جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٩

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

خواستە های مردم خوزستان. خواستە های همە مردم ایران است

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش ششم

نان گران شد، سفرە ها تهی تر!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید