جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە 

۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

هیراد پیر بداقی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی بە خاطر شرکت در سازماندهی مراسم روز کارگر بە زندان افتادەاند. اسماعیل گرامی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بە خاطر مشارکت در اعتراضات بازنشستگان ٤٥ روز است کە در زندان است. پیگرد و تشکیل پروندە برای همە این عزیزان جابرانە، جانبدارانە و حتی خلاف قوانین موجود خود حکومت هستند. بهمین جهت این اقدامات تبهکارانە از نظر ما محکوم است. پیگرد همە این عزیزان باید بلادرنگ متوقف و آنهایی کە در زندان هستند، بی قید و شرط آزاد شوند.

تجمع همزمان کارگران مخابرات در چند استان

کارگران مخابرات شاغل در استانهای آذربایجان غربی، زنجان و کهکیلویە و بویراحمد، ٢٧ اردیبهشت بار دیگر در اعتراض بە عملی نشدن مطالبات شان تجمع نمودە و خواستار عملی شدن ١٢ مطالبە خود توسط کارفرمایانشان شدند. اجرای طبقە بندی مشاغل، استخدام مستقیم بجای پیمانی و رفع تبعیض بین کارکنان رسمی و غیر رسمی از زمرە مطالبات ١٢ گانە کارگران هستند. گفتنی است کە کارگران مخابرات استانهای مختلف کە برای شرکتهای پیمانکاری کار می کنند، طی سال گذشتە نیز بە دفعات برای خواستە های خود مبادرت بە اعتصاب و اعترض نمودند.

 

ادامە تجمعات معلمان و آموزشیاران نهضت سواد آ موزی مقابل مجلس

 

تجمع های معلمان موسم بە کارنامە سبزها و ها همچنین آموزشیاران نهضت سواد آموزی در این هفتە نیز مقابل مجلس طی چند روز متوالی ادامە یافتند. خواست اصلی کارنامە سبزهاپرداخت حقوق مساوی با سایر معلمان رسمی است. خواست اصلی آموزشیاران نهضت سواد آموزی استخدام در آموزش و پرورش است. عدەای از آموزشیاران کە در ٢٨ اردیبهشت تجمع کردە بودند از گیلان برای اعتراض بە تهران آمدە بودند.

گفتنی است کە حقوق معلمان غیر رسمی بسیار اندک و آنها از مزایای شغلی معلمان رسمی نیز محروم اند. مدیران آموزش و پرورش، دولت و مجلس سالهاست با وجود کمبود معلم و کادر آموزشی از رسمی کردن دەها هزار معلم غیر رسمی با تجربە خودداری می کنند و آنها را با وعدە سرگرم نگاە می دارند. بهانە آنها ظاهرا کمبود بودجە است. اما همین چند هفتە پیش خبر اختصاص هزاران میلیارد بودجە اضافی با تغییر بودجە مصوب مجلس بە نهادهای امنیتی و نظامی و مذهبی توسط عدەای از دارودستە قالیباف از پردە بیرون افتاد. این خود نشان می دهد کە اولویت نهادهای حکومتی در اختصاص بودجە معطوف بە دستگاە سرکوب حکومتی است.

 

تبانی شورای اسلامی با کارفرما بر سر ممنوعیت اعتصاب!

کارگران کارخانە سیمان جوین واقع در خراسان رضوی در این هفتە در اعتراض بە دستمزد اندک، پرداخت نکردن دستمزد اضافە کاری،حق اولاد، عدم اجرای طبقە بندی مشاغل، دادە نشدن فیش های دستمزد. نداشتن امنیت شغلی... چند روز متوالی بە اعتراض برخاستند. در این میان شورای اسلامی کارخانە با سئو استفادە از موقعیت و تبانی با کارفرما حق اعتصاب را از کارگران سلب نمود ند!

خبرگزاری ایلنا در بخشی از گزارش خود در مورد این تبانی نوشت:" شنیده‌ها حاکی از آن است، صورتجلسه‌ای ۱۷بندی برای اجرا میان نمایندگان کارگران و کارفرما عقد شده تا سبب بهبود وضعیت کارگران شود. در بند پایانی آمده است، کارگران حق تعطیل کردن کار، تجمع و اعتصاب را ندارند.

معلوم نیست کارگری کە از حق اعتصاب محروم می شود با چە وسیلە دیگری وقتی کارفرما با هیچ زبانی حاضر بە پررداخت حقوق کارگر نیست می تواند احقاق حق کند!

 این خبرگزاری البتە در گزارش خود اشارەای بە سایر اموری کە شورای اسلامی و کارفرما بر سر آنها توافق نمودەاند نکردە است.

 

اعتراض کارگران معدن کرومیت در کرمان

کارگران معدن کرومیت " آسمینون منوجان" واقع در جنوب کرمان ٢٧ اردیبهشت در اعتراض بە پایمال سازی حقوق اولیە شان توسط صاحب معدن با انجام راهپیمایی بە اعتراض برخاستند.این اعتراض بدنبال توقف سرویس ایاب و ذهاب و کاهش کیفیت غذای کارگران، پرداخت نشدن دستمزد دو ماهە و عیدی، امتناع کارفرما از اجرای طبقە بندی و نداشتن امنیت شلغی و یک رشتە مطالبات صنفی دیگر رخ داد. این رفتار با کارگران در شرایطی صورت گرفتە کە بنا بە گفتە یکی از کارگران بە خبرگزاری ایلنا قیمت کرومیت :" از ۲۰۰ به ۳۲۰ دلار رسیده است اما کارگران هیچ سهمی از این افزایش قیمت ندارند. آب و برق نیز با قیمت مناسب در اختیار کارفرما قرار گرفته است"

یعنی در واقع با وجود افزایش ٦٠ درصد بە درآمد کارفرما، او حتی کیفیت غذای خالقان این افزایش افزودە را برای افزودن بر سود خود کاهش دادە و سرویس ایاب و ذهاب را هم حذف کردە است! بنا بە گزارش ایلنا صاحب جدید این معدن مالک چند شرکت دیگر نیز هست.

 

اعتراض رانندگان شرکت واحد واحد در تهران

شماری از رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران ٢٨ اردیبهشت در اعتراض بە پیادە نشدن درست طرح طبقە بندی و امتناع مدیران شرکت از درخواست تجدید نظر در طرح مذکور تجمع نمودند. در هفتە گذشتە نیز سندیکای شرکت واحد با مراجعە بە شورای شهر شکایتی را با خواست تجدید نظر در طرح در این شورا بە ثبت رساندند. در تجمع ٦٠ تن از رانندگان افزون بر موضوع طبقە بندی مشاغل، انجام یک سری مطالبات صنفی دیگر رانندگان کە قبلا توسط نمایندگان سندیکا با مدیران شهرداری از آنها خواستە شدە بود ولی عملی نشدەاند نیز درخواست شد. جزئیات این گزارش در کانال تلگرامی سندیکا بە تفصیل آمدە است.

 

 

تجمع کارگران لولە سازی خوزستان

کارگران لولە سازی خوزستان در ٢٦ اردیبهشت در اعتراض بە بلاتکلیفی مطالبات مزدی پرداخت نشدە خود مقابل استانداری تجمع و خواستار رسیدگی بە وضعیت خود شدند.بە گفتە کارگران معترض مطالبات مزدی ٢٠٠ کارگر از سال ٨١ تا کنون پرداخت نشدەاند. و بە رغم بیکار کردن کارگران شرکت از تسویە کردن حساب خود با کارگران طفرە رفتە است. فروش بخشی از ماشین آلات کارخانە توسط مدیر عامل نیز کارگران را نگران تعطیل شدن کارخانە نمودە است.است

 

ادامە اعتراضات خیابانی بازنشستگان کارگری بە رغم موانع امنیتی!

در ٢٦ اردیبهشت تظاهرات خیابانی بازنشستگان کارگری بە رغم ایجاد موانع امنیتی و دخالت نیروهای سرکوبگر رژیم در تهران برای برهم زدن آن، برگزار شد. در تهران نیروهای سرکوبگر با غرق محوطە مجلس از تجمع بازنشستگان جلوگیری نمودند. با این همە تظاهرات درتهران نیز مانند، شهرهای، کرمانشاە، کرج، اهواز،

قزوین، مشهد، رشت، خرم آباد، تبریز مقابل سازمان تامین اجتماعی و دفاتر کانونهای بازنشستگان انجام شد. ادامە تظاهرات بازنشستگان حاکی از عمق نارضایتی آنها از حقوق های بازنشستگی و عزم راسخ بازنشستگان جهت پیگیری خواستە های بە حق آنها و همچنین شکست فریبکاری های مدیران و مسئولین دولتی ذیربط دارد.

افزون بر این اجتماعات، کارگران شیشە سازی کاوە نیز در ٢٦ اردیبهشت در اعتراض بە موافقت نکردن کارفرما و تامین اجتماعی با بازنشستگی شماری از کارگران مطابق قانون بازنشستگی پیش از موعدر بە تهران آمدند و مقابل وزارتخانە کار تجمع و خواستار رسیدگی مسئولین بە مشکلی کە کارفرما بر سر راە بازنشستگی شان قرار دادە شدند. گفتنی است کە قانون بازنشستگی پیش از موعد نیز جز ء قوانینی هستند کە تامین اجتماعی و کارفرمایان از اجررای آن طفرە می روند.

 

تجمع کارگران غیر رسمی نفت مقابل مجلس

کارگران پیمانی و قراردادی شاغل در موسسات نفتی ٢٥ اردیبهشت بار دیگر در اعتراض بە پایمال شدن حقوق اولیە شان توسط شرکتهای پیمانکاری مقابل مجلس اجتماع نمودە و خواهان پایان دادن بە نقض حقوق خود و رفع تبعیضات موجود میان کار گران رسمی و غیر رسمی شدند. همسان سازی حقوق و مزایا، حذف شرکتهای پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم، تسریع در تصویب ساماندهی استخدام کارکنان دولت، الزام آور بودن قانون برای وزارت نفت، سر فصل های مطالبات کارگران در این اجتماع هستند.

 

تشدید سرکوب فعالین کارگری بعد از روز کارگر

یورش بە فعالین کارگری کە از روز کارگر با بازداشت دەها تن از سازمانگران و شرکت کنندگان در مراسم های روز کارگر توسط نیروهای سرکوبگر و پاسداران استثمار و بی عدالتی تشدیدشد در آستانە انتخابات فرمایشی نیز همچنان ادامە دارد. از قرار معلوم، اخیرا برای خانم فرزانە زیلابی وکیل مدافع کارگران هفت تپە در یک اقدام تلافی جویانە از سوی حامیان مافیای رانتخواران بە دلیل دفاع شرافتمندانە و انسانی از کارگران تحت ستم و ظلم هفت تپە بە ناحق پروندە قضایی جهت محروم کردن ایشان از حق وکلات تشکیل دادەاند.

هیراد پیر بداقی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی بە خاطر شرکت در سازماندهی مراسم روز کارگر بە زندان افتادەاند. اسماعیل گرامی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بە خاطر مشارکت در اعتراضات بازنشستگان ٤٥ روز است کە در زندان است. پیگرد و تشکیل پروندە برای همە این عزیزان جابرانە، جانبدارانە و حتی خلاف قوانین موجود خود حکومت هستند. بهمین جهت این اقدامات تبهکارانە از نظر ما محکوم است. پیگرد همە این عزیزان باید بلادرنگ متوقف و آنهایی کە در زندان هستند، بی قید و شرط آزاد شوند.

 

پنج سازمان بزرگ و معتبر سندیکایی فرانسوی خواهان آزادی اسماعیل عبدی از زندان شدند.

این پنج سازمان در بیانیە مشترکی کە خطاب بە سران اصلی حکومت نگاشتە اند خواستار آزادی اسماعیل عبدی رهبر زندانی کانون صنفی سراری معلمان شدەاند.

سندیکاهاهای امضا کنندە این نامە عبارتند از :

 

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)

کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا)

 

افزودن دیدگاه جدید