يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

قتل بکتاش آبتین و ادامه کشتار مخالفین سیاسی

۲۴ دی‌ ۱۴۰۰

قتل بکتاش آبتین و ادامه کشتار مخالفین سیاسی                   

رضا فانی یزدی، در اتاق  تلگرام اتحاد چپ 

پنجشنبه ۲۳دی ماه برابر با ۱۳ ژانویه  ۱۴۰۰

بخش: 

دیدگاه‌ها

با تشکر از میهمان و برگزار کنندهگان برنامه ،
فکر میکنم جناب فانی ، به قول معروف ، هنوز ، ته دلشون ، نسبت به جمهوری اسلامی و تغییر و تحولی در درون آن خوشبین هستند و همانند اشتباهات پاره ای از نیروهای سیاسی در ابتدای انقلاب ، بر این عقیده اند ، که میتوان در اثر فشار تا حدودی عمومی تر ، به تغییر و تحولی در مسیر دمکراتیزه شدن ، حکومت امیدوار بود.
متاسفانه ایشان هیچ تحلیلی از علت غیر دمکراتیک بودن و کاربرد اینچنین خشونتی را علیه نیروهای اپوزیسیون ، بخصوص نقش مذهب و ایدئولوژی اسلامی را در این شیوه برخورد ، ارائه نکردند .
تا زمانی که ریشه و پایه حاکمیت در ایران با مساله ایدئولوژی مذهبی اسلامی در هم تنیده شده ، امکان استقرار هیچگونه حکومت دمکراتیک و آزاد بوجود نخواهد آمد . بهترین مثال همین اصلاح‌طلبان امروزی هستند ، که خود از پایه گذراران سیستمهای اطلاعاتی و بگیر و ببند پیروزی در حاکمیت بودند.
لذا برای ریشه کن کردن مساله مذهب از حاکمیت ، باید ریشه کن کردن کل حاکمیت را ، مد نظر قرار داد ، که متعاقبا حاکمیت به دلیل همان افکار ارتجاعی و مذهبی ، حاضر نخواهند شد به سادگی ، از سر این سفره ای که برایشان پهن شده برخیزند ، و مطمئنا هرگونه حرکت و مبارزه مدنی را به شدیدترین وجهی سرکوب خواهند کرد، و اجازه نمیدهند تا مردم قند پیروزی مبارزه مدنی را در دل ، آب کنند .
بکتاش آبتین اولین نفر نبوده و آخرین نفر هم نخواهد بود ، که توسط رژیم به قتل رسیده ، و همانطور که میبینم رژیم به محض احساس اینکه ، مبارزاتی مدنی از خط قرمز تهدید شدن حاکمیتش پا فراتر میگذارند ، به سخت ترین و شدیدترین فرم آنها را سرکوب میکند.
بدون شک باید از طریق رشد ، توسعه و گسترش مبارزات مدنی ، به ایجاد فضا و روحیه مبارزاتی در جامعه کمک نمود ، اما ایستاد ن در همین نقطه چیزی بجز چرخش در بر روی یک پاشنه نخواهد بود.
باید به توده ها گفت و واقعیت را برای آنها ترسیم نمود، که حذف کلیه محدودیتهایی که در اثر قوانین اسلامی از طرف حاکمیت بر آنها تحمیل می‌شود ، هیچ راهی بجز حذف و سرنگونی کل نظام ندارد،
خانه ای را که از پایبست ویران است ، باید ریخت و کوبید و از نو بنا کرد ، در غیر این صورت هنوز که هنوز است ، هزاران آبتین دیگر باید هزینه امید به ترمیم این یا آن چکه کردن را بپردازند .
با آرزوی موفقیت برای جنبش آزادیخواهی و برقراری ، استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی در کشورمان ایران.

0

افزودن دیدگاه جدید