دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

اصلاح طلبان بە بهانە دفاع از انتخابات و جمهوری، در خدمت ولایت و انتصاب!

۲۸ خرداد ۱۴۰۰

برای اصلاح طلبان اما آنچە مهم است و آنها آنرا بە منافع مردم و کشور همیشە ترجیح دادە اند منافع گروهی این جماعت و ماندن در حکومت برای حفظ آن است. بهمین جهت با وجود اینکە می دانند همتی شانس چندانی برای پیروزی ندارد و فاصلە او با رئیسی بر اساس یک نظر پرسی کە در سایت اصلاح طلب آفتاب یک روز قبل از رای گیری منتشر شدە ٦ بە ٦٣ است و رضایی نیز ٢ درصد از همتی جلوتر است همتی را بهانە شرکت در انتصابات قرار دادەاند! حتی سابقە جنایت کارانە رئیسی هم مشکل آنها نیست. کە اگر بود صاحبان امتیاز دار معروفترین روزنامە های اصلاح طلب یک روز پیش از دعوت اصلاح طلبان بە شرکت در انتصابات برای دست بوسی خدمت رئیس جمهور جنایتکار آیندە نمی رسیدند و آن همە از اعمال وی تعریف و تمجید نمی نمودند.

 

در روز چهارشنبە این هفتە پس از آنکە اصلاح طلبان حکومتی نتوانستند بر سر رای دادن بە یکی از هفت نامزد دستچین شدە انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان بە توافق برسند، اعضای شاخص این گروە کە گرایشات راستگریانە و سازشکارانە دارند یکی پس از دیگری با دادن پیام از مردم دعوت کردند تا در انتخابات شرکت کنند. عدەای از آنها نیز پا را از این هم فراتر نهادە و بە نام "جمهور" از شهروندان خواستند تا در انتصابات شرکت و بە عبدالناصر همتی نامزد حزب کارگزاران سازندگی رای دهند. عبدالناصر همتی کە سعی کرد بخاطر بدنامی دولت روحانی و پشت کردن مردم بە اصلاح طلبان حکومتی خود را نامزد مستقل و جریان سومی جا بزند با انتشار بیانیەای کە در تعدادی از رسانە ها منتشر شد از مردم خواست کە برای حفظ جمهوریت و... در انتخابات فرمایشی شرکت و بە وی رای بدهند. او در بیانیە ی خود فرمایشی بودن انتخابات و مشخص شدن رئیس جمهور قبل از رایگیری و هیچ کارە بودن رئیس جمهور را رد کرد و آنها را دروغ خواند!

از محمد خاتمی و سید حسن خمینی و بهزاد نبوی گرفتە تا روحانی و محسن هاشمی و کروبی نیز مردم را بە شرکت در انتخابات فرمایشی دعوت کردند. مجید انصاری یکی از روحانیون اصلاح طلب هم گفت "اگریک مترسگ هم بجای همتی بود باید بە او رای داد". خود خامنەای نیز کە رگ خواب این جماعت را می داند و از تهدیدات تو خالی آنها کک اش نمی گزد، متعاقب دعوت سر سلسە جنبان اصلاح طلبان بە دعوت بە شرکت در انتخابات، بە صحنە آمد و شرکت در انتخابات فرمایشی اش را : سرنوشت ساز خواند و تحریم گستردە و بی سابقە تودەای انتخابات را با لحنی حاکی از تهدید توام با نگرانی بە دشمنان نظام و کشور نسبت داد.

تهدیدات خامنەای اگر چە در مورد اصلاح طلبان حکومتی و کسانی کە منافع دارند ممکن است کارگر بیفتد، اما در مورد مردم عادی و کسانی کە اسیر بیکاری و فقر و درگیر دەها مشکل دیگرهستند و یا از سرکوب و کشتار جوانان کشور بە خشم آمدە و از فساد و غارتگری مسئولین حکومتی و تبعیض و استبداد بە تنگ آمدەاند موثر واقع نخواهد شد. فراخوان اصلاح طلبان حکومتی بە شرکت در انتصابات کە بە بهانە دروغین دفاع از جمهوریت بە عمل می آید در واقع در خدمت دشمنان جمهوریت قرار دارد و آب بە آسیاب آنها می ریزد. برای کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و سایر گروە های زحمتکش کە در اثر بیدادگری و ناکارآمدی حکومت فاسد و مستبد جمهوری اسلامی بە فقر و فلاکت آفتادەاند، تا آنجا کە بە موضوع حقوق و معیشت آنها بر می گردد هیچ تفاوتی نمی کند کە کدامیک از نامزدهای باقی ماندە رئیس جمهور شود. سیاستهای هر دوی آنها در مورد حقوق و معیشت و رفاە زحمتکشان تفاوت چندانی با هم ندارند. اگر محسن هاشمی یا اسحاق جهانگیری هم رئیس جمهور می شد بە حال مردم فرقی نمی کرد. برای اصلاح طلبان اما آنچە مهم است و آنها آنرا بە منافع مردم و کشور همیشە ترجیح دادە اند منافع گروهی این جماعت و ماندن در حکومت برای حفظ آن است. بهمین جهت با وجود اینکە می دانند همتی شانس چندانی برای پیروزی ندارد و فاصلە او با رئیسی بر اساس یک نظر پرسی کە در سایت اصلاح طلب آفتاب یک روز قبل از رای گیری منتشر شدە ٦ بە ٦٣ است و رضایی نیز ٢ درصد از همتی جلوتر است همتی را بهانە شرکت در انتصابات قرار دادەاند! حتی سابقە جنایت کارانە رئیسی هم مشکل آنها نیست. کە اگر بود صاحبان امتیاز دار معروفترین روزنامە های اصلاح طلب یک روز پیش از دعوت اصلاح طلبان بە شرکت در انتصابات برای دست بوسی خدمت رئیس جمهور جنایتکار آیندە نمی رسیدند و آن همە از اعمال وی تعریف و تمجید نمی نمودند. همین دست بوسی رفتن نشان می دهد کە آنها از همان روز کە بە دیدار رئیسی رفتند شک و شبەای در مورد جلوس رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری نداشتەاند!

حال این پرسش پیش می آید کە اگر اصلاح طلبان حکومتی نتیجە انتصابات ولایت فرمودە را از پیش می دانستەاند، با شرکت در انتصابات می خواستەاند کدام جمهوریت را از دست چە کسی نجات دهند؟. حالا بیاییم فرض کنیم کە معجزەای در روز انتخابات رخ دهد و مردم برای نجات جمهوریت بە توصیە اصلاح طلبان عمل کنند و بە قول آقای انصاری بە یکی از مترسک ها رای دهند و رهبر معظم شان هم آنرا بپذیرد، در آن صورت هم نتیجە مگر غیر از تکرار دوران، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی خواهد بود؟

افزودن دیدگاه جدید