يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۴ دی‌ ۱۴۰۰

این چهارمین اعتراض سراسری طی دو ماە گذشتە است کە با موفقیعت برگزارشدەاند و تاثیرات غیر قابل انکاری از خود بجای گذاشتە و نگاە های همە آزادیخواهان و عدالت پژوهان را متوجە خود کردەاند.

تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف علاوە بر اعتراض نسبت بە بی تفاوتی دولت بە خواستە های شان، بر ادامە و گسترش مبارزات شان تا رسیدن بە خواستە های خود تاکید دوبارە نمودند. آزادی معلمان زندانی در اجتماعات اعتراضی این بار نیز چون دفعات پیش طنین انداز شد و طنین آن در سراسر کشور پژواک یافت و امید بە آزادی زندانیان سیاسی از طریق مبارزە را دو چندان کرد.

اعتراضات دامنە دار و همزمان معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف

اعتراض سراسری معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە در ٢٣ دی ماە با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان برگزار شد.

این اعتراض این بار نیز با استقبال گستردە فرهنگان از آن در ٨١ شهر بە صورت پرشکوهی برگزار شد و همە تلاشهای نیروهای امنیتی از اشغال و قرق محل های برگزاری تا یورش و حملە و بازداشت شمار زیادی از رهبران و سازمانگران تشکلها و اعتراضات برای جلوگیری از برگزاری آن بە دلیل مقاومت تظاهر کنندگان و سازماندهی مناسب تجمع ها نقش بر آب شد.

این چهارمین اعتراض سراسری طی دو ماە گذشتە است کە با موفقیعت برگزارشدەاند و تاثیرات غیر قابل انکاری از خود بجای گذاشتە و نگاە های همە آزادیخواهان و عدالت پژوهان را متوجە خود کردەاند.

تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف علاوە بر اعتراض نسبت بە بی تفاوتی دولت بە خواستە های شان، بر ادامە و گسترش مبارزات شان تا رسیدن بە خواستە های خود تاکید دوبارە نمودند. آزادی معلمان زندانی در اجتماعات اعتراضی این بار نیز چون دفعات پیش طنین انداز شد و طنین آن در سراسر کشور پژواک یافت و امید بە آزادی زندانیان سیاسی از طریق مبارزە را دو چندان کرد.

اعتراضات کارکنان دادگستری و قوە قضاێێ

اعتراضات کارکنان دادگستری و قوە قضایی در این هفتە نیز در حداقل ١٠ شهر کشور بە صورت برگزاری تجمع های اعتراضی، اعتصاب و استعفا تداوم پیدا کرد. در ویدیوهایی کە در رسانە های مجازی از این اعتراضات نمایش دادە شد، معترضین شعارهایی علیە سیاستها و خلف وعدە های دولت نیز سر می دادند.

خواستە های کارکنان امنیتی ترین دستگاە حکومت نیز کم و بیش مشابە خواستە های سایر کارمندان و کارگران و معلمان افزایش حقوق و اعتراض بە تورم و گرانی بود. نە خود حکومت و نە جامعە انتظار چنین کنشهای اعتراضی تند و سریعی را از کارکنان دستگاە قضایی سرکوبگر حکومت و بە خصوص قضات را کە در جریان اعتراضات تا اقدام بە استعفا و اعتصاب در تعدادی از شهرها پیش رفتند و استعفاهای خود در رسانە ها را نیز منتشر کردند نداشتند. ولی این اتفاق افتاد و نشان داد کە نارضایتی و خشم و اعتراض عمومی نسبت بە حکومت تا چە حد رشد و مستعد انفجار شدە است.

اعتراض خشمگینانە کارکنان دادگستری چنان کە در شعارها یشان معلوم می شد صرفا اقتصادی نبود، سیاسی هم بود. و عجیب نیست کە در یکی از پرفساد ترین نهادهای حکومتی کە کارکنان اش شاهد ذبح همە جورە عدالت و فساد روسای ارشد خود هستند چنین نباشد. کارکنان دستگاە قضایی خواستند یکجوری بە مردم بفهمانند کە حساب آنان را از روسای فاسد و جنایتکارشان امثال اژەای و قاضی صلواتی ها جدا کنند. بیزاری از سیستم تا بیخ گلوی بیت خامنەای ریشە دواندە و آب رفتە را رژیم قادر نیست بە جوی برگرداند.

ادامە اعتصاب و اعتراض در شرکتهای نفتی و پتروشیمی

اعتصاب و اعتراضات در شرکتهای نفتی همچنان ادامە دارند و کارگران آنها همچنان بە اشکال مختلف برای احقاق حقوق شان مشغول مبارزە هستند. ادامە اعتراضات حاکی از آن است کە خواستە های کارگران برایشان حیاتی است و آنان حاضر نیستند با تهدید و اخراج از مبارزە شان دست بکشند.

در این هفتە نیز چند اعتصاب و تجمع توسط کارگران در تعدادی از شرکتهای پیمانی برگزار شد کە گزارش تعدادی از آنها توسط کانال های خبر رسانی کارگری با جزئیات منتشر شد.

اعتصاب کارگران پایانە نفتی قشم، پیمانکاری کیوان و پتروشیمی مارون از شرکتهایی بودند کە در این هفتە بنا بە گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی و برخی دیگر از منابع کارگری در آنها کارگران شان اعتصاب کردند. خواستە های کارگران هر سە شرکت بە رغم تفاوتهای کمی با هم دارند، مشابە اند. افزایش حقوق، اجرای طبقە بندی مشاغل، پرداخت بە موقع دستمزد و مزایای مزدی و حق سختی کار ویژە مناطق نفتی و افزایش مرخصی ماهیانە هستند.

تجمع اعتراضی رانندگان بخش خصوصی

رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد بنا بە گزارش کانال سندیکای واحد در ٢٠ دی ماە در اعتراض بە پرداخت نشدن بە موقع دستمزدشان در مقابل گیت ریاست جمهوری تجمع کردند.

تا حقوق ندادند استارت نزن رانندە، شرکتهای خصوصی منحل باید گردد، سختی کار و بیمە حق مسلم ماست، بازسازی اتوبوس حق مسلم ماست، یارانە کارت بیلیط حق مسلم ماست، سایر مطالبات رانندگان بود کە بە صورت شعار در تجمع شان مطرح شد.

همچنین در ١٨ دی ماە رانندگان خطوط بی آرتی شرکت واحد در اعتراض بە رسیدگی نکردن مدیریت شرکت واحد بە خواستە های رانندگان مبادرت بە اعتراض با چراغ روشن و کاهش سرعت اتوبوس ها بە ٣٠ کیلو متر در ساعت در خیابانهای پایتخت کردند.

گفتنی است کە این اعتراض با وجود موانع حراست و مدیریت شرکت واحد و جلوگیری از خروج اتوبوسهایی کە رانندگان شان در سازماندهی اعتراض نقش محوری داشتند، برگزار شد. خواستە اصلی رانندگان افزایش دستمزد بە ١٦ میلیون تومان معادل هزینە سبد خواربار است. سندیکای واحد قبل از شروع اعتراض در بیانیە مبسوطی کە منتشر کرد چرایی دستمزد ١٦ میلیون تومان را با شرح جزئیات آن توضیح دادە بود.

اعتراض آموزشیاران پذیرفتە شدە در آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی

بە نوشتە خبرگزاری ایلنا آموزشیاران پذیرفتە شدە ی نهضت سوادآموزی نسبت بە بلاتکلیفی وضعیت شغل خود اظهار نگرانی و اعتراض کردند.

گفتنی است کە در طی ماە های گذشتە آموزشیاران با درخواست استخدام در آموزش و پرورش بە دفعات پیاپی مقابل مجلس تجمع کردە بودند. در اثر این اعتراضات دولت و مجلس مجبور شدند آزمونی برای استخدام عدەای از آنان کە واجد شرایط تشخیص دادە بودند برگزار کنند. اما همچنان از استخدام پذیرفتە شدگان در آزمون بە رغم اینکە این افراد سابقە کار آموزشی طولانی و مدارک تحصیلی مرتبط با شغل معلمی دارند طفرە می روند. این در حالی است کە آموزش و پرورش با کمبود معلم و مربی آموزشی و مشکلات ناشی از آن دست بە گریبان است. علت آن هم سهم اندک بودجە آموزش در برنامە بودجە است.

اعتراض کارگران پروژە تونل آزاد راە منجیل

کارگران پروژە تونل آزاد راە منجیل در ١٨ دی ماە دوبارە بە دلیل پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان و سردواندە شدن توسط پیمانکار و مسئولین دولتی مجبور بە برگزاری تجمع اعتراضی شدند

ایلنا در مورد مطالبات مزدی پرداخت نشدە کارگران نوشت:

" یکی از کارگران پروژه تونل آزادراه منجیل به خبرنگار ایلنا گفت: صبح امروز (۱۸دی ماه) کارگران پروژه تونل آزادراه منجیل که پیش از این به نهادهای دولتی بارها مراجعه کرده بودند، در محوطه کارگاه و محل فعالیت پیمانکار اصلی پیگیر مطالبات مزدی و عیدی و سنواتی خود شدند.

او گفت: کارفرمای شرکت مجری ساخت پروژه تونل شماره سه و چهار محور منجیل به رشت در محدوده رودبار که مسئولیت حدود ۲۰۰ کارگر را برعهده دارد، علارغم متوقف کردن این پروژه عمرانی، مطالبات عقب افتاده کارگران را نمی‌پردازد".

 

ستمگری شرکتهای پیمانکاری و شهرداریها علیە کارگران شهرداری ادامە دارد

ستمگری و حق کشی های صاحبان شرکتهای پیمانکاری و مدیران شهرداریها علیە کارگران زحمتکش شهرداری ها همچنان ادامە دارد. در این میان نهادهای دولتی و حکومتی ذیربط نیز با وجود اطلاع از این وضع در مقابل ستمگری و قانون شکنی ها این شرکتها سکوت کامل را پیشە کردەاند و بە ادامە رفتار کارفرمایان کمک می کنند. تنها در این هفتە حداقل سە مورد اعتصاب از طرف کارگران شهرداری های کوت عبدالله، لوشان و شهرداری منطقە ٦ اهواز بە دلایلی چون پرداخت نشدن بە موقع مطالبات، رد نکردن منظم و کامل حق بیمە و مطالبات مشابە انجام گرفت. در اهواز این اعتصاب نزدیک بە یک هفتە است ادامە دارد کە نتیجە آن تلنبار شدن زبالە ها در کنار خیابانهای شهر شدەاند. البتە اعتراض در شهرداری های زیادی بطور مستمر وجود دارد ولی گزارش اکثر آنها منتشر نمی شوند. کارگران شهرداری لوشان بە خبرنگار ایلنا گفتەاند، ١٥ ماە حقوق پرداخت نشدە طلبکارند/ تصور اینکە حقوق کارگر را ١٥ ماە ندهند باور نکردنی می نماید، ولی واقعیتی است ساری و جاری کە وجود دارد. وضع زندگی کارگری را کە ماها دستمزد نا قابل خودش را نگرفتە تصور کنید و خودتان را جای خانوادە آنان بگذارید تا رنجی را کە بر آنان می رود ملتفت شوید!

 

ستمگری شرکتهای پیمانکاری و شهرداریها علیە کارگران شهرداری ادامە دارد

ستمگری و حق کشی های صاحبان شرکتهای پیمانکاری و مدیران شهرداریها علیە کارگران زحمتکش شهرداری ها همچنان ادامە دارد. در این میان نهادهای دولتی و حکومتی ذیربط نیز با وجود اطلاع از این وضع در مقابل ستمگری و قانون شکنی ها این شرکتها سکوت کامل را پیشە کردەاند و بە ادامە رفتار کارفرمایان کمک می کنند. تنها در این هفتە حداقل سە مورد اعتصاب از طرف کارگران شهرداری های کوت عبدالله، لوشان و شهرداری منطقە ٦ اهواز بە دلایلی چون پرداخت نشدن بە موقع مطالبات، رد نکردن منظم و کامل حق بیمە و مطالبات مشابە انجام گرفت. در اهواز این اعتصاب نزدیک بە یک هفتە است ادامە دارد کە نتیجە آن تلنبار شدن زبالە ها در کنار خیابانهای شهر شدەاند. البتە اعتراض در شهرداری های زیادی بطور مستمر وجود دارد ولی گزارش اکثر آنها منتشر نمی شوند. کارگران شهرداری لوشان بە خبرنگار ایلنا گفتەاند، ١٥ ماە حقوق پرداخت نشدە طلبکارند/ تصور اینکە حقوق کارگر را ١٥ ماە ندهند باور نکردنی می نماید، ولی واقعیتی است ساری و جاری کە وجود دارد. وضع زندگی کارگری را کە ماها دستمزد نا قابل خودش را نگرفتە تصور کنید و خودتان را جای خانوادە آنان بگذارید تا رنجی را کە بر آنان می رود ملتفت شوید!

بە گروگان گرفتن دستمزدهای کارگران برای مدتی طولانی، محدود بە شهرداری ها نیست

درست در همین روز کە ایلنا اخبار مربوط بە اعتصاب های کارگران چند شهرداری را منتشر کرد، گزارشی را نیز در خصوص پرداخت نکردن حقوق و حق بیمە کارگران قطار شهری اهواز در ١٥ ماە گذشتە انتشار داد و نوشت:

کارگران قطار شهری اهواز"١٥ ماه نه حقوق گرفته‌اند و نه بیمه برایشان رد شده، مثل خیلی از کارگران دیگر که شکایتشان راه به جایی نبرده، کارگران قطار شهری اهواز نیز بارها برای رسیدن به حقوق خود اعتراض کرده‌اند بی‌آنکه به نتیجه برسند. خودشان می‌گویند: «شرکتِ پیمانکار پولدار است اما چون از شهرداری طلب دارد، حقوق ما را نمی‌دهد و با این کار می‌خواهد شهرداری را تحت فشار قرار دهد. ما چه کار کنیم که پیمانکار با شهرداری و استانداری مشکل دارد؟"».

 

محکومیت عوامل جان باختن بکتاش آبتین توسط تشکلهای مستقل کارگری و فرهنگی

زمینە سازی عوامل امنیتی و قضایی رژیم آدم کش و جنایتکار برای کشتن بکتاش آبتین شاعر و هنرمند مردم گرا و آزادیخواە و عضو کانون نویسندگان ایران چنان موجی از خشم و اعتراض از عاملان این جنایت هولناک را در جامعە بوجود آوردە است، کە سرکردگان نهادهای سرکوب و سرکردگان جانی این نهادها را دچار سراسیمگی نمودە است. صدور بخشنامە ممنوعیت شکنجە توسط زندانبانان و آدمکشان، از نشانە های بارز این سراسیمگی و نگرانی از پیامدهای جنایاتی است کە ٤٣ سال است ادامە دارد. سندیکاهای هفت تپە،سندیکای شرکت واحد و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و اتحاد بازنشستگان نیز در بیانیە های جداگانەای کە منتشر کردند، عاملان این جنایت را کە شکل تازەای از کشتار اندیشمندان و فعالین سیاسی و مدنی است محکوم کردند و جان باختن آبتین را تسلیت گفتند.

 

گزارش کانال سندیکای واحد از پروندە سازی تازە علیە دو فعال کارگری مبارز و مقاوم

پرونده سازی جدید برای اسماعیل گرامی و شاپور احسانی‌راد دو کارگر بازنشسته زندانی ازسوی رئیس زندان تهران بزرگ

با شکایت رئیس زندان تهران بزرگ، اسماعیل گرامی و شاپور احسانی‌راد دو کارگر بازنشسته زندانی به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر روز ۱۸ دی از سوی دادسرای فشافوییه احضار شدند و با اتهام ساختگی " شورش در زندان" پرونده جدیدی برایشان باز شد و با صدور قرار وثیقه صد میلیون تومانی به زندان بازگردانده شدند.

ماجرا از این قرار است که چندی پیش با کوتاهی مسئولین زندان و نگهبانان، چندین تن از زندانیان در حضور مسئولین زندان و نگهبانان، گروهی از دیگر زندانیان به دلیل اینکه نامبردگان نسبت توزیع مواد مخدر در زندان معترض بودند حمله شد و آنان را مضروب کردند. اما با این وجود برای نامبردگان با اتهام "شورش در زندان" پرونده سازی می‌شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پرونده سازی جدید برای اسماعیل گرامی و شاپور احسانی راد دو کارگر بازنشسته که به دلیل دفاع از حقوق کارگران و بارنشستگان زندانی شده‌اند را محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط آنان می‌باشد.

منبع:کانال سندیکای واحد

افزودن دیدگاه جدید