دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٣

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

بازنشستگان و کارگران با شرکت در تحریم انتخابات بە این محاکمات پاسخ خواهند داد!

ویروس نابرابری

گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش هفتم و پایانی

تشکلهای حکومتی دوش بە دوش بسیج و تشکلهای کارفرمایی در حمایت از انتصاب رئیسی جنایتکار

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید