شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

چاره، نه قدرت نمایی نظامی که رسیدن به تفاهم و توافق است!

بیانیه‌‌ پیرامون تشنجات در مرز با جمهوری آذربایجان

۲۱ مهر ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری