شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

حمله متهمان جرایم خشن به زندانیان سیاسی در زندان های ایران

۱۹ مهر ۱۴۰۰

 حمله متهمان جرایم خشن به زندانیان سیاسی در زندان های ایران 

مهناز قزلو - کنشگر حوزه ی زنان و زندانی سیاسی

در اتاق تلگرامی اتحاد چپ پاسخ داد

 پنجشنبه ۲۲ مهر ماه و برابر با ۱۴ اکتبر 

ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی و ساعت ۲۰ به وقت ایران

mahnaz1.mp3

قسمت اول

mahnaz2.mp3

قسمت دوم

mahnaz3.mp3

قسمت سوم

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/SO5itL5KeilWqppr

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید