شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۹ مهر ۱۴۰۰

حکومت کە قبلا عدە زیادی از فعالان تشکلهای صنفی  معلمان را زندانی و عدە بیشتری را تهدید و تعلیق کردە بود، نتوانست مانع از برگزاری این حرکت سراسری گردد روز بعد از تظاهرات با بازداشت عزیز قاسم زادە سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان، نشان داد کە حاضر نیست بە خواستەهای بە حق یک میلیون فرهنگی گردن نهد. با این همە یقینیا نمی تواند همچنان بکلی بە رویە تا کنونی خود ادامە دهد. زیرا با یک جنبش فراگیر و سازمان یافتە نیرومند از افراد فرهیختە و دانا و آگاە بە حق وحقوق خودمواجە است. معلمان و فرهنگیان مطمعنا مرعوب سرکوبها نخواهند شد و مبارزات شان را ادامە خواهند داد. کما اینکە تا کنون چنین بودە است.

 

تظاهرات سراسری فرهنگیان مهمترین رویداد کارگری و اجتماعی هفتە

تظاهرات سراسری معلمان و فرهنگیان در دەها استان و شهر کە با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در سوم ماە مهر برگزار گردید، مهمترین رویداد کارگری و اجتماعی این هفتە بود. از اهمیت و تاثیرات این اعتراض همین بس کە ابراهیم رئیسی، قالیباف و معاون کمیسیون امنیت ملی را وادار بە دادن قول رسیدگی بە خواستە های معلمان کرد.

اعتراضات در واقع از یک هفتە پیشتر از موعد اعتراض سراسری توسط فرهنگیان در شهرهای بسیاری شروع شد و در سوم مهر نیز اعتراضات متعددی در ٤٥ شهر و مراکز ٢٠ استان برگزار شد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در سوم مهر با انتشار قعطنامەای بار دیگر بر اجرای خواستە های فرهنگیان تاکید و خواستار عملی کردن آنها گردید.

در قطعنامە این تشکل سراسری علاوە بر خواستەهای صنفی ویژە فرهنگیان همچون اجرای رتبە بندی، افزایش دستمزد و حقوق بە حداقل ١٢،٥ میلیون تومان، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، تشکلهای معلمان مخالفت شان با بازگشایی مدارس قبل از انجام تعمیدات لازم برای اجرای پروتکل های کرونایی و همچنین مخالفت خود با خصوصی سازی و پولی شدن بخش آموزش را کە موجب بازماندن میلیونها کودک از تحصیل و طبقاتی شدن آموزش و افت کیفیت آموزش گردیدە اعلام کردند.

حکومت کە قبلاعدە زیادی از فعالان تشکلهای صنفی معلمان را زندانی و عدە بیشتری را تهدید و تعلیق کردە بود، نتوانست مانع از برگزاری این حرکت سراسری گردد روز بعد از تظاهرات با بازداشت عزیز قاسم زادە سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان، نشان داد کە حاضر نیست بە خواستەهای بە حق یک میلیون فرهنگی گردن نهد. با این همە یقینیا نمی تواند همچنان بکلی بە رویە تا کنونی خود ادامە دهد. زیرا با یک جنبش فراگیر و سازمان یافتە نیرومند از افراد فرهیختە و دانا و آگاە بە حق وحقوق خودمواجە است. معلمان و فرهنگیان مطمعنا مرعوب سرکوبها نخواهند شد و مبارزات شان را ادامە خواهند داد. کما اینکە تا کنون چنین بودە است.

تجمع معلمان در قم

معلمان و فرهنگیان استان قم در ٨ مهر ماە دوبارە با تجمع در قم خواستار عملی شدن مطالبات خود توسط دولت و مجلس شدند. این تجمع در واقع هشداری بود بە دولت مبنی بر ایستاگی و پیگیری مطالبات توسط معلمان تا گرفتن پاسخ مثبت و اعتراض بە تحت پیگرد قرار دادن رهبران تشکلهای صنفی.

ادامە اعتصاب در میان کارگران پیمانکاری های نفتی

اعتصاب کارگران پیمانی در بسیاری از واحدهای صنایع نفتی در این هفتە نیز استمرار یافت. شورای سازماندهی اعتصاب کارگران پیمانی اعلام کرد بە رغم موافقت تعدادی از کارفرمایان با خواستە های اصلی اعتصابیون و بازگشت بە کار عدەای از کارگران در اثر توافق، اعتصاب در واحدهایی کە کارفرمایان همچنان از پذیرش خواستە های کارگران امتناع می ورزند ادامە دارد.

گزارش این شورا در این هفتە نیز حاکی از بازگشت بە اعتصاب کارگران شرکتهایی دارد کە کارفرمایان آنها بە توافقات شان با کارگران عمل نکردە بودند. آخرین نمونە کە در گزارش شورا بە آن اشارە شدە است، بازگشت کارگران جوشکار بە اعتصاب است. در گزارش گفتە می شود: " روز دوم مهرماه همکاران جوشکار در پایندان با خواست بسته شدن قراردادهای کاری و تاکید بر انجام آن تا تا روز شنبه ده مهر دست از کار کشیده اند. بعلاوه کارگران پیمانی پروژه ای در اکسیر در فاز ۱۴ عسلویه همچنان در اعتصاب بسر میبرند و اعلام کرده اند که تا وقتی قراردادها کتبی و رسمی نشود سر کار نخواهند رفت. بعلاوه زمزمه های بازگشت به اعتصاب در دیگر شرکت های فار 14 ، پروژه جاسک، پتروشیمی بوشهر، شرکت های فعال در پالایشگاه آبادان، پارس فنل، پاد جم، ماهشهر پتروشیمی سلمان فارسی نیز شنیده میشود. این اعتراضات عمدتا به خلف وعده پیمانکاران، عدم پذیرش 20 روز کار و 10 روز مرخصی و دستمزد مورد درخواست کارگران در برخی از شرکت ها از سوی پیمانکاران است. شورای سازماندهی بر تصمیم گیری جمعی کارگران در مجمع عمومی ، انتخاب نمایندگان و قراردادهای جمعی تاکید دارد".

 

از سرگیری دور دیگری از اعتصاب در هفت تپە

کارگران هفت تپە در پی ناروشنی هایی کە همچنان در مورد تکلیف مالک اختلاسگر و ظاهرا محکوم شدە هفت تپە امید اسد بیگی وجود دارد و همچنین، در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات چند ماە گذشتە شان و نگرانی از ادامە فعالیت مدیریت و دیگرعوامل اسد بیگی در کارخانە و اخراج عدەای از کارگران و برای رسیدگی بە خواستها ی شان دوبارە از ٦ مهر دور تازەای از اعتصاب را شروع کردند کە معلوم نیست چند وقت ادامە پیدا کند.

خواست های کارگران هفت تپه بە نوشتە کانال سندیکا عبارت اند از:

_ تعیین تکلیف شرکت و هیئت مدیره

_ برگشت بکار اخراجی های مطالبه گر

_ بستن درب دفتر شورای اسلامی

_ مختومه اعلام کردن پرونده ی خانم زیلابی وکیل کارگران هفت تپه

گفتنی است کە در روز دوم اعتصاب کارگران خشمگین از سرسپردگی شورای اسلامی کار کە از بالای سر کارگران و با کمک کارفرما و مقامات استانداری سر هم بندی شدە است دفترشورای اسلامی را بستند. شورای اسلامی در اوج سرکوب و بگیر و ببند تعدادی از رهبران سندیکا و شورای کارگری مستقل کارخانە و بە منظور کمک بە درهم شکستن مقاومت کارگران و مقابلە با اعتصاب کارگران تشکیل شدە بود.

 

سهم دلالان بازار کار از دستمزدها سە برابر کارگر است!

"چیزی که بیشتر از همه آزارمان می‌دهد این است که شنیده‌ایم شرکت بابت هرکدام از ما روزانه حدود ۳۰۰ هزار تومان از بانک‌ها دریافت می‌کند اما به ما روزانه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌دهد، که بازهم از آن کسر می‌شود."

خبرگزاری ایلنا روز گذشتە گزارشی از اعتراض افرادی کە بە عنوان نگهبان مسلح در بانکهای گیلان کار می کنند و شرکتی هستند منتشر کرد.اعتراض و شکایت نگهبانان بانکهای گیلان کم و بیش همانند بقیە کارگران شرکتی است. حقوق کمی بە آنها می دهند، از مزایای کارگران رسمی برخوردار نیستند، حقوق شان را بە موقع نمی دهند و اگر اعتراض بکنند و حق خواهی کنند اخراجشان می کنند. با این احوال شاید کمتر کسی بداند کە صاحبان این شرکتها یک سوم پولی را کە از بانکها بابت اجارە یک نگهبان می گیرند بە آنها می دهند و در واقع بابت واسطگی سود سوبلە کسب می کنند. در این گزارش یکی از نگهبانان ناراضی از رفتار صحب کار خود کە می خواهد نام اش محفوظ بماند بە خبرنگار گفت:

"چیزی که بیشتر از همه آزارمان می‌دهد این است که شنیده‌ایم شرکت بابت هرکدام از ما روزانه حدود ۳۰۰ هزار تومان از بانک‌ها دریافت می‌کند اما به ما روزانه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌دهد، که بازهم از آن کسر می‌شود.".

تجمع کارگران پیمانکاری شرکت ملی صنایع مس در اعتراض بە اخراج همکاران شان

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران «شرکت پیمانکاری شرکت راه‌سازی و معدنی مبین»، از پیمانکاران دست اول شرکت ملی صنایع مس ایران، در اعتراض به وضعیت خود و بازداشت ۴ کارگر مقابل اداره کار و اداره اماکن شهر بابک تجمع کردند.

به گفته برخی منابع کارگری؛ اخراج ۷ نفر از نیروی کار این شرکت سبب درگیری میان مدیران شرکت و دیگر کارکنان شد. بر اثر این اتفاق، چند نفر از مدیران شرکت پیمانکاری در درگیری آسیب دیدند. پس از این درگیری، ۴ نفر از کارگران بازداشت می‌شوند. کارگران معترض حضور بازداشت شدگان در درگیریهای فیزیکی را رد کردەاند و علت بازداشت همکاران شان را پیگیری مطالبات کارگران عنوان کردەاند.اما کارفرما این بهانە را وسیلە اخراج ٤ کارگر قرار دادە است.

فشار بە کارگران در کارخانە ها بە حدی است کە گاها تحمل کارگر را بە سر می برد و آنان را وادار بە واکنش عصبی می کند، این موضوعی است کە همیشە نمی شود آن را کسی کنترل کند و معمولا بهانە بە دست کارفرما و عمال سرکوب می دهد تا با کمک آن اعتراضات را سرکوب و توجیە نمایند. بر حسب تجربە بە ندرت ممکن است سازمانگران اعتراضات خویشتن داری را تا آنجا از دست بدهند کە با کارفرما درگیری فیزکی پیدا کنند. با این همە در اعتصابات تا آنجا کە میسر است و بە سود کارگران است کە تن بە درگیری فیزیکی دادە نشود.

تجمع کارکنان و بازنشستگان هما مقابل وزارت راە با تقاضای افزایش حقوق

بە گزارش ایلنا جمعی از بازنشستگان و کارکنان شاغل هما کە دستمزدها و حقوق شان را نا عالانە و ناچیز می دانند، مقابل وزارت راە تجمع و خواهان افزایش آن شدند. خبرگزاری ایلنا بە نقل از معترضین بە ناعادلانە بودن دستمزد نوشت:" ...حقوق ما نه تنها نا عادلانە و ناچیز است بلکه با تاخیر هم پرداخت می‌شود. .

نارضایتی و اعتراض بە سطح نازل دستمزدها و حقوق دیگر محدود بە کارگران و یا بخش خاصی از مزد و حقوق بگیران نیست، عموم مزد و حقوق بگیران از کارگر و معلم و پرستار گرفتە تا کارمندان و کارکنان دولتی و خصوصی از دستمزدهای غالبا زیر خط فقر خود ناراضی و معترض اند. گرانی فزایندە هزینە های زندگی و سقوط ارزش دستمزدهای ریالی در مقابل قیمت دلاری کالاها موج گستردەای از اعتراض این گروە ها را سبب شدە است و افزایش دستمزد را بە یک خواست فراگیر و عمومی تبدیل کردە است.

تجمع همزمان بازنشستگان وزارت بهداشت در پنج شهر

بازنشستگان وزارت بهداشت در شهرهای اصفهان، گرگان، تبریز رشت و اهواز کە از رسیدگی نکردن مسئولین بە مطالبات شان بە شدت ناراضی و نسبت بە آن معترض هستند در ٦ مهر بطور همزمان با برگزاری تجمع های کە در این شهرها برگزار کردند خواستار رسیدگی بە مطالبات خود شدند. پرداخت بە موقع حقوق و پاداش و اجرای همسان سازی حقوق ها مهمترین خواستە های معترضین هستند.

 

 

اعتراض کارگران معادن زغال سنگ در کرمان

کارگران معادن زغال سنگ کرمان بار دیگر در اعتراض بە دستمزدهای ناچیز و شرایط دشوار شغلی در معادن خصوصی تجمع کردند. کارگران معترض کە از معادن " پابدانای جنوبی، چشمه پونه، سراپرده، باب شکون، گله توت و ۱۲-۱۴ بودند"، در تجمع شان کە در ٦ مهر برگزار شد، خواستار افزایش دستمزد و مزایا همانند کارگران معادن دولتی شدند. بە گفتە کارگران بە رغم اینکە حجم تولید در معادن خصوصی دوبرابر معادن دولتی است، دستمزد و مزایای آنها در معادن خصوصی نصف معادن دولتی است. در این صورت آیا جای تعجب دارد کە کارگران با سیاست خصوصی سازی دولت و بخش خصوصی این همە مخالفت می کنند؟

 

افزودن دیدگاه جدید