شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

گرسنگان را با سرکوب نمی توان از اعتراض بازداشت!

۰۹ مهر ۱۴۰۰

اعتراضات را با دادن وعدەهای کاذب، افزایش سرکوب و وحشیگری و بە قتل رساندن مبارزان زندانی و سانسور و اعمالی از این قسم  نمیشود فرونشاند. مردم تا کنون نشان دادەاند کە می خواهند حقوق غصب شدە شان را بە طرق متمدنانە از حکومت فاسد و جنایتکار پس بگیرند و بنیاد بی عدالتی و استبداد را از کشورشان ریشە کن نمودە و نظم دمکراتیک و پیشرفتەای را جایگزین آن کنند. طبیعی است کە اگر از اعتراضات مسالمت آمیز نتیجە نگیرند خواە ناخواە طولی نخواهد کشید کە این اعتراضات بە قیام های بیداد برافکن سرکوب ناپذیر تبدیل شوند. نان یکی از نیاز های حیاتی انسان است، کالایی لوکس نیست کە مردم با زور و سرکوب نداشتن اش را بپذیرند برای کسی کە نان نداشتە باشد فرقی نمی کند کە از نداری و گرسنگی بمیرد و یا با گلولە در مصاف با پاسداران گرسنگی و بیداد.

 

در میانە این هفتە قیمت تخم مرغ بە دانەای ٢ هزار تومان رسید. این تنها یک نمونە از ترمز بریدن قیمت کالاهای پر مصرف است کە تا مدتی پیش هنوز کالایی لاکچری نشدە بود و جز ارزانترین و پر مصرفترین ترین مواد پروتئینی برای اکثریت فقیر جامعە بود و جایگزینی بود برای گوشت قرمز و گوشت مرغ . قیمت سایر کالاها و خدمات، از گوشت و لبنیات و حبوبات و نان گرفتە تا برق و خانە نیز بهمین نسبت طرف مدت کوتاهی همچون قطار اتمی احمدی نژاد ترمز بریدەاند. قیمت مسکن کە ظاهرا قرار بود در اثر وعدە ساختن یک میلیون مسکن کاهش پیدا کند، خلاف انتظارات طبق آمار بانک مرکزی هم قیمت و هم اجارە بهای خانە نیز بە شدت افزایش پیدا کردە است.

حالا دیگر خرید خانە کە سهل است، تامین کرایە یک خانە کوچک در ارزانترین مناطق شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ برای افراد مزد و حقوق بگیر هم دارد بە رویایی دست نایافتنی تبدیل می شود. طبق آماررسمی جدید متوسط اجارە بهادر تهران ٤٥ درصد در شهریور امسال نسبت بە سال گذشتە افزایش پیدا کردە است. بە نوشتە روزنامە اعتماد:"

آگهی های اجاره خانه در سایت های مرتبط نشان می دهد که برای اجاره خانه ای ۸۵ متری در یافت آباد ودیعه ای ۲۵۰ میلیون تومانی، ماهی دو و نیم میلیون تومان اجاره نیاز دارد. یا آپارتمانی ۸۵ متری ودیعه ای ۳۰۰ میلیون تومانی نیاز دارد. " این یعنی یک کارگر کە ماهی سە و نیم میلیون می گیرد و هشت اش گرو نەاش است سە میلیون از کل مزدش را باید بابت کرایە مسکن و پول آب و برق بپردازد. این هم بە شرطی است کە مبلغ ودیعە ٣٠٠ میلیونی را کە بە تنهایی معادل بیش از ٧ سال دستمزد کامل یک کارگر است داشتە باشد.

سیاستهای اخذ شدە در مورد آزاد سازی قیمتها کە کوشش می شود با کمترین سر وصدا از فعل بە عمل درآید از آن جملە قطع ارز ٤٢٠٠ تومانی برای واردات کالاهای اساسی گفتە می شود عامل اصلی گرانی های فزایندە اخیر است. بر اساس تازە ترین آمار کە در این هفتە منتشر شد نرخ تورم مواد خوراکی رکورد ٤٠ سال گذشتە را شکست و بە ٦٠ درصد رسید. البتە در عمل وضع از این هم بدتر است و گفتە می شود قیمت مواد خوراکی بیشتر از آن است کە آمارهای رسمی اعلام می کنند. می گویند این آمارها را می دهند تا آمارهای واقعی را زیر آنها پنهان کنند. درست مانند آمارهای اشتغال کە نیمی از واقعیت را نشان می دهند تا نیمە دیگرش را پنهان کنند.

رشد جهشی تورم در شرایطی همچنان بە نظر می رسد ادامە داشتە باشد کە تک رقمی کردن نرخ تورم مهمترین وعدە اقتصادی ابراهیم رئیسی بە مردم بود. حالا اما بە گفتە کارشناسان و بە تائید آمارهای رسمی تورم مواد غذایی روی سە دهک پائین جامعە از ٢١ درصد در سال گذشتە بە ٦٠ درصد افزایش یافتە است. جالب است وقتی بحث افزایش دستمزدهای زیر خط فقر و بقا از طرف کارگران و تشکلهای کارگری مطرح می شود، دولتمردان و کارفرمایان ولی نعمت شان با آن بە بهانە تورم زا بودن مخالفت و حتی برای کاهش دستمزدها شب و روز مشغول دسیسە چینی هستند و تلوزیون و رادیوی دولتی نیز تبلیغات دروغین آنان را بە خورد مردم می دهند.

دستمزد ها در دولت جدید هنوز ریالی اضافە نشدە کە هیچ، دولت و مجلس جلوی پرداخت بعضی از مصوبات افزایش مزدی دولت گذشتە را هم گرفتەاند، با این احوال تورم و گرانی امان مردم را بریدە است.

٤٠ سال است کە هیچگاە دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینە های زندگی افزایش دادە نشدە و سال بە سال تناسب بین هزینە ها و دستمزدها بە ضرر دومی بهم خوردە است. بطور کە هم اکنون هزینە مسکن بە تنهایی کل دستمزد یک کارگر حداقل بگیر، یک پرستار و معلم و بازنشستە را می بلعد. در چهار سال اخیر هموارە میزان افزایش دستمزد حتی کمتر از نیمی از نرخ رسمی تورم بودە است. در چنین شرایطی بسیار طبیعی است کە تمام بخشهای جمعیت مزد و حقوق بگیر اعم از شاغل و بازنشستە صبرشان لبریز شود و بە هرشکل ممکن برای افزایش دستمزد، کنترل تورم و سیاستهایی کە آنها و خانوادە هایشان را تا مرز گرسنگی و قحطی راندە است بە اعتراض برخیزند.

اعتراضات هفتە گذشتە معلمان در دەها شهر، اعتراض چند هفتەای کارنامە سبزها، اعتراض همزمان بازنشستگان وزارت بهداشت در پنج شهر مختلف، کارگران شهرداری ها، معدن چیان کرمانی، نیشکر هفت تپە و تداوم ١٠٠ روزە اعتصاب کارگران پیمانی نفت... همگی واکنشهایی هستند حاکی از غیر قابل تحمل شدن وضع جاری و سرازیر شدن گرسنگان و درماندگان از تامین معیشت بە خیابانها.بی جهت نیست کە هر مقام دولتی از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفتە تا نمایندە مجلس فرمایشی هر کجا قدم می گذارد در محاصرە کارگران معترض و خشمگینی قرار می گیرند کە خواستە اصلی شان اعتراض بە بیداد و گرسنگی است. 

اعتراضات را با دادن وعدەهای کاذب، افزایش سرکوب و وحشیگری و بە قتل رساندن مبارزان زندانی و سانسور و اعمالی از این قسم نمیشود فرونشاند. مردم تا کنون نشان دادەاند کە می خواهند حقوق غصب شدە شان را بە طرق متمدنانە از حکومت فاسد و جنایتکار پس بگیرند و بنیاد بی عدالتی و استبداد را از کشورشان ریشە کن نمودە و نظم دمکراتیک و پیشرفتەای را جایگزین آن کنند. طبیعی است کە اگر از اعتراضات مسالمت آمیز نتیجە نگیرند خواە ناخواە طولی نخواهد کشید کە این اعتراضات بە قیام های بیداد برافکن سرکوب ناپذیر تبدیل شوند. نان یکی از نیاز های حیاتی انسان است، کالایی لوکس نیست کە مردم با زور و سرکوب نداشتن اش را بپذیرند برای کسی کە نان نداشتە باشد فرقی نمی کند کە از نداری و گرسنگی بمیرد و یا با گلولە در مصاف با پاسداران گرسنگی و بیداد.

 

افزودن دیدگاه جدید