رفتن به محتوای اصلی

فتوای قتل رشدی باید لغو شود!

فتوای قتل رشدی باید لغو شود!
پنج‌شنبه, 18. اوت 2022 - 16:46

سوءقصد هادی مطر جوان ٢٤ سالە لبنانی متولد امریکا بە سلمان رشدی نویسندە آیات شیطانی در انستیتوی "شوتکوا" کە قصد اجرای فتوای خمینی در مورد نویسندە آیات شیطانی را داشت نافرجام ماند و سلمان رشدی با وجود آسیبهای شدیدی کە در اثراین سوء قصد بر او وارد آمد جان سالم بە در برد و اجرای فتوای قتل رشدی خوشبختانە علی الحساب عملی نشد.

صدور فتوای قتل سلمان رشدی توسط خمینی در٢٥ بهمن ٦٧ چند ماە پس از صدور فرمان و فتوای قتل هزاران زندانی سیاسی کە مشغول گذراندن مدت محکومیت شان بودند انجام گرفت. برای خمینی اصولا دادن فتوای قتل مخالفان و دگر اندیشان بعد از کشتارهای وحشیانەای کە بە دستور او توسط حکومت تا آن موقع انجام گرفتە بود عادت شدە بود. کشتار مخالفان و دگر اندیشان و نویسندگانی کە بە صور مختلف با رژیم ارتجاعی و استبدادی برآمدە از افکار او مخالفت می کردند از ابتدای بە قدرت رسیدن خمینی و طرفداران اش شروع و بعد از مرگ خمینی تاکنون تداوم پیدا کردە است. تا بە آنجا کە هم اکنون اکثر مجریان و عوامل جنایات رژیم در گذشتە و حال از رئیسی گرفتە تا خامنەای در راس قدرت قرار دارند و با شدتی بە مراتب شدیدتر مشغول جنایت و سرکوب مردم هستند.

وی بدون اینکە کتاب سلمان رشدی را خواندە باشد و بداند رشدی چە کفری گفتە کە مستحق قتل است، گویا بعد از اعتراضی کە توسط برخی از جریانات اسلامی تندرو و مرتجع در هند علیە کتاب تازە منتشر شدە سلمان رشدی انجام گرفت فتوای قتل رشدی را صادر کرد. صدور فتوای قتل یک نویسندە خارجی دگراندیش از یک سو با محکومیت و اعتراض گستردە محافل مترقی و همچنین کشورهای زیادی در جهان مواجە شد و از سوی دیگر هم سبب شهرت جهانی و بالا رفتن تیراژ کتاب آیات شیطانی گردید و سلمان رشدی را نیز ناگریز بە زندگی در خفا با همە تبعات منفی آن کرد. بە غیر از رشدی موسسات و مترجمانی کە قصد ترجمە و انتشار کتاب رشدی را داشتند نیز توسط هواداران خمینی تهدید بە قتل شدند.

نهادهای وابستە بە رژیم برای قتل رشدی جایزە سە میلیون دلاری تعیین کردند. از آن پس اقدامات چندی برای کشتن مترجمان و ناشران رمان آیات شیطانی در چند کشور انجام گرفت کە در اثر آنها یک ناشر ژاپنی کشتە شد و یک ناشر نروژی نیز از حملە جان سالم بە در برد بە چند کتاب فروشی نیز آسیب وارد شد. اما دست شکارچیان انسان بە رشدی نرسید و نتوانستند او را بە قتل برسانند. با این اوصاف نە جهان و نە سلمان رشدی تسلیم تهدیدات خمینی و هواداران مرتجع او نشدند. کتاب آیات شیطانی در  تعداد زیادی از کشورها منتشر و  سلمان رشدی ١٤ کتاب دیگر پس از آیات شیطانی نوشت و منتشر کرد.

بعد از مرگ خمینی تصور می شد فتوای او  نیز با او بە گور رفتە است. اما  علی خامنەای جانشین خمینی در سال 83 این فتوا را مورد تاکید قرار داد  و غیر قابل تغییر اعلام کرد. با این وصف تا ٢١ مرداد امسال کە رشدی مورد سوء قصد قرار گرفت، بە دلیل محافظت از نویسندە و زندگی در خفا سوء قصدی بە جان رشدی انجام نگرفتە بود. سلمان رشدی کە تصور می کرد با مرگ خمینی خطر سوء قصد برطرف شدە از زندگی مخفی کە بی شباهت بە زندان نبود آرام آرام خود را رهانید. کما اینکە در هنگام حملە سوء قصد کنندە نە رشدی و نە میزبانان وی فکرش را هم نکردە بودند کە ممکن است او مورد حملە قرار بگیرد. هم از این روی هیچ کنترلی برای ورود مدعوین در داخل و خارج محلی کە قصد سخنرانی در آن را داشت در نظر گرفتە نشدە بود. عدم تدابیر امنیتی باعث شد تروریست جنایتکار بدون مانع با چاقو وارد سالن سخنرانی شود و تا محل سخنرانی بدون هیچ مانعی پیش برود و حملە خود را انجام دهد.

خوشبختانە ترور رشدی نافرجام ماند و فتوای خمینی عملی نشد. بە گفتە پلیس از خانە ضارب اطلاعاتی بە دست آمدە کە حاکی از هواداری وی از حزب الله لبنان و سپاە پاسداران و خمینی است. اما هنوز در این مورد کە ضارب سر خود قصد کشتن رشدی را داشتە است یا دیگران او را بە این کار  ترغیب کرده اند و ترور از قبل برنامە ریزی شدە بودە یا نە چیزی گفتە نشدە است. با این همە اکثر رسانە های وابستە بە حکومت دچار شعف شدە و از این اقدام تروریستی تمام و کمال حمایت کردند. روزنامە رسمی دولتی اقدام تروریست هوادار رژیم را ستود و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجە از این اقدام جنایتکارانە با مقصر خواندن خود رشدی بخاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی حمایت کرد. این حمایت ها را باید بە حمایت کل حکومت از کشتن رشدی و دگر اندیشان و مخالفان حکومت در داخل و خارج تلقی کرد. واکنش های مقامات بلند پایە حکومتی و رسانە های آنان نشان می دهد کە حکومت همچنان از اجرای این فتوای جنایتکارانە حمایت می کند و سیاست کشتن و ترور دگر اندیشان در داخل و خارج از کشور را دنبال می کند. اعضای حزب الله لبنان جریانی کە سالانە مبالغ هنگفتی از حکومت پول و کمکهای نظامی دریافت می کند در انجام ترور مخالفان حکومت در خارج از ایران سالهاست کە نقش اول را بە عهدە دارند. بهمین دلیل بە احتمال زیاد سوء قصد تروریستی بە جان سلمان رشدی باید بە دستور نهادهای امنیتی حکومت سازماندهی شدە باشد. اما مهمتر از کیستی عوامل خود فتواست کە رل اصلی را در اینگونە عملیات تروریستی و جنایتکارانە دارد. خمینی بە این دلیل کە رخت رهبری مسلمانان جهان را برای خود دوختە بود و دنبال سبقت گرفتن از جریانات تندرو و ارتجاعی دیگر بود، فتوای خود را علنی اعلام کرد. اما بقیە ترورها ی مخالفین حکومت در داخل و خارج نیز با فتوای او و بعد از مرگ خمینی با امضای آیت الله های حکومتی انجام گرفتە اند. بنا بر این خطر و تهدیدات ناشی از فتواهای جنایتکارانە از سر سلمان رشدی و دگر اندیشان تا فتوا دهندگان بر سر قدرت هستند بر طرف نخواهد شد. بعد از این اقدام تروریستی سلمان رشدی باید تنها بە دلیل اینکە کتابی نوشتە و عقیدەای را در آن مطرح نمودە کە خوش آیند خمینی و همفکران او نیست، حداقل تا زمانی کە این حکومت وجود دارد با درد جراحاتی کە بر او وارد شدە زندگی کند. فتوای قتل سلمان رشدی توسط خمینی و حمایت حکومت و پیروان وی از آن در واقع صدور حکم کشتن آزادی است. فتوای خمینی را اگر چە نتوانستند در مورد رشدی اجرا کنند، لیکن هزاران نفر از دگر اندیشان و نویسندگان و مبارزان سیاسی را با فتواها و احکام خمینی و روحانیون حکومتی بە قتل رسیدند. فتوای قتل رشدی تا کنون هزینە های سیاسی، مادی انسانی ومعنوی بسیاری را بر کشور ما تحمیل نمودە است. ادامە حمایت حکومت از این فتوا و اقداماتی کە برای انجام آن بە عمل آمدە و می آید، بر خسارات واردە می افزاید. از نظر اکثر مردم ایران دادن حکم قتل دگر اندیشان بە نام دین، محکوم و بە منزلە دادن فرمان کشتن آزادی است. نیروهای آزادیخواە و ترقی خواە کشور از هنگام صدور فتوای خمینی برای قتل رشدی تا کنون با آن مبارزە نمودە و برای لغو آن تلاش کردەاند. بعد از حملە ٢١ مرداد بە رشدی نیز این نیروها مخالفت و انزجار خود از حملە بە رشدی و حمایت حکومت از ترور او را اعلام و آن را محکوم کردند. این فتوا باید بطور علنی محکوم و لغو شود و کسانی کە فتوای قتل ها و ترورهای سیاسی در داخل و خارج را دادە و می دهند در دادگاە محاکمە و بە مجازات برسند و هر گونە تهدید علیە جان دگر اندیشان جرم تلقی و قابل پیگرد قضایی اعلام شود. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری باید بە دولتها فشار بیاورند تا مقاماتی کە از این فتوا و قتل مخالفین حمایت یا دردادن آنها نقشی داشتە اند را در صورت ورود به کشورشان بازداشت کنند و تحت نظر نهادهای وابستە بە سازمان ملل تحویل دادگاە بدهند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.