگی کارکنان بر اساس عدالت و پرداخت در ماه‌های آغازین، ارتقا مزایای ریالی گرید ۵ درصد به ۱۰ درصد، اجرای کامل مطالبات ایثارگران و عدم بکارگیری افراد مناسب در سمت‌های مدیریتی و اجرای بندهای معیشتی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت) هستند\ کارگران قراردادی نفت نیز خواستار افزایش دستمزد بە ١٢،٥ میلیون تومان ، پایان دادن بە کار شرکتهای پیمانکاری و برچیدن مناسبات بی حقوقی در مناطق ویژە اقتصادی هستند.

تداوم مبارزات بازنشستگان

در این هفتە نیز مبارزات بازنشستگان کارگری با وجود ادعای افزایش حقوق های بازنشستگی و پرداخت افزودە ها از پایان اردیبهشت تداوم یافت. کارگران در این هفتە نیز در تهران و مراکز چند استان دیگر مبادرت بە اعتراض کردند افزایش مستمری ها، بیمە کامل رایگان، پرداخت وام، پرداخت بدهی های دولت بە تامین اجتماعی و مشارکت بازنشستگان در مدیریت تامین اجتماعی ، مهمترین خواستە های بازنشستگان هستند.

.

تجمع گروهی از کارگران مدت موقت نفت منطقه ویژه پتروشیمی

در روز 22 اردیبهست شمار دیگری از کارگران قراردای نفت در منطقه ویژە پتروشیمی در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، در مقابل ساختمان مدیریت سازمان مناطق ویژه اقتصادی دست بە اعتراض زدند و خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی شدند. گفتنی است کە افزایش دستمزد در شرکتهای پیمانی قرار بودە از سال گذشتە با اجرای طرح طبقه‌بندی بە اجرا گذاشتە شود، اما کارفرمایان تا کنون از انجام ان در بیشتر شرکتها خودداری می کنند. این در حالی است کە دستمزد کارگران قراردادی بسیار کمتر از کارگران رسمی است.

تجمعِ فرهنگیانِ «کارنامه سبز» مقابل مجلس

شمار زیادی از فرهنگیان موسوم بە کارنامە سبز، از ١٨ تا ٢١ اردیبهشت مقابل مجلس دست بە تجمعِ زدند. فرهنگیان کە سە روز پیاپی بە تجمعِ شان مقابل مجلس ادامە دادند، خواستار استخدام و جذب در اموزش و پرورش هستند

تا چهارشنبە«کارنامه سبز» مقابل مجلس ادامە دادند. بنا بە گزارش ایلنا قبلا

. نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود مجوز ۳۳ هزار ردیف استخدامی در آموزش و پرورش، از وزارت آموزش و پرورش خواست که بر اساس «نیاز خود» از پذیرفته‌شدگان در «آزمون کتبی ماده ۲۸»

استفاده کند. حال کارنامه سبزها می‌خواهند از فرصت وجود ۳۳ هزار ردیف استخدامی برای اشتغال در این وزارتخانه استفاده کنند

تجمع اپراتورهای شرکتی برق فشار قوی برای افزایش دستمزد و استخدام رسمی

اپراتورهای شرکتی برق فشار قوی غرب کشور در این هفتە باردیگر در کرمانشاە با برگزاری یک تجمع اعتراضی خواستار افزایش دستمزد، رفع تبعیض و استخدام رسمی در شرکت برق شدند

اپراتورهای برق کە از شهرهای مختلف استانهای کرمانشاە و کردستان مقابل ساختمان برق منطقه‌ای غرب کشور گرد امدە بودند بە خبرنگار ایلنا گفتند: : بخشنامه‌های مزدی وزارت کار برای ما به خوبی اجرا نمی‌شود. دستمزد و مزایای مزدی ما نسبت به رسمی‌ها و قراردادی‌ها بسیار پایین‌تر است و در سال جدید افزایش مزدی به درستی برای ما اعمال نشده است. حقوق ما به نسبت تورم و کاری که انجام می دهیم، بسیار پایین است.

اپراتورها می‌گویند: آنچه وزارت نیرو و برق منطقه‌ای به عنوان حقوق و دستمزد پرسنل به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، نصیب کارگران نمی‌شود.

تجمع اعتراضی راهبران مترو در تهران

راهبران مترو در تهران در ١٥ اردیبهشت با برگزاری یک تجمع اعتراضی در تهران خواستار رسیدگی بە درخواست های صنفی خود شدند.

ایلنا بە نقل از راهبران مترو کە در محل شرکت دست بە اعتراض زدە بودند نوشت:

راهبران مترو خواهان اعمال حق جذب و سختی کار، قرار گرفتن در اولویت واکسیناسیون، اصلاح عناوین شغلی، اجرای کامل بخشنامه‌‌های افزایش دستمزد کارگری مصوب شورای عالی کار، عدم اجرای طرح حذف راهبر کمکی قطار، اصلاح فرمول و نحوه محاسبه مالیات بر حقوق پرسنل، رفض تبعیض میان کارکنان عملیاتی و پرسنل ستادی، احیا و اجرای دستورالعمل تامین تجهیزات انفرادی راهبران هستند.

تجمع اعتراضی کارگران مترو در شیراز

کارگران پیمانی شرکت متروی شیراز نیز در ٢١ فروردین بە دلیل پرداخت نشدن دستمزدهای سە ماە گذشتە شان در این شهر دست بە اعتراض زدن و خواستار پرداخت ان شدند.

اعتراض معلمان در استان فارس

شماری از معلمان استان فارس در ٢١ اردیبهشت در اعتراض بە اجرا نشدن کامل رتبە بندی با برگزاری تجمع خواستار اجرای درست رتبە بندی شدند،

اعتصاب کارگران سازە پاد و شالودە در پالایشگاە بید بلند

در ٢٠ فروردین کارگران سازە پاد تهران و شالودە شایان کە در پالایشگاە بید بلند بهبهان کار می کنند در اعتراض بە خودداری کارفرما از افزایش دستمزدها بر أساس مصوبە قانونی٣٥ درصدی اعتصاب کرد

ند. تفاوت بین دستمزدی کە کارفرما پذیرفتە بدهد بیش از یک میلیون کمتر از مزد قانونی است. دستمزد کارگران در سال گذشتە با وجود دشواری و سنگینی کار ٤ میلیون تومان بودە است کە هم اکنون یک سوم هزینە خانوار کمتر از ٤ نفر است. کارفرما گفتە است دستمزد ها را بیش از ٥٠٠ هزار تومان نمی خواهد افزایش دهد. این رقم بسیار کمتر از مزد قانونی است.

گفتنی است کە کارگران این شرکتها جوشکار و فنی هستند و باید در گرمای نزدیک بە ٥٠ درجە خوزستان کار کنند

.

افزودن دیدگاه جدید