سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

بازنشستگان و کارگران با شرکت در تحریم انتخابات بە این محاکمات پاسخ خواهند داد!

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

 رژیم با این بازداشتها و محکوم کردن ها نە تنها نمی تواند خللی در ارادە استوار زحمتکشان جهت تحریم انتخابات و دست کشیدن زحمتکشان از حق و حقوق شان بوجود آورد، بلکە با رفتارهای ددمنشانە اش زحمتکشان را در پیگری حقوق شان مصمم تر خواهد کرد. بازنشستگان و مزدبگیران با تحریم گستردە تر انتخابات و فعالیت بیشتر برای تشویق همکاران، بستگان و سایر شهروندان بە مشارکت در تحریم انتخابات فرمایشی نسبت بە صدور احکام ظالمانە علیە رهبران و سازمانگران مبارزات خود بە بانیان و مجریان آنها پاسخی شایستە خواهند داد.

 

شعبە ٢٦ بیداگاە ضد انقلاب حاکم در این هفتە و در بحبوحە فریاد وای مستضعفان کاندیدا های دست چین شدە بیت رهبری یک فعال پیگیر دیگر حقوق زحمتکشان را بە زندان، شلاق و جریمە نقدی محکوم کرد. یگانە دلیل این محکومیت سنگین و ظالمانە تلاش اسماعیل گرامی برای بهبود وضعیت معیشتی میلیونها بازنشستە تامین اجتماعی و رهایی آنها از زیر خط فقر تحمیلی حکومت فاسد و غارتگر کە نامزدهای دستچین شدە ریاست جمهوری هم ادعای آن را دارند بودە است. وقتی کە مدعیان دروغین معیشت مردم در راس نهادهایی قرار دارند کە اسماعیل گرامی ها را  بە بند می کشند و بە شلاق می بندند، هیچ کس نە گول ادعا های فریبکارانە آنها را می خورد و نە در انتخاباتی کە موجب تقویت موقعیت ستمگران و جنایتکاران خواهد شد شرکت خواهند کرد. 

بازداشتهای پیاپی فعالین صنفی و محاکمات و محکومیت های سنگینی کە درست در ایام انتخابات فرمایشی برای آنان توسط پاسداران استثمار و استبداد در نظر گرفتە می شود بە روشنی ماهیت واقعی مدعیان عدالتخواهی و فریبکارانە بودن شعارهای امثال رئیسی ها را برملا می کند. بی سبب نیست کە مردم مناظرەهای تلویزیونی نامزدها را در کوی و برزن بە تمسخر می گیرند و در پی هر مناظرەای عدە بیشتری بە صفوف تحریم کنندگان انتخابات فرمایشی می پیوندند. 

بازشستگان اولین گروە از زحمتکشان بودند کە ماە ها پیش از شروع مناظرە های بە اصطلاح انتخاباتی بر حسب تجربە از ماهیت انتخابات در رژیم فقە ها بطور علنی و با صدای رسا اعلام کردند در انتخابات فرمایشی رژیم شرکت نخواهند کرد و با شعار ما دیگە رای نمی دیم بە استقبال تحریم انتخابات فرمایشی شتافتند.گروەهای مزدبگیر نیز بە دنبال بازنشستگان رسما و علنا اعلام کردند در انتخابات فرمایشی شرکت نخواهند کرد. انعکاس فریاد تحریم انتخابات از سوی بازنشستگان در جامعە فقر و استبداد زدە چنان پژواکی پیدا نمود کە موجب خشم و ترس حکومت گردید. متعاقب این رویدادها موج تازەای از بگیر و ببند رهبران و سازمانگران اعتراضات توسط عمال سرکوب رژیم شروع شد کە در موسم انتخابات گذشتە قبل از پایان رای گیری ها سابقە نداشت.

اسماعیل گرامی بواسطە نقشی کە در سازماندهی برخی تشکلهای مستقل بازنشستگان و ایجاد همانگی بین تشکلهای بازنشستگان و سایر گروە های مزدبگیر بە عهدە داشت جز اولین مبارزانی بود کە دو ماە پیش توسط قرارگاه ثارالله سپاه در منزلش دستگیر شد. محکوم کردن اسماعیل گرامی از سازمانگران اعتراضات بە حق بازنشستگان بە چنین حکم سنگینی چیزی جز انتقام جویی از زحمتکشان و کشیدن خط و نشان برای آنها نیست. اینک اکثر کسانی کە چنین احکامی برای زحمتکشان صادر می کنند و مامورانی کە آنها را بازداشت می کنند و زندانبانان و شلاق بدستانی کە چنین احکامی را بە اجرا می گذارند، همگی از وابستگان و مرتبطین با جریانی هستند کە قصد برکشیدن رئیسی بە مقام ریاست جمهوری را دارند. مجازات شلاق یک نوع مجازات قرون وسطایی است کە علیە بردگان اعمال می کردەاند و دەها سال است کە تنها در رژیم های استبدادی امثال رژیم فقها بعنوان وسیلە شکنجە مورد استفادە قرار می گیرد. اما بیشرمی و رذالت دستگاە قضایی بە حدی است کە این نوع شکنجە را بصورت قانون درآوردە و و آنرا علیە محکومین اعمال می کند. پیام صدور ٧٤ ضربە شلاق برای یک مبارز کارگری ٦٧ سالە کە هیچ خلافی بە غیر از طلب حق و حقوق قانونی خود و میلیونها بازنشستە فقر زدە بە صورت مسالمت آمیز

نکردە است، بە این معنی است کە حکومت نگاە بردە دارانە نسبت بە زحمتکشان دارد و بە مانند بردە داران در دورە بردە داری با زحمتکشان در عصر مدرن رفتار می کند. در مورد حقوق سندیکایی و شهروندی زحمتکشان نیز همین نگاە حاکم است. فقر و فلاکت کنونی زحمتکشان و بی قانونی و بی حقوقی آنها نیز نتیجە همین نگاە است.

دوران محکوم و تقبیح کردن صرف اعمال این چنینی رژیم بە سر آمدە است. این محکوم کردنها تا کنون نتوانستە اند تغییری در رفتار سرکردگان استبداد و استثمار بوجود آورند.  با این وصف رژیم با این بازداشتها و محکوم کردن ها نە تنها نمی تواند خللی در ارادە استوار زحمتکشان جهت تحریم انتخابات و دست کشیدن زحمتکشان از حق و حقوق شان بوجود آورد، بلکە با رفتارهای ددمنشانە اش زحمتکشان را در پیگری حقوق شان مصمم تر خواهد کرد. بازنشستگان و مزدبگیران با تحریم گستردە تر انتخابات و فعالیت بیشتر برای تشویق همکاران، بستگان و سایر شهروندان بە مشارکت در تحریم انتخابات فرمایشی نسبت بە صدور احکام ظالمانە علیە رهبران و سازمانگران مبارزات خود بە بانیان و مجریان آنها پاسخی شایستە خواهند داد.

 


 

 

 

افزودن دیدگاه جدید