چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

توران همتی، کنگره دوم و اسناد سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق ) 

۰۵ آذر ۱۴۰۰

کنگره دوم و اسناد سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق ) 

توران همتی عضو شورای مرکزی خزب چپ ایران در اتاق تلگرامی اتحاد چپ پاسخ داد

پنجشنبه ۴ آذرماه برابر ۲۵ نوامبر ۱۴۰۰

ساعت ۲۱ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت ارو\ای مرکزی 

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

toran_1.mp3

قسمت اول

toran_2.mp3

قسمت دوم
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید