يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٠

۲۹ آذر ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

انفعال در مقابل بودجە فلالکت آور، پذیرش گرسنگی است! - صادق کار

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش نهم - جان کرل

درس های ارزندە اعتصاب معلمان و ملزومات فعالیت سندیکایی - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید