تظاهرات همزمان بازنشستگان در دەها شهر با تظاهرات کسبە و تظاهرات علیە گرانی ها

کسبە در حال پیوستن بە اعتراضات

دوشنبه, 13. ژوئن 2022 - 00:19
افزایش مالیتها در واقع شیوە ی غیر مستقیمی برای بالا بردن قیمتها نیز هست. اهل کسب و کار بهر حال افزایش مالیات شان را با بالا بردن قیمت کالاها و خدماتی کە عرضە می کنند، جبران خواهند کرد، اما این مردم مزد و حقوق بگیر هستند کە در واقع تاوان افزایش مالیات کسبە و تولید کنندگان را باید بپردازند.
تظاهرات علیە گرانی
همچنین حداقل دو تظاهرات خیابانی دیگر در تهران و اهواز امروز همزمان با تظاهرات سراسری و کوبندە بازنشستگان در دەها شهر علیە گرانی برگزار شد.

امروز ٢٢ خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض بە افزایش ١٠ درصدی حقوق بازنشستگان توسط دولت و دور زدن مصوبە افزایش دستمزد شورای عالی کار در دەها شهر بە خیابان آمدند و ضمن اعتراض بە تصمیم دولت خواهان افزایش حقوق بازنشستگی خود شدند.

تظاهرات امروز گستردەترین و فشردە ترین تظاهرات خیابانی بازنشستگان در سالهای بعد از انقلاب بود. تظاهر کنندگان خشمگین در راهپیمای های امروز علاوە بر شعارهای مطالباتی شعارهای تندی نیز علیە دولت و حکومت دادند کە بیان کنندە خشم و نارضایتی بی سابقە آنان از حکومت بود. تعداد شعارهای ضد حکومتی بسیار بیشتر از شعارهای مطالباتی بود.  طرح شعارهایی چون مرگ بر رئیسی، مرگ بر دولت مردم فریب، دشمن ما همین جاست..."حاکی از بی اعتمادی کامل بە حکومت و سیاستهای آن است. گستردگی تظاهرات امروز مانع از هجوم ماموران سرکوبگر رژیم بە همە آنها شد. با این همە در بعضی شهرها همچون اصفهان کە ظرفیت گسترش اعتراض میان کشاورزان و مردم شهر زیاد بود تظاهرات مورد هجوم وحشیانە قرار گرفت. در ساری نیز برخورد نیروهای سرکوبگر شدید گزارش شدە است. بە هر حال تظاهرات با موفقیعت برگزار شد و پیامی را کە می باید می داد، داد.

تاثیر اعتراضات اخیر موجب انجام دو اقدام عجولانە دولت شد. در اقدام اول رئیسی مجبور شد سکوت اش را بشکند و معاون اول دولت را مامور کند تا با تشکلهای بازنشستگان بر سر خواستە های آنان وارد گفتگو شود.

در یک اقدم دیگر نیز مطابق خبری کە در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، اعلام شد کە دستمزد کارگرانی کە در موسسات دولتی کار می کنند بە جای ١٠ درصد مصوب دولت ٣٨ درصد افزایش دادە خواهد شد. البتە باید منتظر ماند و دید کە در عمل چقدر رعایت خواهد شد.

پیوستن کسبە در تهران و اراک بە اعتراضات ضد دولتی

گروە هایی از کسبە مختلف و بیشتر از همە فروشندگان وسایل خانگی در سە راە امین حضور تهران نیز امروز در اعتراض با افزایش شدید مالیات تظاهرات خیابانی بر پا کردند. زمزمە اعتصاب از چند هفتە پیش بواسطە افزایش مالیات ها و دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها در میان کسبە شروع شدە بود. کشتن جوجە های یک روزە توسط مرغداری ها در واقع عکس العملی بود نسبت بە سیاست نرخ گزاری دولت. ظرفیت اعتراض هم اکنون بین کسبە و تولید کنندگان کالاها بسیار زیاد است. در اراک نیز تظاهراتی با انگیزە های مشابە تهران توسط کسبە شهر انجام گرفت کە هر دوی تظاهرات در تهران و اراک با یورش نیروهای سرکوبگر و بازداشت چند دە نفر روبرو شد. با این همە نحوە برخورد حکومت با این نوع از اعتراضات تاثیر معینی روی گسترش آنها دارد. افزایش مالیتها در واقع شیوە ی غیر مستقیمی برای بالا بردن قیمتها نیز هست. اهل کسب و کار بهر حال افزایش مالیات شان را با بالا بردن قیمت کالاها و خدماتی کە عرضە می کنند، جبران خواهند کرد، اما این مردم مزد و حقوق بگیر هستند کە در واقع تاوان افزایش مالیات کسبە و تولید کنندگان را باید بپردازند.

تظاهرات علیە گرانی

همچنین حداقل دو تظاهرات خیابانی دیگر در تهران و اهواز امروز همزمان با تظاهرات سراسری و کوبندە بازنشستگان در دەها شهر علیە گرانی برگزار شد.

همە این اعتراضات در حالی انجام شد کە تنها یک هفتە از سخنرانی خامنەای کە مدعی حمایت مردم از رژیم اش می گذرد و اعتراضات گستردە تر در راە هستند و این تازە آغاز یک دورە تازە از اعتراضات است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.