يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۷ دی‌ ۱۴۰۰

انتظار می رود بعد از وعدە افزایش تنها ١٠ درصد بە حقوق سال آیندە کارکنان دولت موجی از نارضایتی و خشم نسبت بە این افزایش اسمی ناچیز در میان کارمندان شاغل و بازنشستە شکل بگیرد کە در هفتە های آتی بە اعتراضات گستردەای منجر شود. این اعتراضات از آنجا کە اکثر کارکنان دولت فاقد تشکل هستند،عمدتا خود بخودی، نامنسجم و پراکندە خواهند بود و لاجرم تاثیرات شان نیز اندک خواهد بود.

 

تداوم اعتراضات همزمان بازنشستگان در چند شهر

در این هفتە نیز اعتراضات بازنشستگان تشدید و بە صورت هماهنگتری برگزار شد. شمار بزرگی از بازنشستگان در ١٣ دیماە بار دیگر در شهرهای، اهواز، اصفهان، رشت و تهران با برگزاری تجمع های اعتراضی در مقابل دفاتر تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق های بازنشستگی،همسان سازی واقعی و استمرار آن و درمان رایگان و موثر شدند. بازنشستگان کە از سقوط هر روزە ارزش مستمری های خود و گرانی دم افزون هزینە های زندگی خاصە مواد غذایی و دارو و درمان و امتناع دولت از دادن پاسخ مناسب بە خواستەهایشان بە شدت معترض و خشمگین هستند در تجمع های اعتراضی شان شعارهایی نیز در تقبیح رفتار دولت با بازنشستگان دادند و بر تدوام اعتراضات خود تا رسیدن بە مقصود بار دیگر تاکید نمودند.

اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی رجال

کارگران (١٤ دیماە) دوبارە تجمع اعتراضی بر پا کردند و بە بی توجهی مسئولین و مدیران نهادهای دولتی و ادارە کار اعتراض کردند

اعتراض کارگران پتروشیمی رجال نیوز کە با خواست اجرای طبقە بندی مشاغل، پرداخت مزایای مزدی پرداخت نشدە، جمعە کاری و تعطیل کاری پرداختە نشدە، پرداخت پاداش ویژە پرسنل نفت همچون حق بدی آب و هوا و حق سختی کار،پرداخت ودیعە مسکن، همچنان ادامە دارد. کارفرما و مسئولین دولتی ذیربط تا کنون با ترفندهای شناختە شدە و فریبکارانە نتوانستەاند این اعتراضات را فرو نشانند. در این میان عوامل اعتصاب شکن وابستە بە خانە کارگر کە هیچگاە نە نقشی در اعتراضات کارگران این شرکت داشتەاند و نە حمایتی از اعتراض آنان کردەاند تلاش دارند از آب گل آلود ماهی بگیرند و خواستهای روشن کارگران را در حد تشکیل شورای اسلامی فرو بکاهند. این تلاشها در حالی با حمایت نهادهای حکومتی و کارفرما صورت می گیرد کە کارگران هرگز خواستار شورای اسلامی نبودە و نیستند و در پی تشکل مستقل هستند.

بنا بە گزارش کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، مدیران شرکت و مسئولین دولتی سرانجام مجبور بە عقب نشینی در مقابل کارگران شدند. بعضی رسانەها نیز خبر از موافقت مدیریت شرکت رجال با ٨ خواستە از ٩ خواستە کارگران دادە و نوشتەاند در مورد یک خواستە آخر هم قرار است دوبارە برسی کنند. با این همە معلوم نیست کارفرما کە خواستە های کارگران اعتصابی را قبلا حداکثری اعلام نمودە بود تا چە حد بە تعهدات اش پس از پایان اعتصاب وفادار باقی بماند. تشکیل تشکل مستقل کە از خواستە های کارگران است می تواند نقش موثری در تضمین دستاورد این اعتصاب داشتە باشد. .

 

تجمع بازنشستگان معدن البرز غربی

بە نوشتە خبرگزاری ایلنا بازنشستگان معدن البرز غربی در دوازدهم دیماە در اعتراض بە پرداخت نشدن خسارات واردە بە خود در هنگام محاسبە حقوق بازنشستگی در مقابل مجلس و ساختمان تهیە و تولید مواد معدنی تجمع و خواستار پرداخت خسارت واردە بە خود شدند.

اعتراض بازنشستگان بە شرکت ایمیدرو و سازمان تامین اجتماعی است. با وجود اینکە گفتە می شود مجلس سال پیش دستور پرداخت خسارات بە بازنشستگان را دادە است، اما این موسسە و تامین اجتماعی هر دو با امتناع از پذیرش مصوبە کمیسیون ٩٠ مجلس پرداخت خسارت بە بازنشستگان را تاکنون نپذیرفتە اند.

گفتنی است کە این کارگران کە تا ٧ سال پیش در معدن سنگرود کار می کردند با تعطیلی معدن تحت پوشش بیمە بیکاری قرار گرفتند و قرار بود با استفادە از قانون بازنشستگی ویژە کارهای سخت و زیان آور بر اساس آخرین حقوق شان بازنشستە شوند ولی شرکت بعدا از این کار امتناع ورزید و با تبانی با تامین اجتماعی مبنای بازنشستگی را دوسال عقبتر از موعد مقرر قرار داد. در اثر این اقدام مستمری بازنشستگی این ١٢٠ کارگرکمتر شد. متاسفانە تا کنون اثری از نرمش در مقابل خواستە قانونی و مبرهن کارگران دیدە نمی شود.

اعتصاب رانندگان شخصی در پارس جنوبی

بنا بە گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمان نفت رانندگان ماشین های سواری پالایشگاە دوادهم پارس جنوبی روز ١٢ دیماە در اعتراض بە حقوق پائین و پرداخت نکردن مطالبات مزدی شان دست بە اعتصاب زدند. بە نوشتە این کانال کارگری وضعیت ١٨٠٠ رانندە کە وظیفە ایاب و ذهاب کارگران در پالایشگاە های پارس جنوبی را بە عهدە دارند نامناسب است و از مزایایی چون حق سختی آب و هوا محروم اند و بە دلیل اینکە تحت چارت سازمانی کارفرمای مادر نیز قرار ندارند، فاقد امنیت شغلی هستند. بە نوشتە این کانال رانندگان معترض:"

. "در اعتراض به این وضعیت در بیست و یکم آذرماه جمعی از رانندگان شاغل در این پالایشگاه ها دست به تجمع اعتراضی زدند. کار پیمانی و موقت، نداشتن امنیت شغلی یک معضل سراسری برای همه کارگران و کارکنان شاغل در نفت است". . خواست فوری کارگران نفت برچیده شدن بساط پیمانکاران و لغو قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی.

 

اعتصاب کارگران کاشی سازی تبریز

در ١٠ آبانماە کارگران کاشی و سرامیک سازی تبریز در اعتراض بە خلف وعدە پیاپی کارفرما از وعدە افزایش دستمزد مبادرت بە اعتصاب نمودە و خواستار افزایش دستمزدهای خود شدند. کارخانە کاشی و سرامیک سازی تبریز یکی از بزرگترین کارخانە های کاشی سازی در ایران است کە ٧٥٠ کارگر در آن در سە شیفت کار می کنند و از سود آورترین کارخانە ها در نوع خود است. با این اوصاف اما کارفرمای آن مدتهاست بە رغم برگزاری چند اعتراض توسط کارگران از افزایش دستمزد آنان طفرە رفتە و هر بار با امروز و فردا کردن کارگران را سر می دواند. کارگران خواستە های دیگری مانند استفادە از بازنشستگی مخصوص کارهای سخت و زیان آور دارند کە کارفرما با بازنشستگی تعداد کمی از کارگران طبق قانون بازنشستگی سخت و زیان آور موافقت کردە است. طبق یکی از بندهای قانون مذکور کارفرما نیز بایستی موافقت خود را با اجرای قانون مذکور اعلام کند. معلوم نیست این چە قانونی است کە اجرای آن در نهایت منوط بە تائید کارفرما شدە است!

 

تجمع اعتراضی کارگران پست برای افزایش دستمزد

شمار زیادی از کارکنان شرکت پست در ١٢ دیماە با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار افزایش حقوق خود شدند. کارکنان معترض کە در مقابل مرکز وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جمع شدە بودند، نسبت بە نادیدە گرفتە شدن خواستە های شان توسط مدیریت شرکت خواهان همسان سازی حقوق و پرداخت مزایای مزدی و شغلی و پرداخت حقوقی شدند کە بتوانند با آن زندگی شایستە داشتە باشند.

انتظار می رود بعد از وعدە افزایش تنها ١٠ درصد بە حقوق سال آیندە کارکنان دولت موجی از نارضایتی و خشم در میان کارمندان دولت نسبت بە این افزایش اسمی ناچیز در میان کارمندان شاغل و بازنشستە شکل گرفتە کە در هفتە های آتی بە اعتراضات گستردەای در میان کارکنان دولت منجر شود. این اعتراضات از آنجا کە اکثر کارکنان دولت فاقد تشکل هستند،عمدتا خود بخودی، نامنسجم و پراکندە خواهند بود و لاجرم تاثیرات شان اندک خواهد بود.

کارگران شرکت پتروشیمی شازند خواستار یک سان سازی قراردادهای شغلی خود شدند

کارگران پتروشیمی شازند در ١٤ دیماە نسبت بە وجود قراردادهای متعدد شغلی اعتراض و خواستار یکسان سازی قراردادهای شغلی خود شدند. خبرگزاری ایلنا بە نقل از کارگران معترض نوشت:

.

"این کارگران می‌گویند: این مجموعه حدود ۳۵۰۰ نفر نیروی انسانی دارد که با قراردادهای متفاوت مشغول به کار هستند. طرح طبقه‌بندی مشاغل و اعمال ضریب ریالی، حق فراورش، فوق‌العاده حق جذب، یکسان‌سازی قراردادها از خواسته‌های نیروی کار پتروشیمی شازند است".

وجود قراردادهای کار متعدد در یک واحد از ابداعات مسئولین حکومت اسلامی و کارفرمایان است. هدف از قراردادهای متعدد ایجاد تفرقە میان کارگران، پرداخت دستمزد کمتر و ایجاد رقابت میان کارگران یک واحد و جلوگیری از تشکیل اتحادیە جمعی است. علاوە بر موارد نامبردە این رویە سود مظاعفی را نصیب کارفرما نمودە ودست زدن جمعی بە اعتصاب در صورت لزوم را دشوار و شکستن اعتصاب را توسط کارفرما آسانتر می کند. هم از این رو مطالبە یکسان سازی قراردادها حاکی از رشد آگاهی در میان کارگران پتروشیمی شازند دارد و حائز اهمیت بسیاری است.

سندیکای واحد احضار و تهدید دەها تن از کارگران شرکت کنندە در تجمع های اعتراضی را محکوم و بە آن اعتراض کرد.

بە نوشتە کانال سندیکای واحد پلیس امنیت از دەها تن از کارگران این شرکت خواستە است در اعتراضی کە قرار است توسط کارگران شرکت واحد در ١٨ دی برگزار شود شرکت نکنند. در قسمتی از این بیانیە اعتراضی کە در کانال تلگرامی سندیکای واحد در ١٥ دیماە منتشر شد گفتە شدە:

"طی دو روز گذشته ده‌ها تن از کارگران شرکت واحد تلفنی به مرکز پلیس امنیت تهران احضار شده‌اند. کارگران در تلفن پلیس امنیت که با سرشماره +9821218 انجام شده است تهدید شده‌اند که نباید در اعتراض شنبه۱۸ دی "روشن کردن چراغ اتوبوس و حرکت با سرعت ۳۰ کیلومتر و تجمع کارگران تعمیرگاه و توقفگاه در مقابل دفاتر مدیریت در سامانه‌ها" شرکت کنند. .

این سندیکا در بخش دیگری از بیانیە خود، اعتصاب و اعتراض

را حق کارگران می داند و از کارگران خواستە است در اعتراض ١٨ دیماە شرکت کنند و در ادامە می گوید:

"اعتراض و اعتصاب حق مسلم کارگران برای رسیدن به حقوق‌شان هست و باید در برابر ایجاد ارعاب برای ممانعت از شرکت در اعتراضات مقاومت کرد. این حق ماست که از مدیریت ناکارآمد بخواهیم که بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل که سال‌هاست معوق شده است را فوری اجراء کند و دیگر مطالبات معوق کارگران را پرداخت نماید. باید همبستگی داشته باشیم و از مدیریت بخواهیم تا کارگران اخراج از کار سندیکایی که برای دفاع از حق همه کارگران فراقانونی از کار اخراج شده‌اند، شاغل گردند. پلیس چرا باید همیشه کارگران را تهدید کند؟ اگر بنا باشد پلیس به کارفرما کمک کند که حق کارگران را پرداخت نکنند. کارگران هم با اتحاد و همبستگی و برگزاری اعتراضات از حق خودشان دفاع می‌کنند".

 

پیگرد فعالین صنفی بە رغم آزادی با وثیقە چند تن از آنان همچنان ادامە دارد. .

در این هفتە بواسطە اعتراضات گستردە معلمان و فرهنگان در نقاط مختلف کشور و شرکت هزاران نفر از معلمان در شیراز حکومت آقای مهدی فتحی یکی از فعالین صنفی این شهر را پس از نزدیک بە ٤ ماە بازداشت غیر قانونی در ١٤ دیماە را بطور موقت آزاد کرد و راە بازداشت دوبارە این فعال سرشناس صنفی را برای خودش محفوظ نگە داشت.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیە کوتاهی ضمن تائید خبر آزادی آقای فتحی "خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام معلمان زندانی و مختومه شدن پرونده فعالان صنفی است".

کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در گزارش دیگری خبر از بە تعویق افتادن محاکمە تعداد دیگری از معلمان داد و نوشت:

 

دادگاه اعضای هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان خوزستان به اسفندماه موکول شد

 

بنا بر احضاریه دریافتی توسط وکلا و آقایان #علی_کروشات و #پیروز_نامی و خانم #فرنگیس_نسیم‌پور، قرار بود جلسه رسیدگی به اتهامات این فعالان صنفی روز شنبه گذشته برگزار گردد. در همین راستا آقای مصطفی نیلی وکیل افتخاری شورای هماهنگی به همراه فعالان صنفی در زمان مقرر در دادگاه حاضر شدند. اما دادگاه بدون ارایه توضیحی برگزار نگردید.

 

دادگاه می‌توانست عدم برگزاری را به متهمان پرونده و وکلا ابلاغ نماید تا این وکیل شریف مجبور به رفتن از تهران به اهواز نباشد. لازم به ذکر است جمعی از فرهنگیان روز شنبه در حمایت از این فعالان صنفی ، آنان را برای حضور در دادگاه همراهی نمودند.

 

خانم نسیم‌پور و آقایان نامی و کروشات از فعالان صنفی شناخته شده هستند که در راستای دفاع از منزلت و معیشت معلمان و حقوق دانش‌آموزان با اتهامات واهی امنیتی روبرو شده‌اند و در احضاریه جدید باید هفدهم اسفندماه در دادگاه حاضر شوند.

 

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت قاطع از این فعالان صنفی خواهان مختومه شدن پرونده و صدور قرار منع تعقیب برای آنان است. شورای هماهنگی بر آزادی بی‌قید و شرط تمام معلمان زندانی و مختومه شدن پرونده فعالان صنفی و احضار معلمان تاکید دارد.

 

٥٠ هزار نفر از کادر درمانی خواستار انجام خواستە هایشان شدند

بە نوشتە خبرگزاری ایلنا ٥٠ هزار نفر از کادر درمانی با راە انداختن کارزاری از رابراهیم رئیسی خواستار پرداخت

فوق‌العاده خاص و تبدیل قراردادها ی خود بە قرارداد مستقیم شدند. گفتنی است کە این دوخواستە بخشی از مطالبات اصلی کادر درمانی غیر رسمی و شرکتی هستند کە بە دفعات برای اجرای آنها در شهرهای مختلف اعتصاب و اعتراض کردەاند و بواسطە اعتراضات عدە محدودی از پرستاران موفق شدەاند برخی از مطالبات شان را متحقق کنند. با این وصف اکثر کادر درمانی مطالباتی دارند کە هنوز مسئولین حاضر بە انجام آنها نشدەاند. پرستاران و سایر پرسنل در مانی در موقعیتی قرار دارند کە می توانند در صورت متشکل شدن و مبارزە سازمانیافتە بە اکثر خواستە هایشان برسند. راە اندازی کارزار با اینکە شکلی از مبارزە صنفی است، اما کم اثرتر از مبارزە سازمانیافتە خیابانی و بە نوعی عقب نشینی از مبارزە خیابانی است. این روش کە بیشتر از طرف تشکلهای حکومتی توصیە می شود تا کنون ثمری برای کارگرانی کە از آن بهرە گرفتەاند، نداشتە و ندارد.

 

افزودن دیدگاه جدید