شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۶ مهر ۱۴۰۰

اعتصاب کارگران مس سونگون پس از موافقت کارفرما با مطالبات کارگران معترض پس از ٢ روز پایان یافت و کارگران پس از گرفتن تعهد از صاحب شرکت پیمانکار مبنی بر پرداخت مزد و مزایای برابر با کارگران مس سرچشمە بە سر کار برگشتند. توافق بە عمل آمدە قرار است از ماە مهر بە اجرا درآید. اگر کارفرما بە توافق اش با کارگران پایبند بماند این یک پیروزی و پیشرفت قابل ملاحظە برای کارگران پیمانی این شرکت است کە از اساس 

ادامە اعتراضات خیابانی فرهنگیان در روز جهانی معلم، بازگشت دوبارە بازنشستگان تامین اجتماعی بە خیابان بە علت خلف وعدە دولت و مجلس، اعتصاب کارگران معادن خصوصی ذغال سنگ و مس در کرمان، دە روزە شدن اعتصاب کارگران هفت تپە، تداوم اعتراضات کارگران پیمانکاری در صنعت نفت و ادامە پیگرد فعالین سندیکایی مهمترین رویدادهای کارگری این هفتە هستند.

اعتراضات گستردە معلمان و فرهنگیان در روز جهانی معلم

هزاران معلم در ١٣ مهر (٥ اکتبر) روز جهانی معلم را با تجمع های اعتراضی در شهرهای مختلف کشور برگزار کردند. معلمان شرکت کنندە در تجمعات روز جهانی معلم بار دیگر مراتب اعتراض و نارضایتی خود از رفتار دولت و سیاستهای آموزشی را محکوم و خواهان تغییر آنها شدند.

تاکید دوبارە بر اجرای درست رتبە بندی، افزایش حقوق معلمان بە ١٢،٥ میلیون تومان، همسان سازی حقوق بازنشستگان، آزادی معلمان زندانی و منع پیگرد فعالیت های سندیکایی، تامین آموزش رایگان همگانی و فراهم کردن امکانات آن، توقف خصوصی سازی آموزش، از مهمترین خواستە های مشترک معلمان و فرهنگیان شرکت کنندە در تجمعات روز جهانی معلم بودند. تشکلهای صنفی فرهنگیان و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان و فرهنگیان کە نقش فعالی در برگزاری مراسم مربوط بە روز جهانی معلم بە عهدە داشت بمناسبت روز جهانی معلم بیانیەای صادر کرد و در آن روی خواستە های مشترک معلمان و اجرای آنها توسط دولت تاکید نمود.

درست در همین روز، خبر اخراج محمد حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان توسط مسئولین آموزش و پرورش بعنوان تحفە حکومت بە معلمان منتشر شد!

گفتنی است کە قبل از این نیز یک بار دیگر اقای حبیبی را در حالیکە در زندان بە سر می برد بە بهانە غیبت اخراج کردە بودند کە در پی شکایت ایشان بە دیوان عدالت بە دلیل ناکافی بودن ادلە حکم گذشتە لغو شدە بود. با این اوصاف تنها خواجە حافظ شیرازی است کە نمی داند علت اخراج هیچ چیز بە غیر از فعالیت سندیکایی و نقش والای حبیبی در تشکیل تشکلهای صنفی و سازماندهی اعتراضات معلمان نیست. اما این پیگردها همچنان کە تا کنون در عمل روشن شدە نتوانستە ونمی تواند معلمان و فرهنگیان را از راە و روشی کە برای رسیدن بە مطالبات شان در پیش گرفتەاند منحرف نماید.

اعتصاب در هفت تپە ١٠ روزە شد

دور تازە اعتصاب در هفت تپە در پایان هفتە ١٠ روزە شد. کارگران اعتصابی بە رغم همە فشارهای امنیتی و معیشتی با همبستگی و روحیە تحسین انگیز خود و استواری روی مطالبات شان تا کنون بە صورت فعالی اعتصاب شان را ادامە دادەاند.

آنان همە روزە در اجتماعاتی کە برگزار می کنند در مورد همە مسائل مربوط بە اعتصاب نظر می دهند و بە طور جمعی تصمیم می گیرند و تصمیمات جمع را بە عمل در می آورند. در این میان مسئولین دولتی و حکومتی با پیشە کردن سیاست سکوت تلاش می کنند کارگران را از اعتصاب شان خستە و آنها را وادار بە تسلیم در مقابل تصمیمات خودشان نمایند. سیاستی کە تا کنون بی اثر بودە است.

بازگشت دوبارە بازنشستگان تامین اجتماعی بە خیابان

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کە در اثر وعدەهای دولت و مجلس و توهم پراکنی تشکلهای فریبکار حکومتی بطور موقت تظاهرات خیابانی شان برای اجرای همسان سازی واقعی، افزایش حقوق بازنشستگی و درمان رایگان تعلیق کردە بودند، دوبارە در یکشنبە این هفتە بە دلیل خلف وعدە های دولت و مجلس بە خیابان برگشتند. بە دنبال فراخوانی کە در هفتە گذشتە توسط تشکلهای مستقل بازنشستگان منتشر شد، بازنشستگان خشمگین از گرانی ها و سقوط همە روزە قدرت خرید شان و امتناع دولت و مجلس از اجرای همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگی در چندین شهر و مراکز استان بە اعتراضات خیابانی پرداختند. نظر بە ترمز بریدن قیمتها و سقوط مداوم ارزش حقوق های زیر خط فقر بازنشستگی افزایش اعتراضات محتمل بە نظر می رسد. اما بە ثمر رسیدن اعتراضات مستلزم توانایی تشکلهای مستقل برای آوردن تعداد هرچە بیشتری از بازنشستگان بە خیابان و روشنگری در مورد اعتماد نکردن بە وعدەهای کاذب نهادهای دولتی و حکومتی است.

 

اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ در کرمان

اعتصاب کارگران معادن خصوصی ذغال سنگ کە از هفتە گذشتە شروع شد، همچنان ادامە دارد. اعتصابیون کە از دستمزدهای ناچیز و از شرایط دشوار کاری خود و اجحافات ستمگرانە و غیر انسانی صاحبان این معادن بە شدت ناراضی و معترضند، تا کنون توانستەاند اعتصاب شان را ادامە دهند. اطلاعات منتشر شدە از جزئیات خواستە های کارگران روشن می کند کە دستمزد کارگران در معادن خصوصی نصف دستمزد همکاران شان در معادن دولتی است. قانون کار در این معادن بکلی رعایت نمی شود و پرداخت حداقل دستمزد قانونی منوط بە استخراج حجم معینی از زغال سنگ است کە مقدار آن توسط مدیران معادن تعیین می شود. در این بین ادارات کار و مسئولین ادارات صمت و معدن نیز با بی توجهی بە شکایات کارگران از وضعیت موجود و ستمی کە بە کارگران فاقد تشکل می رود حمایت می کنند. هم از این روست کە تلاشهای این جماعت کە تنها سروکلە شان هنگام اعتصاب آن هم برای سرکوب نرم و خشن پیدا می شود، برای اقناع کارگران برای بازگشت بە کار تا کنون بجایی نرسیدە است. اعتصابیون شرط بازگشت بە کار را موافقت با خواستە هایشان اعلام کردەاند. خبر گزاری ایلنا در قسمتی از گزارشی کە در خصوص علل اعتصاب منتشر کرد بە نقل از کارگران نوشت:" به گفته‌‌‌ی این کارگران، مدیران، هر ۱ تن زغال را حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشد اما آن را با نیروی کار، ۳۵ هزار تومان محاسبه می‌کند که در نتیجه سود قابل ملاحظه‌ای را از آن کسب می‌کند؛ «در حالی که برای کارگران بخش خصوصی، نه طرح طبقه‌بندی مشاغل اعمال می‌شود و نه هیچ امتیاز شغلی دیگری؛ البته برای اینکه دستمزد ما به بیشتر از ۴ میلیون تومان در ماه برسد باید «تعطیل‌کاری» را هم در برنامه بگذاریم؛ در غیر این صورت این دستمزدِ حداقلای، هیچ مزیتی نخواهد داشت".

اعتصاب کارگران معدن مس سونگون با پذیرش مطالبات اعتصابیون پایان یافت

اعتصاب کارگران مس سونگون پس از موافقت کارفرما با مطالبات کارگران معترض پس از ٢ روز پایان یافت و کارگران پس از گرفتن تعهد از صاحب شرکت پیمانکار مبنی بر پرداخت مزد و مزایای برابر با کارگران مس سرچشمە بە سر کار برگشتند. توافق بە عمل آمدە قرار است از ماە مهر بە اجرا درآید. اگر کارفرما بە توافق اش با کارگران پایبند بماند این یک پیروزی و پیشرفت قابل ملاحظە برای کارگران پیمانی این شرکت است کە از اساس بە دلیل شرایط کاری دشوار، دستمزد و مزایای کم و نداشتن امنیت شغلی در شرکتهای پیمانکاری خواستار برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری و دلالی در بازار کار هستند.

کارگرانی کە دیگر پول برای خرید نان خالی هم ندارند!

کارگران شهرداری کوت عبدالله کە طی ٤ ماە گذشتە نە دستمزد و مطالبات مزدی شان را بە آنها دادە و نە حق بیمە های شان را رد کردەاند و تجمعات اعتراضی و مراجعات مکرر شان بە مسئولین ذیربط بی نتیجە ماندەاند، بە خبرنگار ایلنا گفتتند دیگر پولی حتی برای خریدن نان خالی هم ندارند و قصد دارند برای رسیدگی بە پایتخت مراجعە کنند.

متاسفانە حال و روز بسیاری از کارگران و بویژە کارگران شهرداری ها در شهرهای مختلف این روزها همانند کارگران شهرداری کوت عبدالله است. تجربە همە آنها در مراجعە بە مسئولین ذیربط نیز کم و بیش مشابە اند. بنا بر این مراجعە بە مسئولین پایتخت نشین هم بە نظر نمی رسد برای کارگران نان و آبی بهمراە داشتە باشد. حکومت نشان دادە کە قادر بە پاسخگویی بە حداقل خواستە های مردم نیست. راە چارە واقعی دست خود مردم و اعتراض و اعتصاب های نە پراکندە بلکە عمومی است. رژیمی کە قادر نباشد نیازهای حداقلی مردم را تامین نماید، یا باید قدرت را بە مردم واگذارد و یا مردم آن را کنار خواهند زد.

اعتراض متحدانە کارکنان هما موجب شد تا بخشی از مطالبات آنان را پرداخت کنند

اعتراضات متحدانە شاغلان و بازنشستگان هما و نگرانی حکومت از زمینگیر شدن پروازهای این شرکت موجب عقب نشینی مسئولین ذیربط و پرداخت بخشی از مطالبات آنان شد. اگر اعتراض خیابانی نمی شد، همین مقدار هم پرداخت نمی شد! اعتراض و اعتصاب در این حکومت یگانە راە احقاق حق و حقوق است هرچە اعتراضی متحدانە تر باشد بە همان نسبت شانس پیروزی آن بیشتر می شود.

 

ادامە اعتراض و اعتصاب در شرکتهای نفتی

در این هفتە نیز کشاکش میان کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری فعال در صنایع نفتی ادامە پیدا کرد. بە گزارش شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت، کارگران چند شرکت در اعتراض بە خلف وعدە های کارفرمایان مبادرت بە اعتراض و اعتصاب کردند. گزارش چند مورد از این تحرکات کە در کانال این شورا منتشر شدە اند عبارت اند :

"تجمع اعتراضی همکاران پیمانی ارکانی ثالثی ما در مجتمع پتروشیمی ماهشهر

روز یکشنبه ۱۱ مهرماه کارگران ارکان ثالث مجتمع پتروشیمی شاغل در منطقه ویژه بندر ماهشهر در اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی و با شعار اتحاد، اتحاد دست ه تجمع اعتراضی زدند. خواست فوری این کارگران حذف شرکت های پیمانکاری و عقد قراردادهای مستقیم است و این مطالبه همه ما کارگران در صنعت نفت است. درود میگوییم به همکاران ارکان ثالثی در مجتمع پتروشیمی ماهشهر"

 

"روز دوشنبه ۱۲ مهرماه نیروهای ارکان ثالث شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از جمله هلدینگ خلیج فارس برای دومین روز و با مطالبه برچیده شدن بساط پیمانکاران و قراردادهای مستقیم تجمع کردند. در این روز این همکاران در خیابان های بندر ماهشهر دست به راهپیمایی زدند.حذف پیمانکاران یک خواست سراسری همه ما کارگران نفتی است. اعتراضات همکاران ارکان ثالثی ما در پتروشیمی ماهشهر یک قدم مهم در تقویت اعتصاب ما کارگران پیمانی پروژه ای نفت و پیشبرد این مطالبه است"

. "روز ١١ مهر کارگران پالایشگاه گاز بید بلند دو در اعتراض به متحقق نشدن خواستهایشان و وضعیت نابسامان کاری و معیشتی خود در درون پالایشگاه دست به تجمع زدند. اعتراضات در نفت گسترده است. برچیده شدن بساط پیمانکاران یک اکنش

شورای سازماندهی همچنین در پنجشنبە هفتە جاری در واکنش بە سفر رئیسی بە منطقە بیانیە کوتاهی منتشر کرد. در بیانیە کە با عنوان فراخوان در کانال شورا منتشر شد گفتە می شود تاکید شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر ایستاگی روی مطالبە گری و استقلال خود!

یک فراخوان مهم

ما به پیشواز نمیرویم، ما مطالبه گریم

برنامه ما نوشتن خواسته هایمان بر روی بنر ها و بدست گرفتن آنها و بلند کردن صدای رسای اعتراضمان به این همه بی حقوقی است.

ما مذاکره نداریم. خواستهایمان را هم قبلا اعلام کرده ایم. باید دستمزدهای ما به میزان درخواستی ما افزایش یابد. باید بیست روز کار و ده روز مرخصی اجرایی شود ...

- قرار است ابراهیم رئیسی و مقاماتی از حکومت سفری به بوشهر داده باشند و در پانزدهم مهرماه سری هم به عسلویه و سایت های پالایشگاهی و پتروشیمی بزنند. ما به پیشواز نمیرویم. ما مطالبه گریم و برنامه مان به مناسبت این روز به قرار زیر است:

۱- برنامه ما بر پا یی تجمعات اعتراضی در عسلویه و کنگان و در همه مراکز نفتی در بوشهر است بخاطر اینکه با گذشت بیش از سه ماه هنوز خواستهایمان بی جواب مانده است.

۲- برنامه ما نوشتن خواسته هایمان بر روی بنر ها و بدست گرفتن آنها و بلند کردن صدای رسای اعتراضمان به این همه بی حقوقی است.

۳- ما مذاکره نداریم. خواستهایمان را هم قبلا اعلام کرده ایم. باید دستمزدهای ما به میزان درخواستی ما افزایش یابد. باید بیست روز کار و ده روز مرخصی اجرایی شود و در این رابطه بویژه از اعتراضات همکارانمان در عسلویه و کنگان که هیچگونه جوابی نگرفته اند، پشتیبانی میکنیم. ما تاکید میکنیم که باید دستمزدها بموقع پرداخت شوند و باید خوابگاهها و وضع غذا و ایمنی محیط کار بهبود جدی پیدا کنند. در عین حال ما نیز همصدا با همکاران ارکان ثالثی خود در پتروشیمی ماهشهر بر قراردادهای مستقیم کاری بعنوان حق مسلم خود و برچیده شدن بساط پیمانکاران تاکید داریم.

همه با هم و متحدانه آماده باشیم. اعتراضات ما تا رسیدن به خواستهایمان ادامه خواهد داشت.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت -١٤ مهر

افزودن دیدگاه جدید