يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٢

۱۳ دی‌ ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

سیاە نمایی نیست واقعیتی جاری است - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش اول - الویسا بتی

"حمایت" از تولید از جیب کارگر! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید