دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۵ تير ۱۴۰۰

در هفدهمین روز اعتصاب کارگران بخش دفع آفات هفت تپە، بقیە کارگران این مجتمع بزرگ نیز از ٢٢ تیرماە در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزد و چند مطالبە صنفی دیگر مبادرت بە اعتصاب نمودند. کانال تلگرامی سندیکای هفت تپە در اطلاعیە کوتاهی کە بلافاصلە پس از شروع اعتصاب منتشر کرد خواستە های اعتصابیون را:" خروج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین و پرداخت فوری حقوق معوقە همە همکاران" اعلام نمود.

 

ادامە اعتصاب کارگران صنعت نفت

اعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری در این هفتە نیز ادامە پیدا کرد و ٢٥ روز خود را پشت سر نهاد. تعداد کارگران شرکتهایی شرکت کنندە در آن از ١١٠ نیز گذر کرد. همچنین حمایت گروە های کارگری و اشخاص و نهادهای مدنی از این اعتصاب تاریخی و شکوهمند بیشتر و از لحاظ ترکیب اجتماعی متنوعتر شد. سندیکای کارگران شرکت واحد در بیانیە ای کە در حمایت از این اعتصاب و مطالبات کارگران اعتصابی در ٢٢ تیر منتشر کرد از کارگران خواست سندیکاهای مستقل خاص خود را در شرکتهای نفتی تشکیل دهند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانکاری نیز در بیانیە شمارە ٧ خود با اشارە بە پیشنهادات تعدادی از کارفرماها مبنی بر پذیرش افزایش دستمزد و ١٠ روز مرخصی ماهانە در ازای ٢٠ روز کار موافت خود را با شروع مداکرە مشروط بە اینکە پیشنهاد دوبرابر شدن دستمزد و ١٠ روز مرخصی مبنای مذاکرە برای همە شرکتها و بصورت قرارداد جمعی باشد اعلام کرد. شورای رهبری اعتصاب در بیانیە خود همچنین پذیرش ٤ خواستە اصلی کارگران را کف خواستە های خود برای مذاکرە تعیین کردە است.

کارگران رسمی صنعت نفت بە دولت تا پایان تیر مهلت دادند تا افزایش دستمزد شان را عملی کند

کارگران رسمی صنعت نفت در بیانیە ی تازەای کە در ٢١ تیر خطاب بە مسئولین دولتی منتشر کردند بە آنها هشدار دادند کە اگر در پایان تیر افزایش دستمزدهای شان در لیستهای حقوق منظور نشود، آنها نیز دوبارە بە اعتراض بر خواهند خواست.

:" پایگاه اطلاع رسانی مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران با انتشار اطلاعیه شماره ۲۶ نسبت به برآورده شدن مطالبات خود به مسئولین اولتیماتوم داده است . در این اطلاعیه آمده است

: به همه(منظور از همه:بالا تا پایین مملکت، وزارتی، امنیتی، نظارتی، تماشاچی، بوقچی و… به هرآنکس دخیل است یا خود را دخیل می داند، و به هرآنکس که دخیل است اما خود را دخیل نمی داند): حقوق تیرماه کارکنان نفت، آخرین فرصت جبران ۸سال جفا نسبت بدان هاست، اگر حق خود را گرفتیم که فبها، اما اگر به هر دلیلی، هرجایی، هرکسی یا هر ناکسی باعث شود کارکنان نفت از حقوق و مزایای خود محروم شوند(حتی بمقدار اندک) منتظر حضورمان در میدان باشید. "

 

آغاز دور دیگری از اعتصاب در هفت تپە

در هفدهمین روز اعتصاب کارگران بخش دفع آفات هفت تپە، بقیە کارگران این مجتمع بزرگ نیز از ٢٢ تیرماە در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزد و چند مطالبە صنفی دیگر مبادرت بە اعتصاب نمودند. کانال تلگرامی سندیکای هفت تپە در اطلاعیە کوتاهی کە بلافاصلە پس از شروع اعتصاب منتشر کرد خواستە های اعتصابیون را:" خروج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین و پرداخت فوری حقوق معوقە همە همکاران" اعلام نمود.

گفتنی است کە مالک اختلاسگر خلع ید شدە هفت تپە بعد از خلع ید با پرداخت نکردن دستمزدها و کاهش مدت قرار دادها و اقداماتی از این دست شروع بە انتقامجویی از کارگران نمودە است و دامنە آزار و اذیت خود علیە کارگران را بە حدی بالا برد کە آنها را وادار بە اعتصاب کردند. در این میان مسئولین دولتی نیز با بی توجهی بە شکایات کارگران، کارفرما را همراهی و حمایت کردند. این در حالی است کە اقدامات کارفرما خلاف قوانین موجود است و مسئولین دولتی و بخصوص ادارات کار وظیفە دارند مانع اقدامات خلاف قانون اسد بیگی شوند.

 

تجمع اعتراضی کارگران نانوایی ها در مشهد

کارگران نانوایی های مشهد در ٢٠ تیر ماە در اعتراض بە ثابت ماندن دستمزدهای شان از سال ٩٨ تا کنون و فشار های معیشتی در مقابل استانداری شهر مشهد تجمع و خواستار افزایش دستمزدهای خود شدند. ایلنا بە نقل از کارگران شرکت کنندە در تجمع اعتراضی کارگران نانوایی ها نوشت: نرخ تورم روندی افسار گسیخته دارد و قیمت اجناس مصرفی سبد خانوار در طول دو سال گذشته، چندین برابر افزایش یافته اما دستمزد از سال ۹۸ تا به امروز هیچ تغییری نکرده است. گذراندن معیشت با سطح دستمزد فعلی و قیمت کالاها میسر نیست. " گفتنی است کە کارفرمایان نانوایی ها سالهای متمادی بە بهانە بالا بودن هزینە پخت نان از افزایش دستمزد کارگران شان طفرە می رفتند. این رفتار در حالی علیە کارگران اعمال می شود کە قیمت نان طی این مدت مجموعا بیش از صد درصد افزایش یافتە است. کارفرمایان چیزی را کە برای خودشان روا می دانند، همان را برای کارگران شان روا نمی دانند! قضیە بهمین سادگی است.

 

تجمع اعتراضی بازنشستگان در رشت و اهواز

بازنشستگان و مستمری بگیران شهرهای رشت و اهواز در ٢٠ تیرماە بطور همزمان در این دوشهر تجمع و خواستار افزایش حقوق های خود شدند. بازنشستگان معترض در این دو تجمع خواستە های خود را لحاظ کردن ٤٠ درصد تورم سە ماهە گذشتە در حقوقهای بازنشستگی خود و :"

اجرای ماده 111 قانون تامین اجتماعی برای از کارافتادگان و بازماندگان و رساندن حقوق آنها به حداقل‌بگیر 30 سال، پرداخت 25 درصد باقی از متناسب‌سازی مرحله دوم، رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار، پرداخت حق ایثارگری به بازنشستگان ایثارگر تامین اجتماعی، پرداخت حق اولاد و عائله‌مندی به بازنشستگان خواهر و در نظر گرفتن حق عائله‌مندی برای افرادی که همسر فوت کرده و یا طلاق داده دارند، اجرای قانون الزام درمان، پرداخت مابه‌الفاوت فروردین ماه 1400، اصلاح حقوق پایه بازنشستگان سال‌های 97 و 98 بر اساس متناسب‌سازی مرحله دوم و اجرای سه جانبه‌گرایی در ارکان سازمان تامین اجتماعی از دیگر خواسته‌های معترضان است".

.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت کوت عبدالله در کارون

کارگران شهرداری کوت کوت عبدالله برا چندمین بار در ٢٢ تیر ماە مقابل فرمانداری شهر کارون تجمع کردند. کارگران معترض کە هنوز دستمزدهای دو ماە آخر سال گذشتە شان را دریافت نکردەاند و دستمزدهای سە ماە امسال آنها نیز بطور کامل بە آنها پرداخت نشدە است، گفتند کە درب فرمانداری بە روی آنها بستە شدە. در واقع کارفرما کە یک شرکت پیمانکاری است هر جور کە میل اش می کشد با کارگران رفتار می کند و تا آنجا پیش می روند کە از پرداخت بە موقع دستمزدهای ناچیز کارگران زحمتکش هم خودداری می کند و با این رفتار بیشرمانە رنج دشواری تامین معیشت را بر خانوادە های کارگری تحمیل می کند. اما مسئولین دولتی در مقابل این ظلم ها سکوت و درب ادارات را بە روی کارگرانی کە تنها حق قانونی خود را طلب می کنند می بندند.

 

تجمع اعتراضی کارگران مخابرات روستایی در مشهد

در ١٩ تیرماە کارگران مخابرات روستایی استان در اعتراض بە تبعیضات مزدی و شغلی بین کارگران مخابرات روستایی با سایر کارکنان مخابرات و عدم اجرای طبقە بندی طی سالهای متمادی تجمع و خواستار عملی کردن مطالبات خود و پرداخت مابە التفاوت حق طبقە بندی از سال ٩٤ بە این سو شدند. گفتنی است کە کارگران مخابرات روستایی بە رغم انجام کار مشابە با دیگر همکاران خود در مخابرات شهری دستمزد کمتری می گیرند و از بعضی امتیازات شغلی و مزایای مزدی کە بە همکاران شان می دهند و بە آنها نمی دهند ناراضی و معترض اند.

اعتصاب کارگران نواحی هشتگانە شهرداری در اهواز

کارگران خدماتی و اجرائیات نواحی هشتگان شهرداری اهواز در ٢٢ تیر در اعتراض بە بخشنامە ای کە اکثر کارگران شهرداداری را کە کمتر از فوق دیپلم سواد دارند از تبدیل وضعیت استخدامی شان محروم می کند، اعتصاب و سپس در مقابل ساختمان های استانداری و شهرداری تجمع کردند.

این اعتصاب بە دنبال بخشنامە وزارت کشور کە شرط شرکت در آزمون استخدامی را داشتن لیسانس و فوق یپلم اعلام کردە بود توسط کارگرانی کە مدرک تحصیلی زیر فوق دیپلم دارند شروع شد. کارگران می گویند تعیین این شرط بین ٤٠٠ الی ٥٠٠ کارگر را کە سواد کمتر ولی سابقە کاری بیشتری دارند را ضایع می کند و مانع تبدیل وضعیت استخدامی آنها کە پیمانی هستند می شود. گفتنی است کە با تبدیل وضعیت دستمزد و مزایای مزدی کارگران و شرایط شغلی شان بهتر می شود. در واقع اصل اعتراض بر سر دستمزد است

کارکنان اورژانس در عسلویە نیز اعتصاب کردند

کارکنان پایگاهای اورژانس مستقر در عسلویە، چاە مبارک و نخل تقی، در ٢١ تیر ماە بە دلیل پرداخت نشدن مطالبات مزدی دو ماە گذشتە شان و تمدید نکردن قراردادهای تعدادی از کارکنان پیمانی شاغل در پایگاە ها اعتصاب کردند. گفتە می شود بعد از اعتصاب سە پایگاە اورژانس در حال حاضر تنها یک پایگاە همچنان بە فعالیت اش ادامە می دهد کە بە هیچ وجە جوابگوی نیازهای روزانە این منطقە صنعتی حادثە خیز نیست.

بیانیه جمعی دانشجویان در همبستگی و حمایت از کارگران نفت و پتروشیمی

امروز فریاد دادخواهی طبقه کارگر از هر طرف شنیده می‌شود. مناسبات ضداجتماعی موجود و سازوکارهای ناعادلانه اعتراض بخش وسیعی از جامعه را به‌دنبال داشته است، تجمیع منافع در دست گروه‌های خاص منجر به بی‌بهره‌گی طبقه عام شده است. کارگران زحمت‌کش نفت و پتروشیمی در جای‌جای این سرزمین از چنین رویه‌های نابخردانه‌ای که نتیجه‌ای جز فرسایش منابع و منافع عمومی ندارد خشمگین هستند و این تکاپو و ایستادگی آن‌ها صدای رسای حقیقت و جستن عدالت است.

ما دانشجویان جای‌جای این سرزمین به ایستادگی کارگران باور داشته و خود را فرزندان همین طبقه و بخشی از آنان می‌دانیم. بنابراین ضمن بیان همبستگی خود، با چشمی بینا و نگران و با واکاوی زمینه‌های موجود تاکید می‌کنیم که نفوذ خصوصی‌سازی و به حراج گذاشتن منابع و نیروی کار مردمان این سرزمین ضربات جبران‌ناپذیری به بخش‌های گوناگون جامعه و به کارگران زده است و حیات جمعی را به‌خطر انداخته است. همچنان که دانشگاه و فضاهای آموزشی نیز از گزند این هجوم در امان نبوده‌اند و پولی‌سازی آموزش و محیط‌های وابسته به آن، حق آموزش همگانی و رایگان را به‌طور جدی خدشه‌دار کرده است. آشکار است که رویه‌های موجود باعث افزایش تضاد منافع در جامعه شده است و چهره جامعه را به‌سان مردمی تکیده و رنج کشیده درآورده است، درحالی که گروه‌هایی برخوردار به اقلیتی تبدیل شده‌اند که با انباشت سوداگرایانه روزبه‌روز جامعه را فقیرتر می‌کنند.

از این‌رو ما دانشجویان خواسته‌هایی مانند مهار گسترش هولناک خصوصی‌سازی‌ها و پیمانکاری‌ها، حق داشتن تشکل مستقل، افزایش دستمزدها به شکلی که با واقعیت زندگی مطابقت داشته باشد، پرداخت معوقات مزدی کارگران و پرداخت به‌موقع دستمزد، بهبود شرایط کار از جمله زمانمندی عادلانه آن، محکوم کردن اخراج کارگران و درخواست بازگشت‌به‌کار کارگران اخراج شده، محکوم کردن برخورد قضایی با کارگران معترض به بی‌عدالتی، ایجاد امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت و ظالمانه، برخورداری از حق همگانی مسکن، امکانات آموزشی، درمانی و رفاهی را برحق و تحقق آن را ضرورتی فوری و انکار ناشدنی می‌دانیم.

با آرزوی جهانی عادلانه‌تر

هم‌گامان شما در جای‌جای کشور

 

این خاصە خرجی ها از برکات همین اعتصاب است!

خبر گزاری ایلنا امروز (٢٤ تیر ماە) خبر از افزایش وام "مسکن بازنشستگان و کارکنان نفت به ۵۵۰ میلیون تومان) داد، هر چند کە این جور تصمیمات و انتشار خبر آن بە احتمال قوی برای تاثیر گذاشتن روی اعتصاب سراسری کارگران نفت باید صورت گرفتە باشد، با این همە این خود بدون تردید از برکات همین اعتصاب است. چرا کە دولتمردان قبل از این اعتصاب کە حالا بە رغم تمام ترفندها و اقدامات اعتصاب شکنانە آنها و عوامل شان محکم و استوار ادامە و گسترش یافتە و تا امروز حداقل ١١٠ شرکت بە آن پیوستە اند مطلقا از این خاصە خرجی ها نمی کردند! اگر نشانە های بارز عقب نشینی های کارفرمایان در مقابل این اعتصاب را با این گونە وعدە ها در کنار هم قرار دهیم، در خواهیم یافت کە اعتصاب همچنان موثرترین و کارآمد ترین وسیلە طبقە کارگر برای دفاع از دست آوردهای مبارزاتی و رسیدن بە خواستە های بر حق اش است. اعتصاب هر چە وسیعتر، متحدانە تر و دارای رهبری آگاە تر و استوارتری باشد مسلما دست آوردهای بیشتری برای کارگران خواهد داشت. بهمین خاطر است کە مقامات حکومت و سرمایەداران حاکم طی همە سالهای زمامداری شان با انواع ترفندها کوشیدەاند برای خلع سلاح کردن ما حق اعتصاب و تشکل را از ما بگیرند. با این همە ما پیروز خواهیم شد. چە گواهی قوی تر از همین اعتصاب و همین شورایی کە نقش رهبری آن را تا کنون مدبرانە بە عهدە داشتە است!

زندە باد اعتصاب و اتحاد!

افزودن دیدگاه جدید