دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٦

۱۴ تير ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

رهبران اعتصاب گرفتار دام تفرقە دولت نخواهند شد!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش سوم

در همبستگی با اعتصاب گسترده کارگران پیمانی صنعت نفت و پشتیبانی از خواست‌های آنان!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید