سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۴ خرداد ۱۴۰۰

اعتراضات کارگری در این هفتە نیز بە رغم فضای مملو از تبلیغات انتصابات حکومتی و وعدەهای کاذب یکطرفە کادیداهای مورد وثوق بیت خامنەای و موتئلفە چی ها بە کارگران و مردم ادامە یافت. زحمتکشان کە بارها طعم تلخ اعتماد بە وعدەهای کاندیدادهای وابستە بە باندهای حکومتی را در انتخابات پیشین چشیدەاند، فارغ از این هیاهوها و جنگ قدرت میان باندهای مافیایی بە پیکار عدالتخواهانە شان علیە این باندها ی تبهکار و فریبکار ادامە دادند و می دهند. آنها بدرستی تشخیص دادەاند کە نتیجە این انتصابات هرچە باشد بە ضرر حقوق و معیشت آنها تمام خواهد شد

اعتراضات کارگری در این هفتە نیز بە رغم فضای مملو از تبلیغات انتصابات حکومتی و وعدەهای کاذب یکطرفە کادیداهای مورد وثوق بیت خامنەای و موتئلفە چی ها بە کارگران و مردم ادامە یافت. زحمتکشان کە بارها طعم تلخ اعتماد بە وعدەهای کاندیدادهای وابستە بە باندهای حکومتی را در انتخابات پیشین چشیدەاند، فارغ از این هیاهوها و جنگ قدرت میان باندهای مافیایی بە پیکار عدالتخواهانە شان علیە این باندها ی تبهکار و فریبکار ادامە دادند و می دهند. آنها بدرستی تشخیص دادەاند کە نتیجە این انتصابات هرچە باشد بە ضرر حقوق و معیشت آنها تمام خواهد شد. ،

  • سندیکای کارگران نیشکر هفت تپە برای بی اثر کردن تبلیغات ریاکارانە دارودستە رئیسی کە می کوشند از نتیجە مبارزات کارگران هفت تپە علیە خصوصی سازی و مالک اختلاسگر این مجتمع صنعتی- کشاورزی بە نفع ابراهیم رئیسی سئواستفادە تبلیغاتی نمایند، در بحبوهە این هیاهوها با انتشار اعلامیەای ، آثار احتمالی این شبهات را منتفی کرد. در مورد دروغ و فریبکارانە بودن تبلیغات همە کاندیدادهای ریاست جمهوری همین بس کە هیچکدام از آنان حاضر بە حمایت عملی از خواستە های عادلانە کارگران معترض نفت، پتروشیمی و اعتصاب کارگران بخش کشاورزی هفت تپە علیە قطع آب مزارع نیشکر و چغندر نشدند و حتی اشارەای هم بەی این رویدادها نکردند.

ادامە اعتراضات کارگران نفت

اعتراضات حق طلبانە و عادلانە کارگران زحمتکش صنعت نفت در این هفتە نیز بطور متشکل تکرار شد. کارگران قرارداد موقت نفت در منطقە ویژە پتروشیمی ماهشهر و بندر امام در ١٠ خرداد بە همراە خانوادە های خود با برگزاری یک تجمع بزرگ، نسبت بە وضعیت شغلی شان اعتراض نمودە و خواهان :”اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، اجرای طرح اقلیمی و طرح پرداخت سنوات پایان سال بر راساس قانون کار “ شدند. .

تجمع ٥٢٠٠ کارگر هلدینگ خلیج فارس

٥٢٠٠ کارگر رسمی هلدینگ خلیج فارس نیز در ١٠ خرداد در یک تجمع اعتراضی مشابە در سایت ٤ منطقە ویژە نسبت بە پایبند نماندن هلدینگ خلیج فارس بە قرارداد منعقدە با شرکت صنایع پتروشیمی اعتراض و خواستا رعایت کردن قرارداد مذکور شدند. خبرگزاری ایلنا بە نقل از کارگران معترض نوشت:”ن‌ها از مدتی پیش، خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون نفت شده‌اند. مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل هستند... .

. رفع تبعیض و محدودیت تعدیل مدارک تحصیلی، اعمال آیتم ۱۴۵۰ حق ماموریت کارکنان رسمی نفت در شرکت هلدینگ خلیج فارس از دیگر مطالباتی است که در تجمع مطرح شد”.

اعتصاب کارگران بخش کشاورزی در هفت تپە

کارگران بخش کشاورزی نیشکر هفت تپە در ١١ خرداد در اعتراض بە نصف شدن ناگهانی حق آبە شرکت و بی توجەای مسئولین ذیربط بە هشدارهای پیاپی آنها در مورد خشک شدن مزارع نیشکر و پیامدهای آن اعتصاب کردند. کارگران معترض امید اسدبیگی مالک خلع ید شدە کارخانە را در این قضیە دخیل می دانند و این واقع را جزئی از تلاشهای انتقامجویانە اسد بیگی و مسئولین دولتی حامی وی بخاطر خلع ید تعبیر می کنند.

گروگان گرفتە شدن دستمزها ی کارگران هفت تپە

کارگران می گویند با وجود گذشت بیش از دوماە از سال جدید، هنوز دستمزدی بە آنها بابت این مدت پرداخت نشدە است. آنها معتقدند اسد بیگی کە هنوز کارخانە را رسما بە دولت پس ندادە است و مدیریت کارخانە را همچنان در اختیار دارد، دستمزد کارگران را بە گروگان گرفتە است تا بە کارگران و خانوادە هایشان فشار وارد کند.

  • است با وجود صدور حکم خلع ید از مالک اختلاسگر و متخلف هفت تپە اما مسئولین دولتی و قضایی از تحویل گرفتن کارخانە از اسدبیگی تعلل می ورزند ودر عوض وکیل مدافع کارگران در پروندە را تحت پیگرد قرار دادەاند. پیگرد خانم زیلابی وکیل مدافع کارگران هفت تپە توسط دستگاە قضایی نشان می دهد کە ادعای فساد ستیزی رئیس قوە قضایی رژیم جدی نیست و بیشتر جنبە نمایشی داشتە و هدف معینی را تعقیب می کند. از سوی دیگر مسئولین قضایی با در زندان نگاە داشتن سپیدە قلیان و بلاتکلیف گذاشتن پروندە اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، علی نجاتی و دیگر کارگران حق طلب کە پیشگامان مبارزە با فساد مالک هفتە تپە بودە و نمایندگی حق طلبی کارگران را بە عهدە داشتەاند، نشان دادەاند کە در مبارزە با فساد نە جدی و نە صادق هستند. چگونە ممکن است دستگاهی مدعی مبارزە با فساد باشد، ولی بجای مجازات مفسدین قربانیان اهل فساد را مجازات کند؟

اعتراض اتحادیە های کارگری بین المللی بە بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری.

بازداشت و در زندان نگاە داشتن محمود صالحی و عثمان اسماعیلی بە دلیل سازماندهی و شرکت در مراسم ویژە روز کارگر تا کنون با واکنشهای اعتراضی مختلفی در داخل و خارج روبرو شدە است. در این هفتە

“فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و اتحادیه بین المللی مواد غذایی با انتشار فراخوانی خطاب بە اتحادیەهای کارگری عضو خود بە این اعتراضات پیوستند. این دو اتحادیە بین المللی در این فراخوان از اعضای خود در کشورهای مختلف خواستەاند نسبت بە بازداشت این دو فعال سندیکایی اعتراض و خواستار آزادی آنها شوندا.

  • است کە ناقاضی یکی از بیدادگاە های حکومت فقاهتی این دو فعال سندیکایی را ابتدا بە ٣ و ٦ ماە حبس محکوم و سپس احکام ظالمانە خود را بە ٤ و ٢ میلیون تومان جریمە نقدی تغییر داد.

ادامە پیگرد فعالین سندیکایی

تنها جند هفتە باقی ماندە بە انتخابات فرمایشی نیز موجبی برای توقف پیگرد فعالین سندیکایی نشدە است. در ٨ خرداد و در ادامە این بگیر و ببندها محبوبە فرحزادی یکی از فعالین سندیکایی معلمان و از اعضای هئیت مدیرە کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە یکی از مراکز سرکوب منتقل گردید خانم فرحزادی پیش از این نیز بە صرف شرکت داشتن در فعالیتهای سندیکایی احضار و بازجویی شدە بود گفتنی است کە اسماعیل گرامی یکی دیگر از فعالین سندیکایی کە دو ماە پیش بازداشت شدە بود نیز همچنان در زندان است. همە این بازداشتها و بگیر و ببند ها توسط کسانی انجام گرفتە و می گیرد کە با پرچم عدالتخواهی دروغین در تلاشند مردم را بفریبند و آنها را پای صندوقهای رای گیری بکشانند. زهی از این همە خباثت و بیشرمی!

تشکیل کمپین معلمان برای رفع تبعیض مزدی و همسان سازی واقعی

بە گزارش ایلنا معلمان و فرهنگیان برای رفع تبعیض مزدی کمپین مجازی تشکیل دادەاند. تشکیل دهندگان این کمپین کە از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە هستند، خواستارهم سطح شدن حقوق معلمان با سایر کارمندان رسمی و اختصاص ٣٠ هزار میلیارد بودجە برای انجام این کار شدەاند. بە عقیدە بانیان این کمپین همسان سازی واقعی تنها در صورت برابر شدن حقوق معلمان با کارمندان رسمی میسر است. گفتنی است کە معلمان بویژە معلمان غیر رسمی کە تعدادشان دەها هزار نفر است، بە شدت از سطح دستمزدها و حقوق خود ناراضی هستند و سالهاست تلاشها و مبارزات دامنە داری را برای افزایش حقوق شان انجام دادەاند. این تلاشها هموارە رو بە افزایش داشتە و همچنان با شیوەهای متنوع و ابتکاری ادامە دارند.

 

افزودن دیدگاه جدید