چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

حمایت ایرانیان مقیم کانادا از قیام خوزستان روز شنبه ۲۴ جولای ۲۰۲۱

۰۴ مرداد ۱۴۰۰

ایرانیان مقیم کلگری کانادا، ثابت کردند که با حضور تفکرات مختلف و در جهت ایجاد اتحاد ملی و همبستگی بر مبنای منافع ملی و مردم ایران میتوانیم در کنار هم جامعه ای بر مبنای دمکراسی و سکولاریزم را بنا کنیم.

عبور از جمهوری اسلامی بدون ایجاد اتحاد تمامی گروهها و گرایشات مختلف جامعه امکان پذیر نیست.

جامعه ایران و ایرانی راهی بجز همبستگی و اتحاد برای رسیدن به اهداف خود ندارد.

ایرانیان مقیم کلگری کانادا، ثابت کردند که با حضور تفکرات مختلف و در جهت ایجاد اتحاد ملی و همبستگی بر مبنای منافع ملی و مردم ایران میتوانیم در کنار هم جامعه ای بر مبنای دمکراسی و سکولاریزم را بنا کنیم.

عبور از جمهوری اسلامی بدون ایجاد اتحاد تمامی گروهها و گرایشات مختلف جامعه امکان پذیر نیست.

حاصل نظام کنونی در ایران چیست؟ بجز فقر و فساد و فحشا و بی کاری و دزدی و غارت سرمایه های ملی و مردم و همچنین نابودی محیط زیست ؟

هر آن کس که آینده ایران و فرزندان آن را در سرنگونی و گذار از جمهوری اسلامی میداند فارغ از دیدگاههای سیاسی و ایدولوژیک میتواند در این همبستگی و اتحاد شرکت کند.

ایرانیان سابقه تاریخی ایجاد چنین اتحاد ی را دارند و آن مشروطه بوده.

برای ایرانی آزاد و آباد پیش بسوی اتحاد و همبستگی ملی.

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید