سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

کارگران مبارز و آگاە هفت تپە می کوشند با مبارزات خود دسیسە های باندهای مافیایی را بی اثر و ازحقوق و دستاورد مبارزاتی خود دفاع کنند. آنها در این هفتە با تظاهرات در مقابل فرمانداری شورای تامین شهر را وادار بە تشکیل جلسە و برسی مشکل حق آبە کارخانە کردند. مرور رویدادهای بعد از خلع ید مالکیت هفت تپە و عملکرد مسئولین و کارگران در قبال آنها بە روشنی نشان می دهد کە کدام یک براستی دغدغە تولید دارند و کدام یک فقط بە سود خود می اندیشند و تا آنجا پیش می روند کە با کارفرمای اختلاسگر و توطئە گر تا مرز زمین گیر کردن تولید پیش می روند.

 

تجمع اعتراضی کارگران لولە سازی خوزستان

کارگران کارخانە لولە سازی خوزستان در ١٩ خرداد بە دلیل نداشتن امنیت شغلی اعتراض نمودند. افزون بر آن کارگران نسبت بە فروش وسایل کارخانە و ندادن بە موقع دستمزدهای خود کە با ٣ الی ٤ ماە تاخیر پرداخت می شود معترض اند. آنها فروش وسایل کارخانە را مقدمە ی تعطیلی کارخانە تعبیر می کنند و نگران آن هستند.

 

رکود و بلاتکلیفی هپکو باعث نگرانی و اعتراض کارگران شد!

در ١٩ خرداد گزارشی بە نقل از کارگران ماشین سازی هپکو کە مدتی پیش بە تامین اجتماعی واگذار شد در خبرگزاری ایلنا منتشر شد کە حکایت از تداوم رکود و بلاتکلیفی این کارخانە بزرگ صنعتی دارد. مشکل عمدە بر سر راە خروج این کارخانە از رکود عدم اختصاص اعتبار بانکی لازم جهت بازگرداندن آن بە ریل تولید است. اختصاص ندادن اعتبار مالی در حالی است کە قبلا مسئولین بر سر آن با کارگران این کارخانە توافق کردە بودند. بە نظر می رسد دولت کە شدیدا از سیاست خصوصی سازی دفاع می کند بە جهت زمینگیر کردن کارخانە بعد از واگذاری بە تامین اجتماعی کارشکنی می کند. در واقع صنعت و تولید کشور بهمراە حقوق کارگران وجە المصالح رقابت جناح های رقیب بر سر سهم آنها از غارت منابع ملی قرار گرفتە و مسئلەای کە در این میان برای هیچ کدام از جناحها اهمیت ندارد منفعت و مصلحت مردم و کشور است.

ادامە مبارزات کارگران ابنیە فنی راە آهن

کارگران ابنیە فنی راە آهن (شرکت تراورس) شاغل در بخش جنوب شرق کشور، بار دیگر در ١٩ خرداد در اعتراض بە یک رشتە مطالبات پاسخ دادە نشدە شان بە اعتراض برخاستە و خواهان اجرای آنها شدند. افزایش دستمزد و پرداخت منظم دستمزدها، اجرای طرح طبقە بندی مشاغل، افزایش مدت قراردادها و رفع تبعیضات مختلف میان کارگران رسمی و غیر رسمی، از مطالبات کارگران معترض هستند.

 

سومین تجمع معلمان مدارس خصوصی مقابل مجلس

معلمان مدارس خصوصی در ١٨ خرداد برای سومین بار در اعتراض بە بی توجهی بە مطالبات برحق شان مقابل مجلس تجمع و خواستار رسیدگی بە خواستە های خود شدند. استخدام و رهایی از بلاتکلیفی شغلی، پرداخت حقوق و مزایای برابر با معلمان رسمی و رفع تبعیضات مزدی و شغلی، مهمترین خواستە های معلمان در هر سە تجمع آنها هستند. گفتنی است کە در این هفتە چند تجمع دیگر توسط معلمان و مربیان آموزشی غیر رسمی کە برای آموزش و پرورش کار می کنند، اما از حقوق کمتر و شرایط شغلی نا امنتری نسبت بە معلمان رسمی برخوردار هستند در چند شهر از آن جملە ایزە برگزار گردید.

 

بازداشت کارگران شهرداری کوت عبدالە بە خاطر طلب دستمزد!

کارگران شهرداری کوت عبدالە در ١٧ خرداد در حالیکە هفتمین روز اعتصاب خود را می گذراندند در اعتراض بە بازداشت تعدادی از همکاران شان کە بواسطە شرکت در اعتصاب بە جهت پرداخت نشدن طلب مزدی شان بازداشت شدە بودند مقابل دادگاە کارون تجمع و خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. گفتنی است کە کارگران شهرداری کوت عبدالە قبل از این نیز چند مرتبە اعتراض کردە بودند و بە کرات بە ادارە کار و دیگر نهادهای دولتی شکایت بردە بودند ولی هیچکدام آنها بە شکایت کارگران ترتیب اثر ندادە بودند. این تجمع بعد از دادن قول آزادی فوری کارگران زندانی خاتمە یافت.کارگران نسبت بە پرداخت نامنظم و قطرە چکانی دستمزد، حق سنوات و عیدی سال گذشتە خود و نحوە تنظیم فیشهای حقوقی و پرداخت مطالبات مزدی شان بە صورت علی الحساب معترض هستند.

 

بازداشت ٩ کارگر شهرداری در اهواز بخاطر درخواست طلب مزدی!

در ١٥ خرداد ٩ کارگر شهرداری منطقە ٣ اهواز بە دلیل شرکت در اعتصابی کە در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان مطابق مصوبە قانونی دستمزد انجام گرفت بازداشت شدند.

شاکی این کارگران ظاهرا شرکت پیمانکاری است کە طرف قرارداد شهرداری است. گفتنی است کە ٧ تن از کارگران بازداشتی تا کنون در اثر اعتراض کارگران آزاد شدەاند ولی ٢ تن دیگر همچنان در بازداشت بسر می برند. بهر حال اعتصاب کارگران باعث انباشت انبوهی از زبالە در شهر شد و مدیران شهرداری سرانجام سعی کردن با زور و تهدید بە اعتصاب کارگران خاتمە دهند. از نتیجە اعتصاب گزارشی در دست نیست. راه دیگری هم کە موثرتر از اعتصاب باشد وجود ندارد.

 

تاکید سندیکای کارگران نیشکر بر استقلال این سندیکا در قبال انتخابات فرمایشی

سندیکای کارگران نیشکر در این هفتە با انتشار اطلاعیە ای بار دیگر بر مستقل بودن این سندیکا از جریانات سیاسی حاکم واصل بودن حقوق و خواستهای کارگران در فعالیتها و موضعگیری های سندیکا تاکید نمود.

  • اطلاعیە ظاهرا در واکنش بە شرکت محمد خنیفر و یک تن دیگر از کارگران هفت تپە در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی کاندیدای اصلی حکومت در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری منتشر شدە است. گفتنی است کە محمد خنیفر و همراە دیگر او در هنگام بازگشت از ستاد رئیسی توسط افراد ظاهرا ناشناس با چاقو مورد حملە قرار گرفتند و هنگام شکایت از مهاجمین خود آنها بجای مهاجمین بازداشت شدند. افراد مهاجم با اینکە گفتە می شود ناشناس هستند ولی احتمال دادە می شود کە از طرف اسدبیگی و دارودستە وی بودە باشند. اگر این گمانە درست باشد حکایت از تشدید درگیری های جناح های حکومتی و صف بندی آنها مقابل هم بر سر تسلط بر هفت تپە دارد. بخصوص اینکە حوادث دیگری حول و حوش هفت تپە بعد از خلع ید رخ دادە کە ظن دست داشتن باند اسد بیگی و جیرە خوران دولتی و غیر دولتی وی را در ماجرای حملە بە دو کارگر تقویت می کند. بهمین جهت انتشار اطلاعیە سندیکای هفت تپە در این شرایط می تواند تا حدود زیادی سوء استفادە هایی را کە ستاد انتخاباتی رئیسی و بقیە نامزدها از حسن شهرت کارگران هفت تپە می خواهند بنمد بی اثر سازد.

ادامە تلاشهای کارگران هفت تپە برای خنثی سازی دسیسە های مالک خلع ید شدە

مبارزات کارگران هفت تپە پس از خلع ید از مالکان اختلاسگر هفت تپە و حامیان رشوە خوار آنها در نهادهای حکومتی و دولتی وارد فاز جدیدی شدە است. باند اسد بیگی و شرکا از زمان اعلام خلع ید تا کنون با دسیسە های مختلف سعی نمودە اند کارخانە را بە هر نحوی شدە پس بگیرند و اگر نتوانستند امکانات بقای کارخانە را در فرصتی کە برایشان باقی ماندە بە حدی برسانند کە ادامە تولید آن را دشوار نمایند.گروگان گرفتن دستمزد کارگران، تهدید فعالین کارگری، بسیج مزدوران خود و کاهش حق آبانە کارخانە در فصلی کە مزارع نیشکر نیاز مبرم بە آب دارند بخشی از این دسیسە هاست. هم از این رو اینک کارگران مبارز و آگاە هفت تپە می کوشند با مبارزات خود این دسیسە های باندهای مافیایی را بی اثر و ازحقوق و دستاورد مبارزاتی خود دفاع کنند.آنها در این هفتە با تظاهرات در مقابل فرمانداری شورای تامین شهر را وادار بە تشکیل جلسە و برسی مشکل حق آبە کارخانە کردند. مرور رویدادهای بعد از خلع ید مالکیت هفت تپە و عملکرد مسئولین و کارگران در قبال آنها بە روشنی نشان می دهد کە کدام یک براستی دغدغە تولید دارند و کدام یک فقط بە سود خود می اندیشند و تا آنجا پیش می روند کە با کارفرمای اختلاسگر و توطئە گر تا مرز زمین گیر کردن تولید پیش می روند.

افزودن دیدگاه جدید