چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

دعوت به گردهمائی درپاریس؛ یکشنبه ۴ ژوئیه؛ همصدا با کارگران اعتصابی!

۱۱ تير ۱۴۰۰

ما امضاکنندگان این فراخوان برای همراهی، همگامی و دفاع از حقوق مشروع و صنفی کارگران اعتصابی در سراسر ایران و اعلام همبستگی با خواستهای برحق آنان بر آن شدەایم تا دور هم گرداییم و از این حرکت مدنی حمایت نماییم؛ از هموطنان ارجمند دعوت می کنیم با شرکت در این گردهمایی صدای اعتراض و خواستهای اعتصابیون را پژواک دهیم.

فراخوان

دعوت به گردهمائی درپاریس؛ یکشنبه ۴ ژوئیه؛ همصدا با کارگران اعتصابی!دو رویداد مهم و سرنوشت ساز در یک ماه گذشتە در ایران نشان از آن دارد کە جنبشهای اجتماعی بە مرحلە نوینی پا نهادە اند. تحریم انتخابات ریاست جمهوری پاسخی بود در رد رژیم و تمامی نهادها و ساختارهایش. چند روز بعد از پیام راسخ مردم و اعلام نە بە جمهوری اسلامی، گارگران پیمانی صنایع نفت و گاز دست از کار کشیدەاند و بە شرایط ناپایدار و ناعادلانە معترض می باشند. گسترە اعتصابات چنان است کە اکنون کلیە کارگران بخش پتروشیمی در این جنبش اعتراضی شرکت دارند و بخشهای دیگر نیز چون دامداران بە آن پیوستەاند. اعتصابات گارگران از جانب قشرهای مختلف جامعە و نیز از سوی اتحادیەهای کارگری در اقصی نقاط جهان مورد حمایت قرار گرفتەاست

ما امضاکنندگان این فراخوان برای همراهی، همگامی و دفاع از حقوق مشروع و صنفی کارگران اعتصابی در سراسر ایران و اعلام همبستگی با خواستهای برحق آنان بر آن شدەایم تا دور هم گرداییم و از این حرکت مدنی حمایت نماییم؛ از هموطنان ارجمند دعوت می کنیم با شرکت در این گردهمایی صدای اعتراض و خواستهای اعتصابیون را پژواک دهیم.* شورای دمکراتیک - پاریس ( برای حمایت از جنبش های مردمی در ایران )

* هماهنگی ایرانیان ــــ پاریس ( در حمایت از کارگران اعتصابی )

* جمعیت کردهای مقیم فرانسە

زمان : یکشنبە ٤ ژوئیە ٢٠٢١؛ ساعت سه بعد از ظهر Dimanche 04 juillet 2021

مکان: پاریس میدان جمهوری
Place de la République

ـ

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید