چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۱ آبان ۱۴۰۰

بە گفتە تعدادی از معلمان شرکت کنندە در تجمع های معلمان در شهرهای مختلف کشور استقبال معلمان شاغل و بازنشستە از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان برای شرکت در اعتراضات ٢٠ آبان بیشتر از دفعات قبل بودە است. شورای سازماندهی تشکلهای صنفی فرهنگیان با انتشار قطعنامەای بە همین مناسبات بر ادامە اعتراضات تا بە نتیجە رسیدن و عملی شدن خواستە هایشآن تاکید کرد

اعتراضات معلمان در ٦٠ شهر کشور

در ٢٠ آبان ماە هزاران معلم بە دعوت تشکلهای صنفی معلمان در ٦٠ شهر کشور برای پیگیری درخواستە هایشان برای چندمین بار بە خیابان آمدند. در تهران ماموران امنیتی بە دستور مقامات رژیم بە تجمع معلمان در حوالی مجلس یورش آورند و تلاش کردند با ضرب و شت کارگران و دستگیری برخی از معلمان مانع ادامە اعتراض آنان شوند. با این همە بە گفتە فعالین شرکت کنندە در تجمع تهران معلمان توانستند تظاهرات شان را انجام وخواستە هایشان را مطرح کنند.

بە گفتە تعدادی از معلمان شرکت کنندە در تجمع های معلمان در شهرهای مختلف کشور استقبال معلمان شاغل و بازنشستە از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان برای شرکت در اعتراضات ٢٠ آبان بیشتر از دفعات قبل بودە است. شورای سازماندهی تشکلهای صنفی فرهنگیان با انتشار قطعنامەای بە همین مناسبات بر ادامە اعتراضات تا بە نتیجە رسیدن و عملی شدن خواستە هایشآن تاکید کرد.

اعتصاب کارگران ایران خودرو در مشهد

کارگران کارخانە ایران خودرو خراسان در ١٩ آبان ماە در اعتراض بە تحمیل اضافە کاری اجباری و ناچیز بودن دستمزد بە اعتصاب متوسل شدند. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد و قطع اضافە کاری اجباری هستند/ گفتنی است با وجود افزایش شدید قیمت خودرو مدیران این شرکت از افزایش دستمزد کارگران همچنان طفرە می روند و توجهی بە وضعیت بد معیشتی کارگران نمی کنند. آنان بە جای استخدام کارگر بیشتر کارگران را بە اضافە کاری اجباری جهت بالا بردن تولید وا می دارند کە روی سلامتی و امنیت کارگران اثرات زیانباری بجا می گذارد.

تداوم اعتراض کارگران ذغال سنگ در کرمان

اعتراض کارگران معادن ذغال سنگ کرمان نسبت بە واگذاری معادن بە شرکت دالاهو کە مالک آن صندوق بازنشستگی صنعت فولاد است همچنان ادامە دارد. در تازە ترین اعتراض کارگران معادن بە منظور نشان دادن اعتراض خود ١٩ آبان ماە بە کرمان رفتند تا با مدیر شرکت دالاهو بر سر خواستە های خود مذاکرە کنند. کارگران معترض کە از محل های زندگی خود برای شرکت در اعتراض در محل شرکت تجمع کردە بودند، نگران هستند کە شرکت خریدار خواستە و سوابق کاری آنان را پس از واگذاری رعایت نکند و حقوق های بازنشستگی شان بدون احتساب دقیق سابقە، حقوق و مزایا تعیین شود. بە گزارش خبرگزاری ایلنا " استخدام رسمی و افزایش ضریب سخت و زیان‌آوری از 1.5 به 2 مهم‌ترین خواسته‌های معترضان است. گفتنی است هر دوی این خواستە ها نقش زیادی در حقوق بازنشستگی معدنچیان دارند. استخدام رسمی و افزایش ضریب سخت و زیان‌آوری از 1.5 به 2 مهم‌ترین خواسته‌های معترضان است".

کارکنان شرکت راە آهن خواستار افزایش دستمزد های خود شدند

کارکنان شرکت راە آهن در نامەای خطاب بە وزیر راە و شهرسازی خواهان همسان سازی حقوق های خود با سایر کارمندان، رعایت عدالت و افزایش حقوق خود شدند. در این نامە کە خطاب بە رستم قاسمی نوشتە شدە کارگران خواهان رسیدگی بە خواستە هایشان شدەاند،:

"دستور فرمایید در خصوص ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و همسان‌سازی حقوق کارکنان این شرکت تسریع و تعجیل لازم به عمل آید. "

متاسفانە تا کنون هیچ وزیر و مدیری بە این گونە تقاضاها کوچکترین ترتیب اثری ندادە است. بهمین جهت کارکنان راە آهن بایستی در فکر شیوە های موثرتری برای قبولاندن خواستە های شان بە وزیر باشند و گر نە حالا حالاها باید با همین دستمزدها و بی عدالتی ها سر کنند.

 

ادامە اعتراض بازنشستگان در هفت تپە

١٢٠ کارگر هفت تپە کە در سال ٩٩ بازنشستە شدند، در این هفتە بار دیگر بواسطە نادیدە گرفتە شدن شکایت شان مقابل ادارە کار شهر شوش تجمع کردند و خواستار رسیدگی بە وضعیت خود شدند. علت اعتراض کارگران در نظر گرفتە نشدن مزایای مزدی آنان در سنوات بازنشستگی است کە موجب کاهش حقوق بازنشستگی کارگران شدە است. این کار در واقع خلاف قانون کار است و بایستی بجای در نظر گرفتن مزد خالص مزایای مزدی نیز در محاسبە در نظر گرفتە می شد.

کارفرمایان غالبا برای اینکە حق سنوات کمتری بە کارگران در هنگام بازنشستگی بدهند، مزد خالص را مبنای محاسبە قرار می دهند کە در نتیجە آن هم بە کارگر حق سنوات کمتری تعلق می گیرد و هم حقوق بازنشستگی کارگر کمتر می شود. این اعتراض در صورت عمل ادارە کار بە وظیفە قانونی اش کە نظارت بر اجرای قانون است، پیش نمی آمد. اما ادارە کار عامدانە تن بە اعمال قانون شکنانە کارفرما می دهد و بە این قانون شکنی ها میدان بروز و ظهور می دهد. این در حالی ست کە وزیر کار در هفتە گذشتە با ابلاغ بخشنامەای از زیر مجموعە وزارتخانە کار خواستار نظارت بر اجرای قانون کار شد!

 

 

تجمع اعتراض کارگران کارخانە تعطیل شدە فولاد قروە مقابل تامین اجتماعی

قانون شکنی های کارفرمایان و همدستی ادارات کار سالهاست کە بە یک روال سراسری تبدیل شدە است. غالب کارفرمایان تنها آن قوانینی را اجرا می کنند کە علیە حقوق کارگران اند و بە نفع خودشان هستند. این قانون شکنی ها کە حداقل های حمایت از کارگران را نیز بر نمی تابد، نقش مخربی در وضعیت معیشتی، شرایط کاری و رفاهی و سلامتی کارگران در هنگام اشتغال و بازنشستگی دارند. وضعیت کارگران کارخانە تعطیل شدە فولاد یکی از این موارد هستند. کارفرما برای اینکە دستمزد کمتری بە کارگران بدهد کارگران را در لیست بیمە کارگر سادە جا زدە است. اگر کارفرما این تقلب را مرتکب نمی شد، عدە زیادی از ٤٠٠ کارگر بیکار شدە می توانستند طبق قانون بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور بازنشستە شوند.

کارگران در این هفتە شکایتی را تسلیم تامین اجتماعی کردەاند. ولی بعید است تامین اجتماعی با وجود اطلاع داشتن از تقلب کارفرما حق را بە کارگران بدهد. کارخانە سال گذشتە تعطیل و ٤٠٠ کارگر بدون اینکە بە حق و حقوق شان رسیدگی شود بە امان خدا رها شدەاند.

 

ادامە اعتصاب کارگران مخازن نفتی در جاسک با وجود گذشت ١١ روز

اعتصاب کارگران مخازن نفتی در پتروشیمی کوە مبارک جاسک با وجود گذشت بیش از ١٠ روز از شروع اعتصاب همچنان بە دلیل امتناع کارفرما از پرداخت دیون خود بە کارگران معترض تا کنون ادامە پیدا کردە است. علت اصلی اعتصاب کارگران پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران در چند ماە گذشتە است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد خوزستان

بە رغم بی اعتنایی مسئولین ذیربط نسبت بە مطالبات بە حق بازنشستگان فولاد، بازنشستگان همچنان بە تجمعات اعتراضی شان کە با خواست افزایش حقوق، همسان سازی واقعی، بیمە سلامت رایگان و چند مطالبە صنفی دیگر است ادامە می دهند. در روز یکشنبە این هفتە (١٦ آبان ماە) نیز آنان در اهواز تجمع کردند. بازنشستگان فولاد در آخرین تجمع خود بار دیگر بر ادامە اعتراضات شان تا رسیدن بە خواستە هایشان تاکید کردند و از مسئولین خواستند خواستە هایشان را عملی کنند.

تجمع اعتراضی پرستاران مقابل مجلس

شمار کثیری از پرستاران شاغل در موسسات وابستە بە تامین اجتماعی کە نسبت بە دستمزد و شرایط کاری خود معترض هستند، در ١٦ آبان ماە، با تجمع مقابل مجلس خواستار رسیدگی بە وضعیت خود شدند. .

احکام حقوقی متناسب با وزارت بهداشت، اجرای قوانین سخت و زیانآور، احتساب مدت سربازی بعنوان سوابق سختی شغل، مهمترین مطالبات درخواستی پرستاران معترض تجمع کنندە مقابل مجلس هستند.

 

تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشستە مقابل سازمان برنامە و بودجە

اعتراضات معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە برای افزایش حقوق، رتبە بندی و همسان سازی همچنان بی وقفە ادامە دارد. بازنشستگان فرهنگی در آستانە روز اعتراض سراسری فرهنگیان با برگزاری یک تجمع اعتراضی مقابل سازمان برنامە و بودجە خواستار اختصاص بودجە جهت پرداخت پاداش، همسان سازی و رتبە بندی معلمان شدند. این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی و چماقداران لباس شخصی بە تجمع کنندگان مواجە شد.

تجمع اعتراضی کارکنان بهداشت و درمان

بە گزارش کانال تلگرامی اتحاد بازنشستگان، کارکنان بهداشت و درمان روبه‌روی سازمان برنامه و بودجه کشور در اعتراض به تورم افسار گسیخته، حقوق ناکافی، عدم پرداخت مزایای عقب افتاده، تبعیض ناعادلانه بین کارکنان وزارت بهداست و سایر سازمان‌ها، بی‌توجهی مسوولین داخل وزارت و خارج از آن به‌خواسته‌های آنان تجمع کردند. .

 

افزودن دیدگاه جدید