کسی کە می ترسد می خواهد بترساند!

اقتدار فروریختە را با تشدید سرکوب و زور نمی توان بازسازی کرد

طی ماە های اخیر پابە پای گسترش اعتراضات مردمی و افزایش تورم و گرانی بساط بگیر و ببند منتقدین و مخالفین حکومت فقاهتی و فشار و آزار و اذیت گروە های ناراضی هم بطرز کم سابقەای شدت گرفتە است. رژیم مستاصل و درماندە از مهار بحران گرانی و تورم چون فاقد راە کار موثر برای ادارە کشور و تامین نیازها و خواستە های مردم است و موجودیت خود را در خطر می بیند بە تنها وسیلە باقی ماندە خود کە سرکوب است روی آوردە. طی دو سە ماە اخیر روزی را نمی توان نشان داد کە در آن چند فعال و مبارز سیاسی و مدنی با یورش مغول وار شبانە بە خانە هایشان بازداشت و روانە زندان نشدە باشند. تنها ظرف کمتر از دو ماە ٢٣٠ معلم و تعداد زیادی کارگر و فعال صنفی، دە ها روزنامە نگار و نویسندە و وکیل و هنرمند و کاسبکار خردە پا و زن معترض بە حجاب اجباری و مادران و خواهران جانباختگان خیزشهای مردمی بازداشت شدەاند. اما از آنجا کە این بگیروبند ها نتوانستە از حجم اعتراضات گروە های اجتماعی مختلف آزادیخواە بکاهد، دامنە بازداشتها توسعە یافتە اند.

در این هفتە تعدادی از کارگردانان نامی سینما از جملە محمد رسول اف، جعفر پناهی، مصطفی آل احمد کە از منتقین نظام سرکوبگر و استبداد هستند با الصاق اتهامات واهی، تعدادی از مادران و وابستگان جانباختگان خیزشهای اجتماعی، مصطفی تاجزادە فعال سیاسی اصلاح طلب بازداشت شدەاند. افزون بر این دستگیری ها کە یقینا با اشارە علی خامنەای صورت گرفتە و می گیرد، در درون زندانها فشار و سختگیری علیە زندانیان تشدید شدە است و ارتباط و ملاقات خانوادە های زندانیان با عزیزان در بندشان قطع شدە است و کس نمی داند در درون زندانها با مبارزان در بند چە می کنند. بە خانوادە های رضا شهابی، حسن سعیدی و محمد علی زحمتکش کە مدتی طولانی است در اعتصاب غذا هستند با وجود وخامت وضع سلامتی شان نە اجازە ملاقات و نە اطلاع می دهند. بە خانوادە سایر زندانیان کە مثل رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواە، آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی و ...هم اجازە ملاقات ندادەاند. قطع ملاقاتها و بی اطلاع نگاە داشتن خانوادە های زندانیان بە نگرانی آنان نسبت بە سلامت عزیزان در بند شان دامن زدە است. در خیابانهای مشهد، شیراز، تهران و شهرهای بزرگ نیز رژیم با راە انداختن گشتهای خیابانی بە بهانە مبارزە با بد حجابی زنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و بازداشت می کنند. تشدید سرکوب و افزایش فشارها در زندان و خیابان بە نظر می رسد برای منحرف کردن اذهان از گرانی و تورم، افزایش نرخ فلاکت و بیکاری و همچنین احیا اقتدار از دست رفتە حکومت نزد مردم باشد. حکومت جنایتکار و متززل چون از مردم می ترسد می خواهد مردم را بترساند و نشان دهد کە هنوز اقتدار دارد و برای آن ست کە فشار و سرکوب را تشدید کردە است. اما آب رفتە را نمی شود بە جوی بازگرداند. گسترش سرکوب نماد ها و نمایندگان گروە های اجتماعی مختلف کە این روزها شاهد تشدید آن هستیم می تواند روند همبستگی ملی برای گذر از حکومت ارتجاعی و استبدادی خامنەای و شرکا را تسریع و تسهیل کند، اما اقتدار از دست رفتە را نە!

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.