چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۸ آبان ۱۴۰۰

در دو هفتە اخیر کارگران کارخانە ایران خودرو در تهران، تبریز و خراسان اعتصاب کردند. مهمترین خواستە های مشترک کارگران اعتصابی، افزایش دستمزد، قطع اضافە کاری های طولانی و فرسایندە اجباری، اجرای طبقە بندی مشاغل و رفع تبعیضات مزدی و حق تشکل هستند. گفتنی است کە بخش بزرگی از کارگران شرکتهای ایران خودرو پیمانی هستند و بە شدت از تبعیضات مزدی، پاداش و دیگر مزایای شغلی کە علیە آنان اعمال می شود ناراضی و معترض هستند.

 

تجمع اعتراضی کارگران شرکت تاسیسات حفاری و گلوبال پتروتک کیش

کارگران شرکت حفاری پتروتک کیش، بە گزارش کانال تلگرامی شورای سازماندهی در ٢٥ آبان در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی و حق بیمە هایشان طی هفت ماە گذشتە در اهواز تجمع و خواهان پرداخت کلیە مطالبات مزدی و حق بیمە شان شدند.

بە گزارش این شورا اعتراضات در میان کارگران پیمانی گستردە است. با این همە چنانکە در گزارش شورا منعکس است، هم فشار و خفقان و هم اعتراضات بە رغم اختناق گستردە هستند و کارگران مرعوب فضای حاکم نشدە و بە اعتراضات شان ادامە دادەاند. کوتاە شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین ویژە مناطق اقتصادی از مطالبات عمدە کارگران در این شرکت هاست.

ادامه اعتراض کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز

 

اعتراضاتی کە از هفتە گذشتە در کارخانە ماشین سازی تبریز شروع شدە بود همچنان ادامە دارند و کارگران معترض برای گرفتن خواستە هایشان مصمم بە نظر می رسند. کارگران گفتەاند در صورت ادامە بی توجهی مسئولین بە بە خواستە هایشان بە اعتراضات شان ادامە خواهند داد. اجرای طبقە بندی، افزایش دستمزد، پرداخت حق بهرە وری، تامین امنیت شغلی، استخدام رسمی و حق تشکل عمدە ترین مطالبات کارگران ماشین سازی تبریز هستند.

 

بخشی از گزارش ایلنا در مورد این اعتصاب را در ذیل ببینید:

معترضان که کارگران مشغول به کار در سه شرکت خدمات تراکتورسازی، ریخته‌گری و موتورسازی هستند، در ادامه تجمع اعتراضی روز‌های گذشته، امروز نیز در محوطه کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران حضور یافتند.

به گفته یکی از کارگران حاضر در این تجمع، شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران دارای هفت مجموعه مجزای بزرگ تولیدی با حدود ۵ هزار کارگر است که در حال حاضر کارگران سه کارخانه خدمات تراکتورسازی، ریخته‌گری و موتورسازی تراکتورسازی تبریز که شمارشان به هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد، به شرایط کار و مطالبات خود معترض هستند.

او گفت: مطالبات دیگری همانند پرداخت حق بهره‌وری، امنیت شغلی و تبدیل وضعیت شغلی نیز داریم که سالهاست با مدیران واحدهای خود در میان گذاشته‌ایم اما مسئولان پاسخگوی مشکلات ما کارگران نیستند.

 

تجمع اعتراضی در کارخانە لاستیک بارز کردستان

 

کارگران لاستیک بارز کردستان در ٢٦ آبان در اعتراض بە تبعیض، دستمزدهای اندک و اجرا نشدن قانون کار و بی توجهی مدیریت کارخانە بە خواستە های کارگران در محوطە کارخانە تجمع و خواستار عملی کردن خواستە هایشآن شدند. خبر گزاری ایلنا کە گزارشی از این تجمع را منتشر کرد بە نقل ازدو تن از کارگران نوشت:"

یکی از کارگران این کارخانه گفت: بارها از مسئولان کارخانه درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی کردیم اما متاسفانه با توجه به شرایط بد اقتصادی هیچ تغییری در روند قرار دادها و میزان درآمد ما علارغم افزایش چندبرابری تولید محصول در کارخانه ایجاد نشد و در نتیجه ما کارگران ناچار شدیم دست به اعتراض صنفی بزنیم.

او گفت: ما کارگران خواهان رسیدگی به خواسته‌های خود هستیم. دستمزد و مزایای ما در مقایسه با دستمزد‌های خارج از ضابطه‌ای که به برخی افراد شاغل پرداخت می‌شود، متفاوت است. علارغم انتقاد به این موضوع مدیران شرکت توجهی به مطالبات ما نمی‌کنند.

یکی دیگر از کارگران معترض در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ کارگر در این واحد تولیدی مشغول کارند که از شرایط شغلی و حقوقی خود رضایت ندارند.

 

اعتراض نیروهای شرکتی و حجمی بە خلف وعدە مسئولین و نتایج آزمون استخدامی

 

کارگران غیر رسمی برق کە بە صورت شرکتی و حجمی کار می کنند، در این هفتە در اعتراض بە نتایج آزمون استخدامی و پنهانکاری در نتایج آن تجمع کردند. گفتنی است کە کارگران غیر رسمی برق در سالهای اخیر بە دفعات در اعتراض بە دستمزد اندک و شرایط کاری دشوار و تبعیضات مختلف کە توسط شرکتهای پیمانکاری بر آنان اعمال می شود اعتصاب کردند.

مهمترین خواستە های کارگران استخدام مستقیم توسط شرکت برق سراسری و رفع تبعیضات شغلی و مزدی است. با این همە هر بار بواسطە وعدە و قول استخدام و تغییر قراردادهایشان کارگران را بە سر کار باز می گرداندند. آخرین ترفند مسئولین وعدە استخدام بعد از آزمون رسمی بود کە نتیجە آن بخاطر نحوە برگزاری و ابلاغ محرمانە آن بە شرکت مدیریت برق سراسری ظاهرا مانند وعدەهای قبلی نتوانستە خواستە کارگران را برآوردە کند.

آنطور کە از گزارش ایلنا بر می آید، مرجعی برای رسیدگی بە اعتراض کارگران بە نتیجە آزمونها در نظر گرفتە نشدە. بهر حال خواستە کارگران معترض همچنان استخدام مستقیم است و کارگران مصمم بە نظر می رسند کە تا حصول بە نتیجە بە مبارزات شان ادامە دهند.

 

 

ادامە اعتصاب و اعتراض در شعب کارخانە ایران خودرو

 

در دو هفتە اخیر کارگران کارخانە ایران خودرو در تهران، تبریز و خراسان اعتصاب کردند. مهمترین خواستە های مشترک کارگران اعتصابی، افزایش دستمزد، قطع اضافە کاری های طولانی و فرسایندە اجباری، اجرای طبقە بندی مشاغل و رفع تبعیضات مزدی و حق تشکل هستند. گفتنی است کە بخش بزرگی از کارگران شرکتهای ایران خودرو پیمانی هستند و بە شدت از تبعیضات مزدی، پاداش و دیگر مزایای شغلی کە علیە آنان اعمال می شود ناراضی و معترض هستند. یکی از مهمترین محرک های اعتصابات اخیر گرانی قیمت کالاهای اساسی، کرایە خانە و آموزش و درمان از یکسو و دستمزدهای زیر خط فقر اکثریت کارگران و مزدبگیران و سقوط مداوم ارزش دستمزدهاست. با این اوصاف دولت درماندە از کنترل تورم و قیمت فزایندە کالاها بە همراە کارفرمایان و مجلس دست بە دست هم تلاش می کنند سطح دستمزدها را پائین بیاورند. پیشنهاد ٣٨ نمایندە برای تغییر در قانون کار گوش و دم بریدە و نهادهای ظاهرا خیریە وابستە بە بازار برای کاهش دستمزدها در مناطق روستایی از جملە این تلاشهای استثمار گرایانە و ضد انسانی هستند. جریانات شکم سیر و ثروتمندی کە مرزی برای سود اندوزی و ستمگری برای خود حتی بە قیمت گرسنە نگاە داشتن اکثریت جمعیت کشور قائل نیستند. هیچکس هم نیست بە این جماعت خیرە سر حالی کند کە تصمیم گیری در مورد دستمزد چە ربطی بە یک سازمان خیریە دارد! این ها بجای اینکە فعالیت شان متوجە کاهش فقر باشد برای افزایش فقر فعالیت می کنند!

متاسفانە قانونی کە هنوز حتی رسما تصویب نشدە مدتهاست کە در شهرهای بزرگی مانند مشهد و در کارخانە های بزرگی همچون ایران خودرو خراسان در حال اجراست.

برای نمونە بە گفتە یکی از کارگران اعتصابی ایران خودرو در خراسان می توان استناد کرد کە در مورد علل اعتصاب شان از جملە بە تبعیض فاحش مزدی بین کارگران همین شرکت در تهران با خراسان اشارە کرد و گفت:" ...کارگران پیمانکاری‌ها بسیار کمتر از قراردادی‌ها که دریافتی‌شان به ۵ میلیون هم نمی‌رسد درآمد دارند. وقتی در یک محیط و کارگاه کار می‌کنیم و می‌بینیم که همکارانمان در تهران از انواع مزایای مزدی و رفاهی بهره‌مند هستند ولی ما هیچکدام از این مزایا را نمی‌گیریم و با وجود این همه تبعیض چه انگیزه‌ای برای کار داریم؟"

البتە همین کارگران کە وضع دریافتی شان در تهران بیشتر از همکارانشان در خراسان است نیز از وضعیت خود آنقدر ناخرسندند کە اعتصاب کردەاند.

 

اعتراض جمعی کارکنان علوم پزشکی استان فارس

 

کارکنان موسسات درمانی و بهداشتی اسان فارس در ٢٣ آبان در اعتراض بە خلف وعدە پیاپی مسئولین علوم پزشکی بە صورت دستە جمعی تجمع کردند. بە گزارش ایلنا " کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در اقصی نقاطِ استان پهناور فارس، همچون مرکز بهداشت شهرستان شیراز (شهدای انقلاب)، بیمارستان شهید فقیهی، شبکه بهداشت درمان شهرستان لامرد، شبکه بهداشت درمان شهرستان بختگان، شبکه بهداشت درمان و مرکز بهداشت شهید جهانی شهرستان فیروزآباد، شبکه بهداشت درمان شهرستان مهر، بیمارستان حاج محمود حاج حیدر شهرستان لامرد، کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز پیام شهرستان نیریز، " در ٢٣ آبان در محل های کارشان تجمع کردند. محمد رضا سقاییان فرد بە نمایندگی از طرف تجمع کنندگان، علت این تجمع ها را عدم توجە بە وضعیت معیشتی پرسنل موسسات وابستە علوم پزشکی و عدم اجرای "برقراری فوق العاده خاص با ضریب با استناد به بندهای ۱۵ و ۱۶ ماده ۵۴ آئین‌نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیات‌ علمی و ماده ۶۳ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی موسسات تابعه ..." اعلام و مسئولین را لفاظ خواندە است.

خواستە اصلی و انتظار کارکنان موسسات پزشکی و درمانی استان فارس از اجرای قانونی کە در بالا بە آن اشارە شد، در واقع مانند سایر مزدبگیران افزایش حقوق است. یعنی همان خواستی کە دولت بە صور مختلف از انجام آن طفرە می رود. با این همە اعتراض جمعی کارکنان موسسات نامبردە کە حاکی از ارادە آنان برای رسیدن بە خواستە هایشان است، کار مثبتی است کە می تواند مثمر ثمر واقع شود. بهر حال راە بهتری از اعتراض جمعی وجود ندارد.

 

ادامە اعتراضات بازنشستگان و شاغلین هواپیمایی هما

 

بازنشستگان هواپیمایی هما در ادامە اعتراضات سە هفتە گذشتە شان در ٢٢ آبان در مقابل ساختمان ادارە مرکزی واقع در فرودگاە مهرآباد تجمع کردند.

بازنشستگان کە بە دلیل نگرانی نسبت بە ایجاد بحران در صندوق بازنشستگی شان بە ادغام آن در صندوق بازنشستگی کشوری معترضند در تجمع خود خواستار حفظ استقلال این صندوق شدند. افزون بر این بازنشستگان نسبت بە پرداخت نشدن بە موقع حقوق های بازنشستگی شان اعتراض دارند. گفتنی است کە کارکنان شاغل هما نیز مخالف ادغام صندوق بازنشستگی هما با صندوق بازنشستگی کشوری هستند و در اعتراضات بازنشستگان شرکت می کنند. حقوق کارکنان هما نیز مدتی است بە موقع پرداخت نمی شود.

 

اعتصاب کارگران معدن مس درەزار

 

کارگران معادن مس درەزار واقع در حومە سیرجان در اعتراض بە دستمزد اندک، ساعات کار طولانی و اجرا نشدن طبقە بندی مشاغل اعتصاب و تجمع کردند. بە گفتە یکی از کارگران آنها بە جای ٨ ساعت کار روزانە ١٢ ساعت کار می کنند اما درازای آن بین ٤ تا ٥ میلیون دستمزد بە آنان دادە می شود. خواستە های اصلی کارگران اعتصابی معدن مس درەزار، افزایش دستمزد، ساعت کار قانونی و اجرای طبقە بندی مشاغل هستند.

گفتنی است کە طبق قانون کار ساعات کار ٧ و نیم ساعت در روز و ٤٤ ساعت در هفتە است. ١٢ ساعت کار در واقع بە معنی ٤ و نیم ساعت کار اضافی بی مزد و مزایا است کە در مجموع سود مضاعفی را نصیب کارفرما می کند. اضافە کاری بدون مزد کە همە روزە بە کارگر تحمیل می شود

علاوە بر اینکە غیر قانونی است کارگر را فرسودە می کند و خرج خوراک او را بالا می برد و بخشی از مزد اندک را نیز می بلعد. مزد واقعی کارگران این معدن با احتساب ساعات کار اضافی در عمل حدود ٦٠ درصد کمتر از دستمزد قانونی و یک ونیم مرتبە کمتر از خط فقر است.

 

 

ادامە تجمع های اعتراضی کارگران معادن زغال سنگ در کرمان

اعتراضات ٣٥٠٠ کارگران معادن زغال سنگ کرمان کە مدتی پیش شروع شد، وارد دومین هفتە شد. کارگران معترض و خشمگین از بی توجهی مسئولین بە خواستە هایشان همچنان دست بە تجمع می زنند و بر ادامە اعتراضات شان تا رسیدن بە خواستە هایشان تاکید می ورزند. معدنچیان معترض کە مخالف واگذاری معادن بە شرکت دالاهو و پیمانکاران هستند همچنین خواهان تبدیل قرادادهای موقت کاری شان بە رسمی، افزایش ضریب حقوقی شان از یک و نیم بە دو و واریز کردن مرتب حق بیمە هایشان بە حساب تامین اجتماعی هستند.

گفتنی است کە پرداخت نکردن منظم حق بیمە روی بازنشستگی و حقوق بازنشستگی و همچنین افزایش هزینە های درمانی و دارویی شاغلین اثر مستقیم دارد و بهمین جهت حساسیت نسبت بە آن در میان کارگران بالاست.

در تجمع ٢٤ آبان کارگران شعارهایی همچون، می مانیم، میمیریم، ذلت نمی پذیریم، واگذاری معدن زغال سنگ بە پیمانکار مساویست با بردە داری مدرن و شعارهایی از این دست، دلایل مخالفت شان با واگذاری معادن بە پیمانکاران را برشمردند.

 

اعتراض تشکلهای کارگری داخلی و خارجی نسبت بە پیگرد و زندانی کردن فعالین صنفی معلمان

صدور احکام ظالمانە زندان و بازداشت تعداد دیگری از فعالین صنفی معلمان با اعتراضات تشکلهای کارگری داخلی و خارجی مواجە شد. بە دنبال انتشار بیانیە شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان در مورد پیگرد و زندانی کردن ٧ تن دیگر از اعضای فعال تشکلهای صنفی،" جعفر ابراهیمی از شهریار ، محمود ملاکی از بوشهر ، مهدی فتحی و غلامرضا غلامی از شیراز، عزیز قاسم زاده از رودسر،لطیف روزیخواه از جلفا ، خانمها نصرت بهشتی از مشهد و ناهید فتحعلیان از تهران با وثیقه ها و زندانهای بسیار سنگینی روبرو هستند" . ٨ سندیکا و تشکل در بیانیە مشترکی نسبت بە پیگرد معلمان اعتراض و خواستار آزادی همە آنان و قطع پیگردها شدند. سندیکا های سوئد و ٥ سندیکای بزرگ فرانسە نیز بطور جداگانە بە این پیگردها اعتراض و خواهان آزادی اسماعیل عبدی و سایر معلمان، کارگران و نویسندگان زندانی شدند.

اعلامیە ٥ سندیکای بزرگ فرانسە در همبستگی با معلمان و کارگران تحت پیگرد رژیم

 

ما سازمان های سندیکایی فرانسه بار دیگر همبستگی خود را با سندیکالیست های قربانی سرکوب حکومت ایران و رفقای حامی شان اعلام می کنیم

ایران: همبستگی با قربانیان سرکوب

در ایران اقدام به ایحاد تشکلات سندیکایی مستقل از قدرت حاکم یک جرم محسوب می شود. اخیرا حکومت ایران بر شدت فشار بر مبارزان در همه حوزه ها نظیر معلمان، نویسندگان، وکلای دادگستری و کارگران افزوده است.

جعفر ابراهیمی عضو تشکل صنفی معلمان تهران اخیرا به اتهامات واهی “تبلیغات کاذب” و “اقدام علیه امنیت کشور” متهم شده است. جعفر ابراهیمی مبارزی است که برای عدالت اجتماعی، و برای آموزش رایگان فعالیت می کند. هدف حکومت از محاکمه کاملا بی پایه او، مرعوب و خفه کردن هر صدایی است که علیه رژیم سرکوبکر برمی خیزد و مبین آن است که در ایران مدافعان حقوق انسان ها همواره هدف سرکوب هستند.

آرش گنجی نویسنده و مترجم، عضو کانون نویسندگان ایران است. او به خاطر ترجمه کتابی درباره وضعیت روژاوا در سوریه به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم و به ۱۱ سال زندان محکوم می شود. تقاضای تجدید نظر او رد می شود و حکم ۱۱ سال زندان تأیید می شود. در حاضر سه عضو دیگر کانون نویسندگان به اسامی آبتین بکتاش، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن به جرم های مشابه در زندان به سر می برند.

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته ۶۷ ساله، مدافع حقوق کارگران، مبارزی است که برای احقاق حقوق بازنشستگان با سازمانده گردهمایی ها در پی ایجاد تشکل برای بازنشستگان بود. او در ژوئن ۲۰۲۱ به ۷۶ ضربه شلاق و ۵ سال زندان محکوم می شود. در سپتامبر دادگاه تجدید نظر او را به ۶ سال زندان محکوم می کند.

فرزانه زیلابی وکیل دادگستری، به جرم دفاع از حقوق کارگران تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد. او در محاکمات کارگران نیشکر هفت تپه وکالت متهمین را برعهده گرفته بود. دادگاه بدوی خانم زیلابی را به اتهام “تبلیغات علیه دولت” به دو سال زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند. اخیرا چندین وکیل دادگستری دیگر هم به زندان محکوم شده اند. حکومت با پیگرد وکلای مخالفان و معترضین قصد جلوگیری از روال قانونی مبارزات آن ها را دارد.

ما سازمان های سندیکایی فرانسه بار دیگر همبستگی خود را با سندیکالیست های قربانی سرکوب حکومت ایران و رفقای حامی شان را اعلام می کنیم و :

- خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری آرش گنجی و اسماعیل گرامی و همه سندیکالیست ها نویسندگان و زندانیان عقیدنی هستیم؛

- اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارها علیه خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران کارکنان نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم و خواهان لغو فوری ممنوعیت سفر در مورد وی هستیم؛

- خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. از جمله محکومیت جعفر ابراهیمی. هم چنین خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه مبارزین زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛

- از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

افزودن دیدگاه جدید