سه شنبه ۲۸ دی‌ ۱۴۰۰ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٩

۲۲ آذر ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

در ضرورت تلفیق مبارزە برای افزایش دستمزد با برگشت بە برجام

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش هشتم

تعرض پشت تعرض بە حقوق کارگر

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

افزودن دیدگاه جدید