دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

تن پوش تازه ای برای جلاد!

۳۰ خرداد ۱۴۰۰
حالا من هستم و ...
پایان این نمایش،
و کابوسِ خوابهای شبانه
در روزهای پیش رو ...
و گودالهای پر از استخوان،
که از اعماق زمین دهان گشودند
تن پوش تازه ای برای جلاد!
 
 
کابوس شبِ گذشتهِ من،
تعبیر نمایش مُضحکی بود
که امروز به بار نشست
و...جلادی که رئیس جمهور شد،
 
حالا من هستم و ...
پایان این نمایش،
و کابوسِ خوابهای شبانه
در روزهای پیش رو ...
و گودالهای پر از استخوان،
که از اعماق زمین دهان گشودند
 
رهایمان نخواهند کرد،
 
چند روزی خیلِ جماعتی
بر سر کار بودند،
حالا این جماعت هست وُ
جلادی که، تن پوش تازه ای
برایش دوختند.
 
۱۴۰۰


 

افزودن دیدگاه جدید