گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
جمعه, 5. اوت 2022 - 20:32
رهبران شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان بارها بە طرح مورد اشارە وزیر آموزش و پرورش بە دلیل اینکە طرحی سرهم بندی شدە است و متضمن تامین حقوق معلمان و فرهنگیان نیست اعتراض کردە بودند و تظاهرات وسیعی توسط معلمان در دە ها شهر علیە طرح دولت انجام شد. بی جهت نیست کە شروع طرح را زمانی در نظر گرفتەاند کە اکثر رهبران شورای هماهنگی در زندان هستند و برای اینکە بە خواست نیروهای امنیتی مبنی بر وابستە بودن بە کشورهای خارجی و نوشتن توبە نامە تن در دهند زیر شدیدترین فشارها قرار دارند.دولت می خواهد در غیاب رهبران شورای هماهنگی طرح مد نظر خودش را بە فرهنگیان در واقع حقنە نماید. با این وصف بعید است بتواند بە اعتراضات معلمان پایان بدهد.

اجرای سرهم بندی شدە رتبە بندی معلمان در غیاب رهبران زندانی تشکلهای صنفی معلمان

به گزارش ایلنا، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش پس از نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به خبرنگاران در خصوص آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان گفت: آئین نامه رتبه بندی در جلسه روز یکشنبه هیات دولت نهایی شد. ایرادات این هیات تطبیق به این آیین نامه طی دو جلسه مطرح و برطرف شد.

وی تاکید کرد: از چهارشنبه سامانه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان راه اندازی خواهد شد و برای اجرای این قانون میزکاری تشکیل خواهد شد. گام اول رتبه‌بندی و شکل‌گیریِ هیاتهای ممیزه استانها است و بعد به سراغ اجرای رتبه بندی براساس آئین نامه تصویب شده برای همکاران فرهنگی می‌رویم.

گفتنی است کە رهبران شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان بارها بە طرح مورد اشارە وزیر آموزش و پرورش بە دلیل اینکە طرحی سرهم بندی شدە است و متضمن تامین حقوق معلمان و فرهنگیان نیست اعتراض کردە بودند و تظاهرات وسیعی توسط معلمان در دە ها شهر علیە طرح دولت انجام شد. بی جهت نیست کە شروع طرح را زمانی در نظر گرفتەاند کە اکثر رهبران شورای هماهنگی در زندان هستند و برای اینکە بە خواست نیروهای امنیتی مبنی بر وابستە بودن بە کشورهای خارجی و نوشتن توبە نامە تن در دهند زیر شدیدترین فشارها قرار دارند.دولت می خواهد در غیاب رهبران شورای هماهنگی طرح مد نظر خودش را بە فرهنگیان در واقع حقنە نماید. با این وصف بعید است بتواند بە اعتراضات معلمان پایان بدهد.

.

 

تجمع اعتراضی اپراتورهای برق منطقه‌ای زنجان

اپراتورهای معترض در تجمع خودشان کە روز چهار شنبە این هفتە مقابل ساختمان برق منطقەای زنجان بر گزار شد ضمن اعلام مخالفت با زیر پا نهادە شدن قانون تعیین دستمزد توسط دولت خواستار افزایش ٣٨ درصد بە دستمزدهای خود و صدور احکام افزایش دستمزد ٦ ماە گذشتە خود شدند.گفتنی است کە اعتراض نسبت بە افزایش ١٠ درصدی حقوق و دستمزد توسط دولت بجای ٣٨ درصد مصوب شورای عالی کار تا کنون با واکنشهای گستردە کارگران و بازنشستگان مواجە شدە و در تعدادی از موسسات کارگران و کارکنان با اعتصاب توانستەاند دولت را بە عقب نشینی وادار کنند. اعتراضات همچنان ادامە دارد.

 

درگیری در تجمع اعتراضی کارگران تولی پرس با عوامل کارفرما

کارگران کارخانە تولی پرس در ١١ مرداد با برگزاری یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان فرمانداری قزوین خواستار پرداخت دستمزدها و مطالبات پرداخت نشدە ماە های گذشتە خود شدند. کارگران بە جهت دخالت فرمانداری مقابل آن تجمع کردە بودند. همین موضوع با خشم کارفرما مواجە شد و بە عوامل خود دستور داد جلوی ورود تعدادی از کارگران شرکت کنندە در تجمع بە داخل کارخانە را بگیرند کە موجب درگیری شد. پرداخت نشدن حق بیمە کارگران بە تامین اجتماعی توسط کارفرما از علل دیگر اعتراض کارگران است.

پایان اعتصاب غذای ٣٩ روزە حسن سعیدی

حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران پس از ٣٩ روز اعتصاب غذا کە در اعتراض بە بازداشت و تمدید بازداشت موقت خود انجام داد در ٩ مرداد بە نوشتە کانال تلگرامی سندیکای واحد با بستە شدن پروندەاش بە اعتصاب خود پایان داد. این فعال سرشناس جنبش سندیکایی در اردیبهشت بدون اینکە مرتکب خلافی شدە باشد شبانە با یورش نیروهای امنیتی بە خانە اش دستگیر شد. تلاش نیروهای امنیتی در این مدت برای وادار کردن آقای سعیدی بە اعتراف بە اعمالی کە ساختە و پرداختە دستگاە سرکوب رژیم بود بی نتیجە ماندە است. کما اینکە گرفتن اعترافات اجباری با زور شکنجە و تهدید از مبارزان زندانی با نفرت عمومی مواجە شدە و باعث سمپاتی بیشتر نسبت بە مبارزانی می شود کە بە زور وادارشان می کنند سناریو های نوشتە شدە توسط بازجویان جنایتکار رژیم در نهادهای امنیتی را روخوانی کنند.

حرفهای صد من یک غاز "ستاد امر بە معروف"

در هفتە های اخیر در ارتباط با "گشتهای ارشاد" از طرف مسئولین و مقامات حرف و حدیث های مزخرف زیادی برای توجیە سرکوب و آزار و اذیت زنان آزادە ایران گفتە شدە. بە حرف هم قنائت نشدە.تعدادی از زنان و دخترانی را کە در مقابل این دستجات متحجر و شبە فاشیستی مقاومت کردە، روانە زندان کردەاند و فراتر از آن سپیدە رشنو یکی از زنان آزادە را با زور شکنجە وادار بە اعتراف اجباری کردەاند. حرفهای ستاد امر بە معروف کە گفتە است:

": امروز حجاب در جامعه ما فوریت پیدا کرده / جایی که عفاف و حجاب نباشد، محیط رشد اقتصادی پیدا نمی کند / "

از همە حرفهای گفتە شدە چرند تر است. این مسئول بە راستی ابلە حالا عدم رشد اقتصادی را هم بە حجاب زنان مربوط دانستە. انگار در آلمان و فرانسە و سوئد ...کە اجباری در انتخاب لباس برای زنان وجود ندارد، رشد اقتصادی از جمهوری اسلامی کمتر بودە است و اولویت حجاب از گرانی و تورم فزایندە، بیکاری جوانان، رسیدگی بە سیل زدگان و زیرساختهای درب و داغان کە مرتب فاجعە می آفریند جان مردم زیادی را می گیرد بیشتر است. !

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده ادوار مجلس در واکنش بە برخورد وزاری دولت رئیسی گفت:

محرومان زیر سایه سیاست‌های رئیس دولت محرومان له شدند

برای مثال خانه های مردم رفته است و آن جا وزیر راه و شهرسازی می خواهد ولی از وزیر شهرسازی و عوامل آن هیچ خبری نیست اما وزیر اقتصاد در آن جا چکمه پوش در حال رفت و آمد است، وزیر بهداشت ما دستور ساخت مسجد می دهد، رئیس بانک مرکزی دستور حجاب می دهد،

شکاف طبقاتی در ورودی دانشگاە ها:

همە امکانات کشور برای ثروتمندان و تضمین مدیریت کلان کشور در اختیار ثروتمند ترین ها.

گزارش فرهیختگان:

دهک دهم (پر درآمدترین‌ها)، بیشترین قبولی‌های کنکور- رتبه‌های زیر سه هزار!

سیستم کنکور [ناکارآمد و نابرابر] همراه با مافیاهای بزرگ موسسات، آموزشگاه‌ها، انتشارات و آموزش و پرورش که مدارها و هسته‌های آن هستند، نشان از یک باتلاق، سرکوب و ترور انگیزه‌ها و استعدادهاست.

رتبه‌های زیر ۳هزار کنکور چه کسانی هستند؟

۳۳ درصد قبولی‌های ریاضی و ۱۴ درصد انسانی‌ها از منطقه یک تا ۶ تهران هستند و ۸۱ درصد از دهک ۸ تا ۱۰

۵۶ درصد قبولی پزشکی از دهک ۱۰ هستند.

۶۲ درصد قبولی کامپیوتر از دهک ۱۰ هستند.

۲۵ درصد کل قبولی‌ها از ۹ منطقه تهران هستند.

۳۷ درصد از مدارس استعداد درخشان هستند.

۵۵ درصد ورودی های فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شریف از دهک ۱۰ هستند.

اتحاد بازنشستگان

 

بازداشت ١٢ بازنشستە در خوزستان

با وجود اعلام غیر قانونی بودن مصوبە افزایش ١٠ درصدی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر کە ٢٨ درصد کمتر از قانون است توسط رئیس مجلس و درخواست اجرای قانون، دولت همچنان از اجرای قانون در این مورد طفرە می رود. این در حالی است کە تظاهرات بازنشستگان برای افزایش ٣٨ درصد بە حقوق شان در شهرهای مختلف ادامە دارد. هفتە گذشتە نیروهای امنیتی ١٢ تن از فعالان اعتراضات بازنشستگان را کە بە دلیل قانون شکنی دولت دست بە تجمع زدە بودند بازداشت کردند. گزارش کانال تلگرام سندیکای هفت تپە در خصوص دستگیری بازنشستگان نوشت:

" بازداشت گسترده بازنشستگان در اهواز توسط اطلاعات سپاه

مسئولیت جان بازنشستگان بازداشتی به عهده نظام جمهوری اسلامی است.

در پی تجمع اعتراض آمیز بازنشستگان در اهواز، جمعه ۳۱تیرماه، دوازده تن از آنها از جمله آقایان رهداری، اکبری بیرگانی، برون و گرگان توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدند و در سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه حبس می باشند.

گفتنی است که آقای رهداری عمل بایپس قلب انجام داده و طبق توصیه پزشک فورا نیاز به آنژیو مجدد دارد.

آقای اکبری بیرگانی نیز بیماری های متعدد آلزایمر و اعصاب و قلب دارد.

آفایان گرگان مبتلا به بیماری شدید پوستی و ریه و اعصاب می باشد و همگی سالمند و بین شصت تا هفتاد سال سن دارند.

همچنین حسن طرفی بازنشسته هفت تپه بیش از یک هفته است که توسط اطلاعات سپاه در منزل برادر خود در اهواز بازداشت شده است

اعتراض جمعی کارکنان شاغل و بازنشستە مخابرات در چند شهر مختلف

کارکنان شاغل و بازنشستە شرکت مخابرات بطور همزمان در ٩ مرداد با خواست پرداخت منظم و بە موقع حقوق و دستمزد در شهرهای، اهواز، ارومیە، اصفهان، سنندج، تهران، تبریز، کرج، شهرکرد، بجنورد، کرمانشاە، مشهد مبادرت بە اعتراض خیابانی کردند. در سنندج نیروهای امنیتی و سرکوبگر بە صفوف شرکت کنندگان وحشیانە یورش بردند و عدەای از آنان را نیز بازداشت کردند.

ادامە اعتراضات کارگران فولاد خوزستان

اعتراضات کارگران حق طلب و معترض شرکت ملی فولاد با تجمع روزانە در مقابل استانداری در این هفتە نیز تداوم یافت. در تجمع های این هفتە کارگران، خواستار رفع موانع ورود تعدادی از همکاران خود کە بواسطە شرکت در اعتراض مدیریت مانع ورود آنان می شود شدند. تامین امنیت شغلی، پرداخت حق بدی آب و هوا، طبقە بندی مشاغل و جلوگیری از تعطیلی برخی از خطوط تولید و پرداخت اضافە کاری قطع شدە، گفتە می شود از خواستە های عاجل کارگران هستند. کارگران در تجمع های خود بر تداوم اعتراضات شان تا رسیدن بە نتیجە مطلوب تاکید دارند.

ابتلای اسماعیل گرامی فعال زندانی بازنشستگان بە کرونا

خبر های رسیدە از زندان حاکی از بدتر شدن وضعیت سلامتی این فعال صنفی بازنشستە در زندان است. با این همە زندانبانان بە رغم اطلاع از وخامت حال اسماعیل گرامی در اثر کرونا و عدم رسیدگی از اعزام وی بە بیمارستان بە دلیل امتناع اسماعیل از رفتن بە بیمارستان با پابند و دستبند امتناع می کنند. زندانبانان جنایتکار جوری با این فعال بازنشستە بیماری برخورد می کنند کە در برخی از کشورها فقط در مورد جنایتکاران حرفەای و خطرناک بر خورد می شود. اعزام یک بیمار با دست بند و پا بند بە بیمارستان از آن نوع وحشیگری و قساوت هایی است کە نمونە آن را تنها در رژیم های نظامی و فاشیستی می توان سراغ گرفت.

ادامە اعتراضات کارگران در کارخانە کمباین سازی تبریز

اعتراضات کارگران کارخانە کمبایان سازی تبریز ماە هاست کە ادامە دارد. علت اعتراضات کارگران افت شدید تولید بعد از واگذاری کارخانە بە بخش خصوصی و پرداخت نشدن منظم و بە موقع دستمزد های کارگران هستند. ظاهر مالک کارخانە در پی ادامە کار کارخانە نیست و گویا دارد برای تغییر کاربری کارخانە زمینە سازی می کند.

تجمع کارگران شهرداری اهواز با خواست افزایش دستمزد

عدەای از کارگران شهرداری اهواز با بر پایی تجمعی در ١١ مرداد خواهان افزایش دستمزدهای خود شدند. بە گفتە یکی از کارگران معترض حقوق ماهانە کارگران با وجود ساعت کار طولانی در گرمای شدید حدود پنج میلیون تومان است. همچنین کارگران نسبت بە وادار کردن کارگران بە اضافە کاری در تعطیلی جمعە و نپرداختن اضافە کاری بابت کار در روز تعطیل معترض هستند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.