رفتن به محتوای اصلی

سرکوب هموطنان بهایی را محکوم و از حقوق آنان دفاع کنیم

سرکوب هموطنان بهایی را محکوم و از حقوق آنان دفاع کنیم
چهارشنبه, 3. اوت 2022 - 16:26

در هفتە های اخیر خبر های ناگواری از سرکوب سیستماتیک هموطنان بهایی توسط نیروهای سرکوبگر حکومت بە گوش می رسد.خبرهایی کە تداعی کنندە برخوردها گشتاپو نیروی سرکوب نازیها در دوران هیتلر با یهودیان است. تبلیغات و توجیهاتی کە برای این سرکوبها از طرف رژیم عنوان می شود و شیوە کار نیز کم و بیش یادآور رفتار نازی ها با یهودیان و چپگرایان ضد فاشیست است.

در آلمان نیز نازیها با همین شیوە ها شروع کردند و بە کورهای آدم سوزی و هولوکاست رسیدند. در جمهوری اسلامی هم سرکوب بهائیان در کنار سایر دگر اندیشان و دگر کیشان دم بە دم شدت گرفتە است. قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ٦٧ کە در سالگرد آن قرار داریم بی شباهت بە رفتار نازی ها و کشتارهای دستە جمعی آنان نیست.

در روزهای اخیر سرکوب هموطنان بهایی اوج بی سابقەای پیدا کردە است. تعداد زیادی از بهایان کە بعضی هایشان بە جرم پیروی از کیش بهایی ١٠ سال محکومیت زندان شان را گذراندەاند با پروندە سازی های تازە و بە اتهام واهی جاسوسی و داشتن ارتباط با مراکز دینی بهائیان روانە زندان شدەاند. حداقل ٦ خانە پیروان کیش بهایی تخریب شدە اند. در روستای "روشنکوە ٢٠ هکتار از زمین های مزروعی ساکنان روستا مصادرە شدە، بە پاهای تعدادی از بهایی ها پابند زدەاند کە نتوانند بیش از نیم کیلومتر از محل زندگی شان فراتر بروند. مغازە و محل های کسب و کار عدە دیگر مصادرە شدەاند. در واقع با گرفتن همە امکانات ضروری زندگی حکم مرگ آنان را صادر کردەاند.

تمام این اقدامات تداعی کنندە سیاست پاکسازی یهودیان است کە سر انجام بە کشتار وحشیانە چندین میلیون انسان بیگناە منجر شد. همە قرائن حاکی از این هستند کە رژیم حاکم بر ایران قصد نابودی و پاکسازی هموطنان بهایی ما را دارد و اگر مردم ایران بە مخالفت و مبارزە جدی با این اقدامات جنایتکارانە همت نکنند و از هموطنان بهایی خود کە بخشی از مردم ایران هستند حمایت نکردە و آنان را در پناە حمایت خود نگیرند دامنە پاکسازی های اتنیکی بە میان بخشهای وسیعتری از ساکنان کشور کشیدە خواهد شد. هر ایرانی با هر آئین و کیشی باید از حقوق برابر در تمام زمینە ها برخوردار باشد و پیرو هیچ مرام و مسلک و دینی حق ندارد بە پیروان دین و مسلک دیگری تعرض و تعدی نماید. جمهوری اسلامی با سرکوب پیروان ادیان و سرکوب سیستماتیک دگر اندیشان و دگر کیشان دارد همبستگی و همزیستی چند هزار سالە ساکنان سرزمین کهن ما را بسوی نابودی سوق می دهد و اگر خطری ایران را تهدید می کند نە پیروان اقلیت بهایی و غیرە کە وجود خود این رژیم جنایتکار و رهبران آن هستند کە با سرکوب و جنایت و ایجاد انواع تفرقە میان مردم تلاش می کنند رژیم مطرود خود را حفظ نمایند. هم از این روست کە باید تلاشها برای برکناری رژیم مستبد دینی از قدرت و استقرار نظام جمهوری سکولار و دمکراتیک بە جای آن را تشدید کرد. نظامی کە در آن همە شهروندان فارغ از اعتقادات خود از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.