جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

در حمایت از جنبشهای سیاسی-احتماعی و بویژه جنبش مردم خوزستان

۱۹ مرداد ۱۴۰۰

در حمایت از جنبشهای سیاسی-احتماعی و بویژه جنبش مردم خوزستان مصاحبه با یوسف کر ،فعال سیاسی و پژوهشگر تاریخ فرهنگ ترکمن صحرا و عزیز دادیار شاعر ،نویسنده

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری