چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

کنگره دوم، سند سیاسی قسمت دوم

کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۰۱ آذر ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری