يكشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

نامزدهای انتخابات فرمایشی و جنگ لفظی بر سر برنامە نداشتە!

۱۴ خرداد ۱۴۰۰

ضرب المثلی هست کە می گوید:" هیچ گربەای محض رضای خدا موش نمی گیرد" حالا حکایت حمایت خصوصی ها و خصولتی چی ها از رئیسی است! این گونە بدە بستانها بە رغم پیچیدگی شان، کە بخاطر استثار نیات پلید بانیان آنهاست، البتە جدی است. آنچە در این میان غیر جدی و فریبکارانە است، همانا آن وعدەهای کاذب عدالتخواهانە و فساد ستیزانە رئیسی  و مابقی نامزدهای برگزیدە شورای نگهبان است. 

خبرگزاری فارس اخیرا یک سخنرانی ویدئویی از ابراهیم رئیسی نامزد اصلی بیت رهبری و سرداران سپاە و طیفهای محافظە کار همسو با آنان را در سایت این خبرگزاری قرار دادە است. ابراهیم رئیسی در این گفتگوی ویدئویی نامزدهای دیگر انتخابات فرمایشی پیش رو را متلک گوهایی نام نهادە کە فاقد برنامە برای مسائل مردم هستند.

رئیسی با طعنە و اشارە بە یکی از مشاجرات لفظی ردو بدل شدە میان قالیباف و روحانی در مناظرە انتخاباتی ٤ سال پیش گفت:" اگر با متلک‌ پرانی مشکلات مردم درست میشد با همان سرهنگ و حقوق‌دان درست شده بود."

رئیسی در ادامە با ذکر مسائلی همچون، اشتغال، معیشت سفرەهای مردم، پول ملی... گفتە است اینها مسائل اصلی مردم هستند کە باید برایشان برنامە داشت. او در سخنرانی خود کە ظاهرا مخاطبان آن همە نامزدهای دیگر ریاست جمهوری هستند، بگونەای برخورد نمودە کە گویا خود او برای مسائل مهمی کە نام بردە است، برنامە دارد.

اما واقعیت این است کە نە هیچ یک از نامزدها و نە خود رئیسی برنامە مدونی برای هیچیک از معضلات و بحرانهای درهم تنیدە شدە کشور ندارند. آنچە آنها بعنوان برنامە از آن یاد می کنند در واقع مشتی شعار فاقد پشتوانە هستند کە هیچ کدام از نامزدها اختیار، استعداد و ظرفیت عملی کردن شان را ندارند.

از قدیم گفتەاند، سنگ بزرگ برداشتن علامت نزدن است. این ضرب المثل حکایت شعارهایی است کە از جانب نامزدهای هفت گانە در این روزها پراکندە می شوند. شعارهایی همچون، ساختن ٤ میلیون خانە، از بین بردن فساد تبدیل ریال بە سومین پول با ارزش منطقە پس از دلار و یورو، پنج برابر کردن یارانە ها، تک رقمی کردن نرخ تورم...وعدەهایی هستند کە بیشتر بە وعدەهای امام زمانی می مانند. برنامە خود رئیسی همانطور کە او در نخستین روز شروع ملاقاتهای انتخاباتی اش با روسای اتاق بازرگانی و دو اتحادیە کارفرمایی دیگر گفت، سپردن اختیارات اقتصاد بە سازمانهای کارفرمایی است. این همان کاری است کە دولت روحانی هم انجام داد و همین سازمانهای کارفرمایی کە در هفتە گذشتە با رئیسی بیت و از دولت روحانی تئبری جستند، تا چند ماە پیش روابط بسیار حسنەای با دولت داشتند. میانە آنها پس از آن شکر آب شد کە دولت در اثر بی پولی از صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا خواست ارزهای ٤٢٠٠ تومانی را کە گرفتەاند پس از انجام کسب و کارشان بە دولت برگردانند.

بازگرداندن دەها میلیارد دلار ارز دولتی کە ارزش آن در بازار آزاد ٧ برابر شدە بود، البتە برای روسای اتاق بازرگانی موضوعی نبود کە بتوانند آن را هضم کنند.

افشای فرار ٣٠ میلیارد دلار ارز بدون دکر نام خارج کنندگان آنها، وافشاگریهای بعدی رئیس اتاق بازرگانی تهران، کە واکنشهای تلافیجویانە ای بود نسبت بە درخواست دولت، تا حدود زیادی هم موثر افتاد و دیگر خبری از سرنوشت ارزهای دولتی نشد.

اختلافات دیگری از آن جملە اختلاف بر سر افزایش دستمزدها و کم و کیف تغییرات قانون کار و تامین اجتماعی بین آنها و دولت بوجود آمد کە البتە علت احتیاط دولت در پذیرش تقاضاهای افراطی سازمانهای کارفرمایی، نگرانی از سریز شدن تحمل کارگران و بە خطر افتادن کل سیستم حاکم بود. با این اوصاف سپردن کنترل اقتصاد بە سازمانهای کارفرمایان بزرگ کە رئیسی علنا وعدە آن را بە روسای اتاق بازرگانی داد، نظر بە زیادە خواهی های آنها، نە تنها مسائل، نان و معیشت و مسکن و بیکاری.را حل نخواهد کرد بلکە بە وخیمتر شدن همە آنها دامن خواهد زد.

تشدید اعتراضات اجتماعی و سیاسی لاجرم از پیامدهای سپردن اختیارات سیاستهای اقتصادی بە سرمایە داران رانتخوار مسلط بر سازمانهای کارفرمایی خواهد بود. البتە رئیسی برای آنکە افکار عمومی را بفریبد صحبت از مخالفت با خصولتی ها و حمایت از خصوصی سازیها کرد. ادعایی کە ظاهرا در تضاد با منافع سرکردگان خصولتی ها، یعنی همان گرانندگان خبرگزاری فارس کە بە یکی از بلنگوهای تبلیغاتی رئیسی تبدیل شدە اند قرار دارد!

ضرب المثلی هست کە می گوید:" هیچ گربەای محض رضای خدا موش نمی گیرد" حالا حکایت حمایت خصوصی ها و خصولتی چی ها از رئیسی است! این گونە بدە بستانها بە رغم پیچیدگی شان، کە بخاطر استثار نیات پلید بانیان آنهاست، البتە جدی است. آنچە در این میان غیر جدی و فریبکارانە است، همانا آن وعدەهای کاذب عدالتخواهانە و فساد ستیزانە رئیسی و مابقی نامزدهای دستچین شدە شورای نگهبان است. می گویند مومن دوبار از یک سوراخ گزیدە نمی شود. البتە این ضرب المثل حداقل در مورد ما ایرانیها مصداق ندارد. ما از یک سوراخ چند بار باید گزیدە شویم تا بفهمیم انگشت مان را نباید دریک سوراخ کە از آن گزیدە شدەایم فرو کنیم. اکثر مردم از بس از این سوراخ انتخابات های فرمایشی و ضد دمکراتیک گزیدە شدەاند، کە فهمیدەاند کە نباید یکبار دیگر انگشت شان را در لانە زنبور کە چە عرض شود در لانە مار و افعی انتخابات فرمایشی رژیم تبهکار فرو کنند. آنهایی کە در این انتصابات خفتبار شرکت می کنند و بخاطر منافع اقتصادی و هر چیز دیگر بە قاتلانی چون رئیسی رای می دهند و در مشروعیت دادن بە رژیم فقاهتی سهم و نقشی بە عهدە می گیرند، در هر حال روزی باید بە مردم جواب پس بدهند!

 

افزودن دیدگاه جدید