شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

معلمان و فرهنگیان از حقوق شان نخواهند گذشت!

۰۲ مهر ۱۴۰۰

با این اوصاف عقب نشینی دولت و مجلس در مقابل اعتراض سراسری معلمان در حالی کە هنوز چند روز بە عملی کردن آن باقی ماندە تا همین جا نتیجە اعتراضات فرهنگیان و نتیجە سازمانیافتگی نسبی حرکت و بخردی و توانایی رهبران مقاوم و پیگیر و مبارز تشکلهای صنفی مستقل معلمان است. این تشکلها اگر بتوانند موقعیت و دستاوردهای تا کنونی خود در میان معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان و همچنین پیوندهای شان با تشکلهای کارگری و اجتماعی را برقرار نگاە دارند و آنها را تحکیم ببخشند، مطمعنا می توانند در گامهای بعدی بە سایر مطالبات شان برسند. سازمانیابی مستقلانە ایجاد همبستگی با سایر تشکلها و گروە های اجتماعی آزاد و عدالتخواە آن راە درستی است کە نیروهای راستین مدافع آزادی و عدالت اجتماعی را می تواند بە سر منزل مقصود برساند.

چهار روز پیش از شروع اعتراضات معلمان در سوم مهر کە با فراخوان شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان قرار است برگزار شود، مسئولان دولتی کە تا پیش از اعلام اعتراض سراسری معلمان و فرهنگیان، چشم و گوش خود را بە روی درخواستها کە بە صور مختلف مطرح می شدند بستە بودند، بە ناگهان طرفدار رسیدگی در اولویت قرار دادن معیشت معلمان و پرداخت حق رتبە بندی با آنان شدند. ابراهیم رئیسی در ٣١ شهریور در جلسە دولت و در خصوص رتبە بندی کە یکی از آماجهای عمدە این دورە از سراسری معلمان است، از حق رتبە بندی هم فراتر رفت و قصد دولت را بهبود معیشت معلمان اعلام کرد. یک روز بعد تر قالیباف رئیس مجلس فرمایشی کە قبلا با اجرای رتبە بندی برای فرهنگیان و افزایش حقوق آنان مخالفت نمودە بود خبر از فرستان لایحە رتبە بندد در شب گذشتە داد و گفت :"شب گذشته لایحه رتبه‌بندی در سامانه بارگذاری شد و در روزهای آینده به صحن علنی مجلس می‌آید" را داد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز کە معلوم نکردچە رابطەای بین امنیت ملی و لایحە رتبە بندی وجود دارد گفت:" شخصا تمام تلاش خود را برای تصویب طرح شفافیت و لایحه رتبه بندی معلمان بکار خواهم گرفت و سایر همکاران نیز چنین عقیده ای دارند". واضع است تصویب و اجرای رتبە بندی کە هنوز هم معلوم نیست بە چە صورتی در مجلس تصویب شود، همە مطالبات این دور از اعتراضات معلمان کە از هفتە پیش تا کنون نیز شدت گرفتەاند نیست. معلمان و فرهنگیان همانطور کە در فراخوان شان منعکس است علاوە بر رتبە بندی خواستهای مهم معیشتی و غیر معیشتی دیگری نیز دارند. بخشی از این خواستە بە وضعیت شغلی و فضای حاکم بر مدارس کە آرامش و آسایش شغلی را از معلم می گیرد بستگی دارد و بخش دیگر مربوط بە محرومیت میلیونها کودک از امکانات تحصیلی و نداشتن استطاعت خانوادە های آنها برای ادامە تحصیل و آموزش بە واقع رایگان است. دغدغە سلامتی معلمان و دانش آموزان در شرایط خطرناک کرونایی و محیط های غیر اسناندار آموزشی نیز کە معلمان در مورد آنها بە کرات سخن گفتە و برای تغییر آنها در حد توش و توان خود مبارزە کردە اند نیز از خواستە های اجتماعی معلمان هستند.

هیچکدام از مسئولان دولتی تا اکنون بە غیر از دادن وعدە در اولویت قرار دادن رتبە بندی با هیچیک دیگر از خواستە های معلمان پاسخ مشخصی ندادەاند. تصویب بودجە مربوط بە رتبە بندی نیز فعلا در حرف مورد قبول واقع شدە، کە البتە بە خاطر ظرفیت اعتراضی و مبارزاتی معلمان و همچنین حقوق های کمتر از حد فقر مجبورند با آن اما نە در حدی کە مد نظر معلمان باشد . موافقت کنند. اما مقامات دولتی یقینا در این مرحلە از اصلاح و تغییرسیاستهای آموزشی مورد انتقاد و انتظار معلمان طفرە خواهند رفت. با این اوصاف عقب نشینی دولت و مجلس در مقابل اعتراض سراسری معلمان در حالی کە هنوز چند روز بە عملی کردن آن باقی ماندە تا همین جا نتیجە اعتراضات فرهنگیان و نتیجە سازمانیافتگی نسبی حرکت و بخردی و توانایی رهبران مقاوم و پیگیر و مبارز تشکلهای صنفی مستقل معلمان است. این تشکلها اگر بتوانند موقعیت و دستاوردهای تا کنونی خود در میان معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان و همچنین پیوندهای شان با تشکلهای کارگری و اجتماعی را برقرار نگاە دارند و آنها را تحکیم ببخشند، مطمئناً می توانند در گامهای بعدی بە سایر مطالبات شان برسند. سازمانیابی مستقلانە ایجاد همبستگی با سایر تشکلها و گروە های اجتماعی آزاد و عدالتخواە آن راە درستی است کە نیروهای راستین مدافع آزادی و عدالت اجتماعی را می تواند بە سر منزل مقصود برساند. آنهایی کە خواستەاند با تشکلهای وابستە بە حکومت و از طریق التماس و درخواست امتیازی ولو کوچک بە دست آورند، نتیجەای جز ذلت و خواری و تحقیر حاصل نکردەاند. این واقعیتی است کە بیش از ٤ دهە است همە ما آنرا در عمل ملاحظە کردەایم. اعتصاب و اعتراض و تشکل مستقل یگانە راە کارآمدی است کە زحمتکشان برای دفاع از حقوق خود و برخورداری از زندگی شایستە انسانی در اختیار دارند. بدون اینها ما بردگانی بیش در دست صاحبان سرمایە و قدرت نیستیم!اگر معیشت و منزلت و داشتن زندگی شایستە حقی است

افزودن دیدگاه جدید